František je náš pápež

Za doznievajúcim astronomickým letom tento rok až tak nesmútime. Veď vítame vzácneho hosťa Svätého Otca, pápeža Františka, prinášajúceho Ježišove slová a pokoj Ducha Svätého. Z pestrej palety respondentov sme vybrali osobnosti, kňazov i laikov, ktorých sme sa spýtali na ich osobné očakávania. U všetkých rezonuje radosť a nádej, že nám Petrov nástupca svojou prítomnosťou dodá odvahu vytrvať v dobrom.
Peter Slovák, Lenka Vatrtová 08.09.2021
František je náš pápež

Motto a logo pápežskej návštevy S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom upriamujú našu pozornosť na rodinné spoločenstvo. Pápež František má k ľuďom vždy blízko. Snímka: profimedia.sk

NAŠIM VYBRANÝM RESPONDENTOM SME POLOŽILI TRI OTÁZKY:

1. Ako vnímate osobnosť Petrovho nástupcu, pápeža Františka?
2. V čom nás môže posilniť a povzbudiť jeho návšteva?
3. Ak by ste mali príležitosť krátkeho osobného rozhovoru so Svätým Otcom, čo by ste mu radi povedali?

Bez rozdielu veku či spoločenského statusu všetci oslovení zhodne vyznávajú, že pápežova návšteva nebude len spoločenskou udalosťou, ale čímsi viac. Duchovným podnetom do všedných dní a uistením, že kráčať s Ježišom je záruka skutočnej istoty. Zjednocujúcim znakom ich odpovedí je, že súčasného Petrovho nástupcu vnímajú ako Božieho človeka. Presvedčte sa, aké sú náhľady Slovákov.

AUREL HALAJČÍK (48)
rímskokatolícky kňaz, farár farnosti Košice-Furča

1. Pápež František je pre mňa súčasným Petrom a Ježišovou skalou pre spoločenstvo dnešnej Cirkvi. Vnímam ho ako rybára ľudí, ktorý má odvahu ísť na hladinu problémových vôd a robí to s plným nasadením a v láske. Svoje poslanie prvého medzi bratmi napĺňa z popredného miesta so silným akcentom na milosrdenstvo, pamätajúc na tých, ktorí sú na okraji, pretože jeho srdce bije pre posledných.

2. Jeho návšteva je už teraz povzbudením pre všetkých. To, že sa pápež rozhodol pre apoštolskú cestu na Slovensko v čase najrozsiahlejších obmedzení, ktoré v dôsledku pandémie zasiahli všetky oblasti nášho života, je pre nás prekvapivým vyznačením a nedoceneným záujmom Svätého Otca.

3. Je Rok rodiny. Práve v tomto čase sme oslovili umelca Jaroslava Halma so záujmom o vyhotovenie putovného obrazu Svätej rodiny s názvom Amoris laetitia, ktorý bude putovať do rodín v rámci tohto roka. Ak by som mal možnosť prehovoriť so Svätým Otcom, bola by to prosba o jeho požehnanie.

JÁN KUBOŠ (55)
administrátor Spišskej diecézy

1. Pápež František je Petrom – skalou pre Cirkev v našej súčasnosti. Podľa katolíckej náuky pápež je viditeľný princíp a základ jednoty biskupov a množstva veriacich (porov. KKC, 882). Teda aj autorita kolégia biskupov nachádza svoje opodstatnenie, iba ak sa chápe spolu s rímskym pápežom.

2. Pastoračná návšteva pápeža Františka okrem posilnenia kresťanov vo viere môže napomôcť – a verím, že aj napomôže – aspoň čiastočne zjednotiť naše rozhádané Slovensko. Motto a logo pápežskej návštevy S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom upriamujú našu pozornosť na rodinné spoločenstvo. V ňom je základ na budovanie jednoty aj v spoločenstve slovenského národa.

3. Okrem poďakovania za jeho angažovanie v službe tým, ktorí sú na periférii, by som ho uistil o svojich modlitbách a modlitbách Božieho ľudu Spišskej diecézy a zaželal mu veľa zdravia a síl v jeho náročnej službe. A, samozrejme, tiež niečo osobné, čo súvisí aj s tým, že práve pápež František ma vymenoval za pomocného spišského biskupa.

JANA FRANTIŠKA GAREKOVÁ, SDR (38)
rehoľníčka z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

1. Je pre mňa viditeľnou hlavou Cirkvi, Kristovým námestníkom, ktorý nás učí otvorenosti a dialógu, všímať si aj tých na perifériách našich životov a spoločnosti, pričom sa môžeme s dôverou obracať k Bohu o pomoc, poďakovanie, posilnenie.

2. V čom nás môže posilniť a povzbudiť jeho návšteva? Ak otvoríme svoje srdcia, posilní našu vieru; chce, aby bol svet lepší a všetci sme dosiahli nebo. Návšteva nám môže priniesť zmierenie so sebou samým a s naším okolím, nájsť v sebe duchovnú rovnováhu a otvoriť sa pôsobeniu Ducha Svätého.

Zároveň nám návšteva umožní hlbšie prežívať spojenie s Cirkvou a Bohom prostredníctvom pápeža Františka. Môže byť povzbudením na udržanie a posilnenie kresťanských postojov voči súčasnému liberalizmu a neomarxizmu.

3. Rada by som mu povedala a určite by som ho uistila, že v modlitbe na neho pamätám, opýtala by som sa ho, ako sa má, a popriala by som mu, aby bol radostný svätý a svojím príkladom inšpiroval svet a veriacich.

MARTIN KRAMARA (43)
rímskokatolícky kňaz, hovorca Konferencie biskupov Slovenska

1. Svätý Otec je náš najvyšší veľkňaz, hlava Katolíckej cirkvi. Mal som to šťastie, že som mohol prekladať väčšinu jeho exhortácií a encyklík do slovenčiny. Vnímam ho teda „zblízka“, hoci som od Vatikánu vzdialený. Starostlivosť by bolo asi to slovo, ktoré sa s pápežom z môjho pohľadu dá spojiť najviac.

Snaží sa byť starostlivým otcom veriacich. Snaží sa obmäkčovať ľudské srdcia pre potreby núdznych, pre osudy ľudí na okraji spoločnosti, pre „skartovaných“, ako to on sám nazýva.

2. Dúfam, že jeho návšteva nás povzbudí vo viere. Aby sme sa nedali znechutiť pochybnosťami a malomyseľnosťou, šírením strachu, negativizmom, spormi a všetkým naoko „neprekonateľným“. Veď sme uverili a vieme, že Boh nás skrze Krista prijal za svojich: v tom je naša dôstojnosť, pokoj a radosť.

A práve tu nám treba povzbudenie: aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta. Aby sme nikdy neprijali videnie sveta, v ktorom dominuje strašenie alebo nepriateľstvo. Aby náš optimizmus prameniaci z prijatia radostnej zvesti bol neustále kvasom spoločnosti. A premohol svet. V tom nás môže pápež v septembri povzbudiť. 

3. Keby som mu mohol niečo krátke povedať, boli by to tieto slová: „Tu es Petrus!

SAMUEL BREČKA (26)
športový redaktor

1. Pápeža Františka mám veľmi rád. Vnímam ho ako šíriteľa Božej lásky a nekonečného Božieho milosrdenstva, ktoré je obrovsky oslobodzujúce a na jeho základoch môže vznikať ten najhlbší osobný vzťah s Bohom. Vedomie, že Boh ma miluje so všetkými mojimi slabosťami a hriechmi a odpúšťa mi ich, hneď ako ich oľutujem, je úžasné.

Zároveň je podľa mňa Svätý Otec výborný komunikátor, ktorý dokáže osloviť veľkú časť spoločnosti, zďaleka nie iba kresťanov, a ľudia ho radi počúvajú.

2. Určite nás môže inšpirovať v tom, aby sme sa aj v tejto dobe – v ktorej sa medzi sebou radi hádame, každý má vlastný a ten „najsprávnejší“ názor, nevieme sa počúvať a diskutovať, ale naopak, vzájomne sa odsudzujeme a urážame – snažili vzájomne komunikovať s úctou a rešpektom a prejavovať druhým v prvom rade lásku.

3. Obávam sa, že by som mu v danej chvíli nevedel povedať nič múdre, čo by ešte nikdy nepočul. Možno by som sa mu iba poďakoval za to, čo robí, a poprial mu všetko dobré a veľa Božieho požehnania do ďalších rokov služby.

VLADIMÍR KRČMÉRY (61)
lekár, infektológ a odborník na tropickú medicínu

1. Svätého Otca Františka vnímam nielen ako najvýznamnejšiu osobnosť v náboženskej a kultúrno- etickej sfére, ale aj ako autoritu v spoločenskom živote a na politickom poli v boji za lepší svet a väčšiu toleranciu i úctu voči chudobným, chorým či migrantom.

2. Je pre mňa svetlom na konci tunela, ak niekedy cítim pochybnosti v otázkach morálky, etiky života a smrti, manželstva a rodiny. Na jeho návštevu sa veľmi teším, no zároveň sa ako lekár a infektológ modlím, aby sme mali dobré čísla a minimalizovali riziko infekcie. Preto či už smerom k tomuto vzácnemu hosťovi a jeho delegácii, ale aj k nám prosím o maximálnu ostražitosť a disciplínu.

3. Poďakoval by som mu za to, že počas modlitby Anjel Pána nikdy nezabudne na migrantov, obete vojen, chudobných a chorých, že dbá na ochranu života nenarodených i seniorov.

ADRIÁN KŇAZOVICKÝ (18)
gitarista a študent gymnázia

1. Pápeža Františka vnímam ako veľmi inšpiratívneho človeka. Pri nedeľných zamysleniach ma väčšinou osloví nejaká jeho myšlienka. Vie veľmi rozumne a jednoducho vysvetliť a s láskou poučiť.

2. Podľa mňa jeho návšteva prinesie uvedomenie si niektorých vecí ohľadom viery u mnohých ľudí a posilní veriacich, ktorí v týchto časoch tápu alebo nevedia, ako sa vrátiť naspäť na cestu s naším nebeským Otcom. Určite to bude veľmi požehnaný čas.

3. Toto neviem s istotou povedať, ale ak by k tomu prišlo, rád by som s ním prebral, ako duchovne žiť počas celého dňa, počas bežných udalostí a rôznych každodenných situácií. A ak by zvýšil čas, šiel by som k nemu na svätú spoveď.

TERÉZIA KOPENCOVÁ (23)
študentka krajinárstva

1. Svätý Otec František je pre mňa človek, ktorý sa dotýka vždy aktuálnych tém – vzťahu k blížnym i k prírode, o ktoré by sme sa mali zaujímať i my a v ktorých by sme sa mali zlepšovať. Pripadá mi ako veľký ľudomil. Je charizmatický a súcitný so všetkými ľuďmi a zvlášť s tými, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti.

2. Uvidíme, čo nám povie. (Smiech.) Asi ma to povzbudí k spoluúčasti na budovaní jednoty Cirkvi a k väčšej všímavosti k iným. A úprimne aj k tomu nebyť lenivý – obdivujem Svätého Otca, že vo vysokom veku a so svojím zdravotným stavom „behá“ po svete. I to by nás mohlo motivovať, aby sme sa nestali „gaučovými“ ľuďmi. Povzbudzujúca je už samotná jeho prítomnosť v našej krajine.

3. Pravdepodobne by som mu len poďakovala, že je svetlom pre nás. A spýtala sa, ako sa má, popriala veľa Božieho pokoja, zdravia, lásky a odvahy.