Boh je od začiatku zameraný na človeka

Využitím analógie by sme mohli povedať, že psychologický smer a humanistická teória označovaná ako Prístup zameraný na človeka (angl. Person-Centred Approach PCA), nie je nič iné ako to, čo od počiatku sveta realizuje Boh vo svojich plánoch voči svojmu stvoreniu. 
Peter Slovák 12.10.2020
Boh je od začiatku zameraný na človeka

Ilustračná snímka: Peter Slovák

Myšlienky Carla Ransoma Rogersa (1902 – 1987), amerického psychológa a predstaviteľa takzvanej nedirektívnej psychoterapie, ovplyvnili mnohých odborníkov v pomáhajúcich profesiách pri vytváraní individuálneho vzťahu ku klientovi. Keď sa lepšie prizrieme, v tejto teórii nejde o nič iné ako o evanjeliový postoj Ježiša k človeku. 
 

Boh je autentický a prijíma nás


Poďme si to teda objasniť. Carl Rogers vysvetľuje, že osobnostnému rastu človeka, ktorý si vyžaduje osobitnú starostlivosť, prospieva autentickosť, akceptácia a porozumenie pomáhajúcej profesie.

Autentickosť vo vzťahu predstavuje opravdivosť, kongruenciu – súhlasnosť v postojoch. Dovoľuje človeku, aby reflektoval postoje i prežívanie a nenasadzoval si masku. Skúsme sa zamyslieť, kedy sme to vo vzťahu k druhým urobili. Ježiš nám hovorí: „Ale vaša reč nech je ,áno – áno', ,nie – nie'. Čo je navyše, pochádza od Zlého“ (Mt 5, 37). 

Druhým liečebným krokom je akceptácia. Ide o bezpodmienečné pozitívne prijatie človeka. Aký veľký problém má človek s posudzovaním! I keď navonok môže prezentovať nezaujatosť, spracovať vo svojom vnútri tento postoj je veľmi zložité. 

A predsa Pán Ježiš nám znovu dáva precedentný príklad kajúcej a milujúcej ženy, ktorá s plačom pristúpila k Ježišovi a začala mu umývať nohy. I napriek odsúdeniu a pohoršeniu farizejov, Ježiš ju akceptuje - prijíma (porov. Lk 7, 36 – 50). 

 

Chápe to ľudské v nás


Nezanedbateľným nástrojom PCA prístupu je porozumenie. Skutočné, v celej hĺbke vzťahu. Pochopiť nevypovedané, nevedomé tendencie v psychike človeka, s ktorými zápasí.

Spomeňme si na svadbu v Káne Galiljeskej: „,Naplňte nádoby vodou!' A napnili ich až po okraj. Potom im povedal: ,Teraz načrite a zaneste starejšiemu!' A oni zaniesli“ (Jn 2, 7 – 8). O čom ná hovorí táto evanjeliová udalosť? Jednoducho o schopnosti porozumieť ľudskému čo je v nás.

A v tomto nastavení minulosť nie je pokladaná za rozhodujúcu. Dôležité je naplnenie aktuálnych potrieb. Najmä potreby spolupatričnosti, uznania, úcty - i napriek všetkému. V situácii prežívaného osamotenia a opustenia by to mal vedieť telesne i duševne núdznemu ponúknuť nielen pomáhajúci profesionál, ale i každý Ježišov nasledovník.

Nech sú nám povzbudením slová Svätého písma: „,Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.' On mu odpovedal: ,Veru, hovorím ti: dnes budeš so mnou v raji'“ (Lk 23, 42 – 43).  

Carl Rogers predpokladá, že v každom človeku je sebaaktualizačná tendencia. Keď budeme využívať nástroje Ježišovho prijatia, vzrastie otvorenosť prežívania, zlepší sa existencionálna kvalita života – objavíme jeho zmysel a upevní sa dôvera nielen voči druhým, ale aj v seba samého.

Zvládnem to, veď nie som sám a mám za sebou pilier, ktorý sa nepoddá. My, ktorí sme nablízku, viac načúvajme a menej rozprávajme. Viac konajme, hoci to z nášho pohľadu nemusí byť vždy návratné.