Začnime sa modliť ruženec

V modlitbe svätého ruženca nájdeme silu, pomoc, ale aj úľavu a objasnenie životných situácií, v ktorých sa nachádzame. 

Stanislav Stolárik 12.10.2018
Začnime sa modliť ruženec

Môžete mi prosím zdôvodniť, prečo by som sa mala modliť svätý ruženec? Nemôžem ho nahradiť inými modlitbami?

Zdenka, Topoľčany

Október je mariánskym mesiacom posvätného ruženca. Životným krédom veľkého ctiteľa Panny Márie, svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, bolo: „Mária je najrýchlejšia cesta k Ježišovi.“

Vyzýval ľudí, aby sa denne modlili ruženec. „Nič neposilňuje Božie kráľovstvo v nás viac ako rozjímavá modlitba ruženca.“

Ruženec je hlboko biblickou modlitbou: Otčenáš je Modlitbou Pána. Modlitba Zdravas, Mária sa skladá z dvoch veršov, ktoré spájajú dve biblické scény. Prvá veta je pozdrav anjela: „Zdravas´, /Mária/, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28).

Druhá veta je pozdravom Alžbety, keď Panna Mária prichádza do jej domu. Pôvodne modlitba Zdravas pozostávala z týchto dvoch častí. Až kartuziánsky mních Dominik Pruský pridal meno Ježiš a k nemu rôzne klauzuly zo života Pána Ježiša a Panny Márie.

Centrom Zdravasu je teda meno Ježiš. Preto ju môžeme nazvať kristocentrickou modlitbou. Druhá časť modlitby Zdravas´, Mária bola pridaná v 16. storočí pápežom Piom V. Táto časť z nej robí aj prosebnú modlitbu.

Potvrdzujú nám to aj výroky svätých, pápežov: Pius XII. napísal v encyklike Ingruentium malorum:

„Neváhame znovu verejne tvrdiť, že je veľká nádej, ktorú my vkladáme do posvätného ruženca na uzdravenie bied postihujúcich našu dobu. Nie zbraňami, nie nejakou ľudskou silou, ale s Božou pomocou obsiahnutou prostredníctvom tejto modlitby..., Cirkev bude môcť nebojácne čeliť pekelnému nepriateľovi.“

Svätý Ján Pavol II. v apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae napísal:

„Cirkev tejto tradičnej modlitbe vždy pripisovala mimoriadnu silu a jej spoločnému a vytrvalému odriekaniu zverovala tie najťažšie problémy...

V časoch, keď samotné kresťanstvo bolo v ohrození, sa sile ruženca pripisovalo vyslobodenie z nebezpečenstva a Ružencová Panna Mária bola oslavovaná ako sprostredkovateľka záchrany...

Naša naliehavá prosba adresovaná Božej Matke cez Zdravas stojí na dôvere, že jej materský príhovor v Srdci Syna zmôže všetko.“

Citácie o vzťahu k ružencu by sme mohli uviesť aj u ďalších pápežov.

Nemôžeme však zabudnúť na slová samotnej Panny Márie, ktorá nás vo Fatime veľmi jasne oslovila a vyzvala k modlitbe ruženca:

„Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Ale modlite sa ruženec, konajte pokánie a zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu... Denne sa modlite ruženec, aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“

Sestra Lucia z Fatimy o ruženci povedala:

„Odkedy dala Panna Mária modlitbe ruženca takú veľkú moc, neexistuje už žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť ružencom a našimi obetami.“

Vierou v tieto pravdy žili už toľké generácie jednoduchých, úprimne veriacich ľudí, ktorí cez modlitbu ruženca zverovali Panne Márii svoje životy, starosti, radosti, trápenia.

Keď si všimneme rodiny, kde sa prestali modliť modlitbu svätého ruženca, vidíme, že pomaly strácali vieru a mnohé sa rozpadali. Dnes treba obnoviť v rodinách prax spoločnej modlitby ruženca, modliť sa spolu s deťmi.

Z iniciatívy pápežskej nadácie ACN sa aj tento rok 18. októbra Slovensko pripája k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Deti sa budú modliť v školách, škôlkach, kostoloch, kaplnkách, nemocniciach, doma...

Pridajme sa všetci k tejto iniciatíve, vyprosujme spolu s deťmi pokoj!

Diabol sa bojí tejto modlitby, preto nahovára človekovi, aby sa ju nemodlil. Svätý Páter Pio sa vyjadril:

„Už vždy bol diablov zámer zničiť túto modlitbu, ale to sa mu nikdy nepodarí. Je to modlitba tej, ktorá zvíťazí nad všetkým a nad všetkými. Ona nás ju naučila, tak ako nás Ježiš naučil Otče náš.“

A povzbudzuje nás: „Milujte Pannu Máriu a starajte sa o to, aby bola milovaná. Stále sa modlite ruženec.“ Kiež by v našom národe nebol nikto, kto sa nevie modliť a nemodlí sa ruženec. Či sa tak postupne stane, to závisí od kňazov, rodičov, katechétov, vôbec od horlivosti nás kresťanov.

Je potrebné denne sa zjednocovať s Máriou a modliť sa, k čomu nás pozývajú aj vzácne mariánske miesta: k praktizovaniu pravej úcty k Panne Márii, k nasledovaniu jej príkladu lásky k Bohu a k ľuďom, k plneniu Božej vôle.

Na záver, nech nás povzbudia ešte slová sv. Jána Pavla II.: „Ruženec ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo chvíľach skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom som vždy našiel posilu.“

Milí rodičia, keď prídete domov, prineste pre každého člena rodiny ruženec (ak ho ešte nemáte) a začnite v tomto mesiaci rodinnú modlitbu posvätného ruženca.