Telesná intimita je súčasťou manželstva

Podstata manželskej intimity nie je len čosi čisto biologické, ale dotýka sa jadra ľudskej osobnosti. Manželstvo, pri ktorom bol daný platný súhlas, ale nedošlo k započatiu intímneho života manželov ľudsky dôstojným spôsobom, vhodným na počatie dieťaťa, sa označuje ako nedokonané.
Ľuboš Tvrdý 02.12.2021
Telesná intimita je súčasťou manželstva

Ilustračná snímka: © ingimage

Viete mi vysvetliť, čo je to uzatvorené, ale nedokonané manželstvo a čo z toho vyplýva pre manželov?

BIANKA, STREDNÉ SLOVENSKO

Pred pár týždňami jedno kresťanské médium prinieslo rozhovor s kardinálom zo západoafrickej Burkiny Faso. Aj keď táto krajina nepatrí medzi vplyvné štáty sveta, kardinál Philippe Nakellentuba Ouédraogo dostal listy z Belgicka či Holandska, ktoré sa ohradili voči jeho kázni.

Svoj príhovor adresoval miestnym veriacim a zameral sa v ňom na manželstvo. Okrem iného povedal: „Manželstvo má dva ciele. Aby manželia spravili jeden druhého šťastným a dať život deťom a vychovať ich.“

Nedokonané

Manželstvo má tieto dva ciele a ich súčasťou je aj sexuálny rozmer. Manželstvo sa nesmie vylučovať so zodpovedným rodičovstvom. Treba oba ciele vyvážiť, aby jeden neprevážil na úkor druhého. Tieto kardinálove slová môžeme použiť pri vysvetlení, čo je to uzatvorené a nedokonané manželstvo.

Termín „uzatvorené“ vyjadruje, že ide o manželstvo slávené platne podľa stanovených noriem. Okrem toho podľa zákonodarcu tento termín zahŕňa, že ide o sviatostné manželstvo, teda medzi dvomi pokrstenými.

Slovo „nedokonané“ poukazuje na skutočnosť, že manželia po uzatvorení manželstva ľudským spôsobom medzi sebou nevykonali manželský úkon, sám osebe vhodný na splodenie dieťaťa, na ktorý je manželstvo svojou prirodzenosťou zamerané (porov. CIC 1061).

Intímny život pred sobášom nemá žiaden vplyv na dokonanie manželstva. Manželský styk musí byť vykonaný po sobáši, a to takým spôsobom, ktorý zodpovedá dôstojnosti ľudskej osoby. To znamená slobodne a vedome, bez násilia a podvodu.

Napomáha k vzájomnému darovaniu sa

Hoci je nedokonané manželstvo platné, možno ho rozviazať, keďže nedosiahlo plnosť a dokonalosť podľa Božej vôle. Takúto právomoc má jedine pápež. O dišpenz môžu požiadať obaja manželia alebo iba jeden, a to aj vtedy, keď druhá manželská stránka so žiadosťou nesúhlasí.

Počas procesu sa berie do úvahy aj dôvod nesúhlasu. Možno by niekto namietal, že biologický úkon, ktorým sa dokonáva manželstvo, nič nepridáva k dokonalosti manželstva.

Odpoveď nám ponúka sv. Ján Pavol II. v jedenástom bode apoštolskej exhortácie Familiaris consortio: „Sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž a žena navzájom darujú jeden druhému úkonmi, ktoré sú vlastné a výlučne patria manželom, vôbec nie je čosi biologické, ale dotýka sa vnútorného jadra ľudskej osobnosti ako takej.“

Dokonanie manželstva teda vyjadruje a napomáha k vzájomnému darovaniu sa, ktorým sa manželia obohacujú. Telesná intimita je súčasťou manželstva a vychádza z cieľov manželstva.