Vlastníctvo môže slúžiť láske

Ježišova ponuka a nečakaná reakcia bohatého mladíka zo stránok synoptických evanjelií rezonujú v našich srdciach aj dnes. Keďže aktualizácia biblického textu závisí od jeho dobrého pochopenia, zastavme sa pri tomto dialógu vo  verzii príbehu podľa evanjelistu Matúša. 

Monika Golianová FMA 21.05.2020
Vlastníctvo môže slúžiť láske

Svätý Matúš píše o bohatom mladíkovi, ktorý zachovával prikázania, viedol počestný život, ale mal problém rozdať svoj majetok a nasledovať Ježiša (porov. Mt 19, 16 – 22). Ak rozdám všetko, čo mám, nezískam predsa hneď „vstupenku“ do neba. Ako aplikovať Kristove slová v našom živote?

Miriam, východné Slovensko

Mladý muž hľadá zmysluplné nasmerovanie svojho života a Ježiš v ňom vzbudí nádej, že by mu mohol pomôcť dobrou radou. Zodpovedne zachováva prikázania, a predsa tuší, že mu ešte niečo chýba. Pozrime sa najprv na to, aké má túžby a prečo mu Ježiš radí predať všetko, čo má (porov. Mt 19, 21). 

Túžba po dokonalosti

Mladík hľadá večný život, Ježiš mu ponúka cestu zachovávania prikázaní a pomenuje jeho túžbu aj ako túžbu po dokonalosti. Spomínaná dokonalosť nie je v prvom rade bezchybnosťou, ako ju často chápeme.

Významové spektrum gréckeho prídavného mena téleios – dokonalý - použitého v originálnom texte, sa oveľa častejšie nachádza v škále označujúcej úplnosť, kompletnosť, zrelosť, integritu. Jednoducho by sme mohli povedať, že Ježiš mladíkovi ponúka za cieľ dosiahnutie zrelosti.

Na pozadí takto chápanej dokonalosti odporúčanie predať všetko, čo má, a rozdať chudobným, čiže zbaviť sa majetku, nie je cieľ sám osebe, ale cesta k zrelosti, osobnej integrite.

Osoba je integrovaná, celistvá, zrelá, ak všetky jej zložky sú v rovnováhe a vo vzájomnej spolupráci, zamerané na dosahovanie životných cieľov, a je schopná realisticky vnímať seba i druhých.

Dokáže predať, čo má, a rozdať chudobným, lebo veciam a najmä ľuďom vie prisúdiť hodnotu, ktorá im je vlastná. 

Ježiš odporúčaním nehovorí, že nemáme nič vlastniť, ale predať a rozdať. A to je možné iba vtedy, ak človek niečo má. Určité vlastníctvo je k nášmu životu dokonca potrebné. Ale má byť podriadené životnému cieľu – zamerané na naše skutočné (nie zdanlivé a okamžité) dobro a na dobro blížneho.

Vtedy sa nestane prekážkou lásky a nasledovania Krista, ale naopak, môže byť jeho prostriedkom. Ak by mal mladík slobodné srdce od vlastnenia, aj majetok by sa stal preňho cestou lásky k blížnemu i ku Kristovi.

Ak sa zamenia tieto dve kategórie, prostriedok a cieľ, osoba sa stáva nešťastnou, smutnou, lebo podriadila svoj život niečomu, čo ju nemôže naplniť. 
 

Podmienka nasledovania Krista
 

Predávanie a rozdávanie chudobným nie je jednorazová záležitosť. Náš život bude istým spôsobom vždy poznačený napätím medzi dilemou mať – rozdať. Život zameraný na seba neprináša naplnenie jeho zmyslu ani šťastie.

Vo svetle životného cieľa sa dá povedať, že budeme spokojní a šťastní, ak to, čo vlastníme, zameriame na druhých, nie na seba. Dvojčlen predať a rozdať treba vidieť v dynamike lásky a služby.

Zároveň je potrebné citlivo vnímať, kedy sa už snažím získavať hmotné dobrá kvôli nim samotným a robiť si neprimerané úspory - alebo naopak, kedy ich používam v duchu lásky na dobré ciele.  

Predať a rozdať nie je len cestou k sebadarovaniu a zrelosti, integrite, ale je podmienkou nasledovania Krista zbližša. On bol chudobný – nielen po materiálnej stránke – ale aj slobodný a otvorený pre plnenie vôle svojho Otca.

Tých, ktorí sú chudobní, označuje za blažených, to znamená šťastných. Ježišovo odporúčanie pre nás v 21. storočí nebude odlišné od slov adresovaných mladíkovi z Matúšovho evanjelia a cesta k šťastnému, naplnenému životu pôjde smerom nadobúdania vnútornej slobody.

Každý sme v inej situácii: inak musí vidieť vlastníctvo osobného majetku otec početnej rodiny, inak rehoľníci alebo kňazi, ktorí rodinu nemajú. Pre obidve kategórie a mnohé ďalšie však platí, že nemajú žiť pre seba, ale darovať seba Bohu i druhým vo vnútornej slobode.

A to je riešením otázky, ako aplikovať Kristove slová i dnes. „Vstupenkou“ do neba sa tak stáva slobodné, ale nie prázdne srdce. Srdce naplnené láskou, ktorá má svoje vyjadrenie v skutkoch.