Sviatostné a prirodzene platné manželstvo nie je to isté

Často sa stáva, že vnímanie a interpretácia uzatvárania miešaných manželstiev zo strany veriacich je rôznorodá.  Treba byť však dôsledný pri rozlišovaní podstatných náležitostí a znakov sviatostného manželstva. 
Ján Duda 02.05.2019
Sviatostné a prirodzene platné manželstvo nie je to isté

Uznáva Rímskokatolícka cirkev krsty evanjelikov? 
Ak áno, prečo potom keď evanjelik uzavrie civilný sobáš s nepokrstenou, tak sa jeho manželstvo považuje za prirodzene platné? Veď v cirkevnom práve sa za prirodzene platné považuje manželstvo medzi dvoma nepokrstenými a evanjelik predsa pokrstený je.

Zuzana, Liptov


Ak chceme dôkladne vysvetliť celý problém, je potrebné si uvedomiť, že na tomto mieste sa nachádzajú vlastne tri otázky. Ich postupné zodpovedanie má svoje opodstatnenie.

Krst evanjelikov Katolícka cirkev uznáva od doby Druhého vatikánskeho koncilu (1962 - 1965). V tejto téme netreba písať podrobnosti, lebo je to v zásade vyjasnený problém. Pokiaľ teda nie je v niektorej evanjelickej komunite zistený principiálne odlišný spôsob krstu, Katolícka cirkev nemá dôvod ich krst považovať za neplatný.

Druhá skutočnosť sa týka sviatostného a prirodzene platného manželstva. Je pravda, že civilný sobáš evanjelika s nepokrstenou osobou sa považuje za prirodzene platné manželstvo. Ale vysvetlenie čitateľky, čo je „prirodzene platné manželstvo“, správne nie je. Lebo iba platné „manželstvo medzi pokrstenými je sviatostným manželstvom“ (lat. ratum). Nie je sviatostným manželstvom manželstvo nijakého kresťana s nepokrstenou osobou. To znamená, že aj manželstvo katolíka (pravoslávneho, evanjelika atď.) platne uzavreté s nepokrstenou osobou je vždy iba „prirodzene platné“ (lat. validum), ale nie je sviatostné.

Z dôvodu, že sviatosť je pre obe stránky, nie len pre jednu z nich! Ak je iba jedna stránka pokrstená a druhá nie je, nemôže toto manželstvo byť sviatostné len pre jednu stránku a pre druhú nie. Je alebo nie je sviatostné zásadne pre obidve stránky. 

A nakoniec treba porozumieť katolíckej „kánonickej forme/spôsobu“ uzatvárania manželstva. Preto sa žiada  dodať, že katolíkov viaže tzv. kánonická forma uzatvárania manželstva (pred povereným služobníkom Katolíckej cirkvi a dvomi svedkami – kán. 1108 CIC). Teda ak katolík uzatvára iba civilné manželstvo alebo manželstvo inak než tzv. kánonickou formou, neuzavrie ani len „prirodzene platné manželstvo“.

Pokrstený nekatolík (evanjelik, reformovaný, pravoslávny a i.) nie je viazaný uzatvárať manželstvo katolíckou kánonickou formou, ale stačí, aby ho uzavrel nejakou verejnou formou, napríklad občianskym sobášom. A uzavrie – podľa náuky Katolíckej cirkvi – platné manželstvo „sviatostné“ (ak sa zosobáši napríklad s pokrstenou evanjeličkou) alebo „prirodzene platné manželstvo“, ak sa zosobáši s nepokrstenou.

Toto je interpretácia Katolíckej cirkvi, nie Evanjelickej. Evanjelici totiž nepovažujú manželstvo za sviatosť. Ak pochopíme tieto fakty, objasní nám to predkladanú komplikovanosť celého problému.