Aj KN prehĺbili cyrilo-metodskú tradíciu

V druhej polovici 19. storočia, keď si slovanské národy v období útlaku pripomínali tisícročie príchodu solúnskych vierozvestov, na stránkach Katolíckych novín vychádzali články, v ktorých autori povzbudzovali Slovákov príkladom života a diela svätých Cyrila a Metoda.
Zuzana Lopatková 03.07.2019
Aj KN prehĺbili cyrilo-metodskú tradíciu

Odkaz solúnskych bratov mal v 19. storočí zastúpenie aj na stranách KN. / Reprofoto: Archív SSV


Neoddeliteľnou súčasťou slovenských dejín je cyrilo-metodská tradícia. Dnes je uznávaná nielen Cirkvou, ale je tiež súčasťou oficiálnej štátnej tradície a odvoláva sa na ňu aj preambula Ústavy Slovenskej republiky.

Nepochybne cyrilo-metodská tradícia zohrala významnú úlohu v čase národného obrodenia, keď boli svätí Cyril a Metod neustále pripomínanými postavami slovenských dejín, v prvej etape predovšetkým u bernolákovcov. Od bernolákovcov prevzali túto tametiku – azda najviac pod vplyvom diela Jána Hollého – štúrovci, čím sa cyrilo-metodská tradícia stala v pravom zmysle slova celonárodnou.

Cyrilo-metodská tradícia tiež prispela k obrane Slovákov, že sú národom s vlastnou históriou, majú právo bývať na vlastnom historickom území, používať vlastný jazyk a vytvárať svoju kultúru v mnohonárodnostnom Uhorsku.

Osobitný význam nadobudla táto tradícia v druhej polovici 19. storočia. Opätovný návrat k nej nebol len jej bežným oživovaním, ale predovšetkým – aspoň ideovou – snahou vrátiť sa prostredníctvom ekumenizmu do čias jednej konfesie. To sa napokon výrazne uplatnilo pri zjednocovaní slovenského národa, napríklad v podobe zakladania celonárodných spolkov.

 

Ohlasy na encykliku Grande munus

Je prirodzené, že cyrilo-metodská tradícia našla svoj priestor aj na stránkach Katolíckych novín. Články viažuce sa k tematike odkazu solúnskych vierozvestov by sme mohli rozdeliť na tri skupiny: oslavné básne; články zaoberajúce sa historickými okolnosťami príchodu svätých Cyrila a Metoda a ich pôsobením na našom území; filozofické, politické a náboženské články – úvodníky, úvahy a komentáre, v ktorých ich autori apelovali na Slovákov a povzbudzovali ich príkladom života a diela svätých Cyrila a Metoda.

Z hľadiska cyrilo-metodskej tradície Katolícke noviny v 19. storočí reagovali najmä na dve významné udalosti. Prvou bolo publikovanie encykliky Grande munus pápežom Levom XIII. a široký ohlas v slovenských katolíckych kruhoch na tento dokument. Pápež v encyklike rozšíril úctu svätých Cyrila a Metoda na celú Cirkev. Lev XIII. vzhľadom na svoj ekumenický a európsky program videl práve v účinkovaní solúnskych vierozvestov nasledovaniahodný príklad aj pre budúcnosť.
Slovenský preklad encykliky publikoval na stránkach Katolíckych novín vydavateľ Martin Kollár, ktorý takisto viackrát uverejnil pozvanie na veľkú ďakovnú púť 1 400 Slovanov do Ríma (25. júna – 5. júla 1881). Dozvuky púte a slávnostnej audiencie, ako aj slávenie bohoslužieb, spojené s uctievaním svätých Cyrila a Metoda, doznievali na stránkach Katolíckych novín v podobe najrôznejších správ zo všetkých kútov Slovenska.

 

Jubilejný „svätomethodejský“ ročník

Druhou dôležitou udalosťou, v ktorej opäť zosilnela cyrilo-metodská tradícia, je osobitný význam roka 1885 pre Slovákov a ich dejiny, keď si 6. apríla 1885 na Velehrade (ktorý bol v tom čase symbolickým miestom trvalej úcty k svätým Cyrilovi a Metodovi) pripomenuli tisíce výročie smrti svätého Metoda. Už v prvom čísle 16. ročníka Katolíckych novín sa čitateľ dozvedel, že celý ročník je jubilejný, „svätomethodejský“. Svätému Metodovi, jeho životu a dielu je venovaný celý úvodník Františka Víťazoslava Sasinka s názvom Vítaj u nás. Autor vyzdvihuje význam tisícročného jubilejného roka „veľkého oslávenca“ svätého Metoda a roka 1885, ktorý by sa mal podľa jeho názoru zlatými číslami zapísať do histórie a byť spomínaný z pokolenia na pokolenie.

Na upevnenie a prehĺbenie cyrilo-metodskej tradície malo slúžiť aj uverejňovanie ďalších informácií o púťach na Velehrade. Na povzbudenie slovenských veriacich slúžilo aj vydávanie pastierskych listov a správ o bohoslužbách a púťach, slávnostiach aj prednáškach českých a moravských akademikov, ktoré sa konali na Morave v jubilejnom roku 1885.

Pre národné povedomie Slovákov a šírenie a upevňovanie cyrilo-metodskej tradície bolo veľmi dôležité aj uverejňovanie historických článkov o apoštoloch. V priebehu celého roka 1885 František Víťazoslav Sasinek prinášal na pokračovanie cyklus Život sv. Cyrilla a Methoda.

 

Cyrilo-metodské číslo

Osobitné postavenie medzi číslami Katolíckych novín predstavuje aj šieste číslo novín z roku 1890, ktoré je celé venované svätým Cyrilovi a Metodovi. Ako uviedol vtedajší vydavateľ Martin Kollár, na oslavu 40-ročnej pamiatky časopisu Cyrill a Method vyšlo toto číslo Katolíckych novín v „slávnostnom rúchu“.
Za uvedeným článkom v rubrike Literárna záhradka nasleduje aj báseň od Tichomíra Milkina s názvom Sv. Cyrill a Method, ako aj krátka štvorveršová báseň od Františka Víťazoslava Sasinka s názvom Cyrill a Method.

 

KN spolutvorili dejiny

Cyrilo-metodská tradícia nabrala na svojej vážnosti predovšetkým v čase silného národného útlaku Slovákov a iných slovanských národov v monarchii v 19. storočí, predovšetkým po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867.

Významným medzníkom v rozširovaní tejto tradície na Slovensku bol už rok 1863, teda jubilejný rok 1000. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Udalosť po udalosti tieto miléniové oslavy podnietili v slovenskom národnom hnutí pohyb, ktorý svoj odraz našiel aj na stránkach periodickej tlače. Ako slovenská periodická dobová tlač – odkedy v našich dejinách vychádzala – odrážala politickú, kultúrnu a náboženskú situáciu v krajine, aj Katolícke noviny boli zrkadlom diania svojej doby, ovplyvňovali ho a tak spolutvorili dejiny.