Katolícke noviny môžete pokojne odoberať naďalej

GDPR je skratkou General Data Protection Regulation, čo do slovenčiny prekladáme ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Toto nariadenie Európskeho parlamentu platí od 25. mája a je účinné vo všetkých štátoch Európskej únie. Cieľom je zvýšenie ochrany našich osobných údajov a prehľad o zaobchádzaní s nimi v rôznych inštitúciách a firmách.
Radoslav Matejov 10.06.2018
Katolícke noviny môžete pokojne odoberať naďalej

Osobné údaje sa musia chrániť nielen na internete, ale aj u lekára, v škole, na pošte atď. Ilustračná snímka: pixabay.com

Prečo? Mnohí sa pri pohľade na štyri písmenká GDPR možno aj s dávkou nevôle opýtajú práve toto. Sme preťažení predpismi, zákonmi, nariadeniami, reguláciami, strácame sa v tom, čo v spoločensko-právnom rámci môžeme a čo nie; a ešte sa nám pridáva novinka!

Treba povedať, že jej vznik motivoval neustály vývoj v priestore internetu, a to, že uvádzame osobné údaje pri nakupovaní cez internet či pri získavaní aplikácií a vstupov na rôzne web stránky a sociálne siete. Pritom nemusíme tušiť, kam a ku komu sa osobné údaje napokon môžu dostať a na čo a kde sú použité.

Nariadenie je jednotnou normou pre všetky štáty Európskej únie a ochraňuje všetkých jej obyvateľov; ochraňuje naše súkromie a dáva možnosť mať prehľad o spracovávaní informácií o nás. A platí to nielen na internete, ale pri každom použití našich údajov u lekára, v škole, na obecnom úrade, na pošte atď.

Je to pre nás všetkých
Bežný občan by sa nemal ničoho v súvislosti s GDPR obávať, teoreticky by to malo byť naopak, dostáva nástroj, ktorým sa zvýši jeho bezpečnosť: mali by sme mať zjednodušený prístup k našim údajom u prevádzkovateľov, ktorým sme ich poskytli, môžeme požiadať o obmedzenie spracúvania našich údajov a aj o vymazanie. Platí však aj staré známe pravidlo: vždy by sme mali byť v poskytovaní svojich údajov opatrní!

Tie najväčšie povinnosti padajú na plecia subjektov, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku, spracúvajú ich a využívajú; to sú spomenuté inštitúcie, firmy a iní prevádzkovatelia. Takým subjektom sú aj Katolícke noviny, a otázka, ktorú si kladie každý novinár vo svojej praxi, je zaobchádzanie s údajmi respondentov pri rozhovore, reportáži, ankete; napríklad je zvykom uverejniť reťazec údajov meno, vek a pridať fotku.

Odpovedá právnička JUDr. Silvia Guráňová Absolonová: „Osobnými údajmi podľa nového zákona sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, ale aj lokalizačné údaje a podobne. Pri písaní článkov je potrebné na zverejnenie mať súhlas dotknutej osoby, čo by, samozrejme, nemal byť problém, v prípade keď vám niekto poskytuje rozhovor do novín...“

A čo čitatelia?
Z predchádzajúcich riadkov vyplýva, že rozhovory, reportáže a ďalšie články obsahujúce aj osobné údaje môžeme pre vás, milí čitatelia, pripravovať aj naďalej. Hlavnou stránkou fungovania novín je práve vzťah k vám budovaný predovšetkým prostredníctvom článkov, no má aj praktickú rovinu. Tou praktickou rovinou sú napríklad osobné údaje predplatiteľov.

Môže sa stať, že napríklad dlhoročný odoberateľ Katolíckych novín zrazu noviny nedostane len pre GDPR? „Nie, toto by sa stať určite nemalo. Predplatiteľ dal svojou objednávkou Katolíckym novinám súhlas na spracovanie svojich osobných údajov s cieľom predplatného a tento súhlas je stále platný,“ hovorí právnička JUDr. Silvia Guráňová Absolonová.

Odporúčanie
S čitateľmi naša redakcia komunikuje veľmi často prostredníctvom mailov. Ich súčasťou sú osobné údaje, rovnako si maily a mailové adresy zálohujeme. V rámci GDPR chceme dostatočne chrániť túto komunikáciu, aby nevznikli v tomto smere pochybnosti a nevystavili sme čitateľov riziku.

Hovorí právnička JUDr. Silvia Guráňová Absolonová: „S osobnými údajmi by mala prísť do styku len oprávnená osoba – t.j. nemalo by sa stať, že všetky osobné údaje má k dispozícii celá redakcia. V prípade, že používate mail, odporúčam dokumenty s osobnými údajmi radšej preposielať prostredníctvom zaheslovaného súboru. Čo sa týka zálohovania, je, samozrejme, potrebné, ale taktiež treba dbať na primerané technické zabezpečenie. Osobné údaje sa skrátka musia chrániť!“

Netreba zabudnúť!
Súčasťou nového nariadenia sú aj pokuty a v tomto prípade sa šplhajú až do výšky 20 000 000 eur. Na čo by subjekty spracúvajúce osobné údaje, teda aj Katolícke noviny, určite nemali zabudnúť pri použití tohto zákona, aby kontakt s respondentmi i čitateľmi bol korektný a nevznikali vzájomné komplikácie?

Odpovedá právnička Silvia Guráňová Absolonová: „Netreba zabudnúť na základné zásady spracovania osobných údajov, ktoré sa snaží tento zákon presadiť – zásada zákonnosti, čo znamená, že osobné údaje sa môžu spracovávať iba zákonným spôsobom; zásada obmedzenia účelu – osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétny účel; zásada minimalizácie osobných údajov – spracovávať osobné údaje len primerane a v nevyhnutnom rozsahu, a tak isto netreba zabudnúť na primeranú bezpečnosť týchto osobných údajov.“

Žijeme v dobe, keď sa nové nariadenie o osobných údajoch dostáva do života; keď sa na otázky z praxe postupne vypracúvajú odpovede. Dúfajme, že to nebude len byrokratická záťaž, ale prospešný krok pre nás všetkých.