Zasvätení a ich povinnosti

Aké povinnosti sú spojené so zasväteným životom?

JÁN, VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Juraj Ďurnek, SchP 02.02.2023
Zasvätení a ich povinnosti

Zasvätené osoby sa snažia plniť svoje povinnosti pod neustálym vedením Ducha Svätého. Ilustračná snímka: Člověk a víra/Michael Bujnovský

Zasvätený život je život podľa evanjeliových rád chudoby, čistoty a poslušnosti, ktorým sa snažíme nasledovať Krista pôsobením Ducha Svätého. A to je naša najdôležitejšia povinnosť, ktorú podrobnejšie rozvíjajú konštitúcie a reguly každého rehoľného inštitútu.

Máme každodenne rozjímať o Božích veciach a modlitbou sa snažíme zotrvávať v obrátení ducha k Bohu aj tým, že si denne spytujeme svedomie a často pristupujeme k sviatosti pokánia.

Každý deň sa s radosťou zúčastňujeme na svätej omši, adorujeme, venujeme sa čítaniu Svätého písma a spoločne slávime liturgiu hodín podľa pravidiel každej rehole či kongregácie. Osobitnú úctu prejavujeme Panne Márii, ktorá je príkladom a ochrankyňou každého zasväteného života.

PRAVDIVÉ VNÍMANIE REALITY

Typickým znakom a aj povinnosťou zasvätených je komunitný život – vytváranie bratského a sesterského spoločenstva.

V tom sa snažíme byť autentickí: pravdivo vnímať realitu, nebyť farizejskí a nezametať problémy pod koberec, ale ich riešiť. Spoločný život prináša vzájomné prijímanie a darovanie, ako aj horlivosť v službe.

Často prináša slobodu a radosť. Ďalšou výzvou, ktorá stojí pred zasvätenými, je dať sa neustále viesť Duchom Svätým, teda dať sa formovať. Teraz nemyslím len na počiatočnú formáciu v noviciátoch či juniorátoch, ale trvalú formáciu.

Spomínam si pritom na slová pápeža Františka, že nesmieme formovať administrátorov, správcov, ale otcov, bratov a sestry, spolupútnikov a máme pamätať na to, že formácia je umelecké dielo, nie policajné.

Svätý Otec nám často pripomína, že rehoľníci sú prorokmi. Prorokmi, ktorí svedčia o tom, ako Ježiš žil na zemi, a ohlasujú, aké bude Božie kráľovstvo vo svojej dokonalosti.

Teda zasvätení ako proroci tejto doby by mali správne rozlišovať, aby boli schopní odpovedať na volanie Ducha a na výzvy sveta. Dokážeme to, ak budeme navzájom spolupracovať.

Ako hovorí aj cirkevné právo: Medzi rozličnými inštitútmi a aj medzi inštitútmi a svetským klérom sa má rozvíjať usporiadaná spolupráca, ako aj koordinácia všetkých apoštolských diel a činností.

OBLASTI APOŠTOLÁTU

Vykonávanie apoštolátu je ďalšia povinnosť vlastná každému inštitútu. Rehole na Slovensku vykonávajú svoj apoštolát v zdravotnícko-sociálnej oblasti: ako je starostlivosť o chorých a seniorov – v zariadeniach zdravotných a  sociálnych služieb a hospicoch, starostlivosť o osamelých, neúplné rodiny, rodiny v kríze, osamelé matky, tehotné ženy.

Starostlivosť o postihnutých – fyzicky, mentálne, starostlivosť o nepočujúcich. Pomoc ľuďom bez domova, chudobným, drogovo závislým a alkoholikom, pomoc väzňom. Aktuálna je teraz práca s utečencami a krízová intervencia – psychologická a poradenská pomoc.

V oblasti starostlivosti o deti a mládež: výchova a vzdelávanie na rehoľných školách, mimoškolské voľnočasové aktivity, výchova a vzdelávanie Rómov a inkluzívne vzdelávanie, ale aj vzdelávanie animátorov a dobrovoľníkov.

V duchovnej a pastoračnej oblasti: poskytovanie duchovných cvičení, ľudových misií, vydavateľská a publikačná činnosť. Misijná činnosť v zahraničí, ale i vedecký výskum, rozvoj kultúry, umenia a ochrany pamiatok.

V tom všetkom nám modlitbami pomáhajú bratia a sestry v kontemplatívnych kláštoroch. Zasvätení však svoje povinnosti neberú ako bremeno, ale ako možnosť rásť v láske a tak sa stať žiarivým znamením a predzvesťou nebeskej slávy