Výzdoba chrámu má svoje presné pravidlá

Výzdoba chrámov kvetmi sa riadi vlastnými liturgickými predpismi. Pre veriacich má však okrem iného tiež viesť k zamysleniu nad pravdivosťou vlastného prežívania viery.
Daniel Dian 18.02.2021
Výzdoba chrámu má svoje presné pravidlá

Všimla som si, že počas niektorých liturgických období na oltári nie sú kvety. Zaujíma ma, ako je to počas Adventu či Pôstneho obdobia.

Miroslava, Spiš

Ak chceme na otázku odpovedať, vezmime si do rúk smernice, ktoré sa k nej vyjadrujú. Ide predovšetkým o takzvaný Caeremoniale episcoporum, knihu, ktorá obsahuje normy na slávenie biskupských bohoslužieb a všetkého, čo je s nimi spojené.

Ako prvý s týmto označením ju 14. júla 1600 uverejnil pápež Klement VIII. V súlade s Druhým vatikánskym koncilom vydal v roku 1984 pápež Ján Pavol II. úplne prepracované vydanie v jednom zväzku, ktoré nahradilo predchádzajúce vydania.

Revízia mala za cieľ zabezpečiť biskupskú liturgiu, ktorá by bola „jednoduchá a zároveň ušľachtilá, pastoračne plne efektívna a schopná slúžiť ako príklad pre všetky ostatné liturgické slávenia“.

Druhým zdrojom, kde nachádzame usmernenia týkajúce sa otázky, sú Všeobecné smernice Rímskeho misála – tretieho typického vydania Rímskeho misála z roku 2002. A napokon je tu Direktórium, manuál liturgických slávení, ktorý zostavujú odborníci z Liturgickej komisie KBS na každý cirkevný rok.

Podstata spočíva v miernosti

Je chvályhodné, že veriaci človek chce vďačnosť voči Bohu prejaviť kvetmi. Preto sa v našich chrámoch kladú na oltáre, k svätostánku alebo k sochám svätcov. Existuje však usmernenie, aby sa naše kostoly nestali akýmisi kvetinárstvami.

Všetko má mať svoje medze a predovšetkým si musíme uvedomiť, že chrám a v ňom oltár je miestom, kde sa človek stretáva s Bohom a slávi sa eucharistická obeta. Caeremoniale episcoporum striktne určuje v bode 41 a 236 pravidlá na Advent:

„V Adventnom období sa použije organ a iné hudobné nástroje a ozdobuje oltár kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredchádzalo plnej radosti z Narodenia Pána.“

V tomto duchu je aj úprava vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála v bode 305: „V ozdobovaní oltára nech sa zachováva umiernenosť.

V období Adventu sa oltár ozdobuje kvetmi s takou umiernenosťou, ktorá je v súlade s povahou tohto obdobia, aby sa nepredbiehalo plnej radosti z Narodenia Pána. Ozdobovanie kvetmi má byť vždy umiernené a nech sa usporiada skôr okolo oltára ako na ňom.“

Toto usmernenie sa pripomína aj v úvodných smerniciach Direktória na omše a liturgiu hodín 2021 k Adventnému obdobiu. Za dodržiavanie usmernení v každej farnosti je zodpovedný kňaz poverený vedením farnosti.

Preto je jeho úlohou oboznámiť všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vzhľade kostola alebo účinkujú pri bohoslužbách, s týmito normami. Pre liturgické obdobie Adventu z uvedeného jasne vyplýva, že ozdobiť oltáre kvetmi je možné.

Pôstne obdobie

Podstatné je uvedomiť si, že medzi Adventným a Pôstnym obdobím existuje rozdiel, hoci liturgická farba je rovnaká – fialová, ale obsah je iný. Práve striedma výzdoba kvetmi v Adventnom čase môže naň poukázať.

Ako je to teda s výzdobou kvetmi v Pôstnom období? Caeremoniale episcoporum v bodoch 41 a 236 striktne vyjadruje: „V Pôstnom období sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a hudobné nástroje sa dovoľujú používať len na udržanie a sprevádzanie spevu, čo zodpovedá kajúcemu rázu tohto obdobia. Výnimkou sú: nedeľa Laetare, slávnosti a sviatky.“

Oltár nemá byť zdobený kvetmi od Popolcovej stredy až po hymnus Sláva Bohu na výsostiach na Veľkonočnú vigíliu. To isté nachádzame opäť aj vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála, ako aj v úvode do Pôstneho obdobia v Direktóriu na omše a liturgiu hodín 2021.

Vynára sa ešte otázka, ako je to s výzdobou na mieste, kde sa uchováva Najsvätejšia oltárna sviatosť. Druhý vatikánsky koncil odporúča, aby Oltárna sviatosť bola uschovávaná v osobitnej kaplnke. Miesto úschovy má byť vždy náležite ozdobené kvetmi, napríklad aj na Zelený štvrtok či pri Božom hrobe.

A ešte niečo. V poslednom období sa rozmohol zvyk zdobiť oltáre, svätostánky a sochy svätcov umelými kvetmi. Vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála v bode 292 sa píše:

„Výzdoba nech dodá kostolu skôr vznešenú jednoduchosť ako prepych. Pri výbere prvkov, ktoré patria k výzdobe, treba dbať o pravdivosť vecí a usilovať sa o to, aby ozdoba kostola slúžila na výchovu veriacich a prispela k dôstojnosti celého posvätného miesta.“

Hovorí sa tu jasne o pravdivosti vecí, z čoho celkom prirodzene vyplýva, že aj kvety použité na výzdobu majú byť „pravdivé“, teda živé a nie umelé.