Muž a žena sa priťahujú, lebo sa navzájom dopĺňajú

Prečo muži v stresových situáciách reagujú inak ako ženy? Alebo prečo obe pohlavia odlišne prejavujú lásku? Príčinu môžeme hľadať v rozdielnom fungovaní ich mozgu.
Daniela Ostatníková 12.02.2019
Muž a žena sa priťahujú, lebo sa navzájom dopĺňajú

Ženy sú schopné robiť viac vecí naraz, zatiaľ čo muži nie. Vyplýva to z rôzne štruktúrovaného mozgu oboch pohlaví. / Ilustračná snímka: www.istockphoto.com


Mozog mužov a žien je na prvý pohľad rovnaký, aj keď priemerná hmotnosť mozgu mužov je väčšia ako žien. V prípade mozgu však nie je až také dôležité ako vyzerá, ale ako pracuje a o tom rozhoduje hustota neurónov a ich vzájomné prepojenie v neurónových okruhoch, ktoré vykonávajú konkrétnu funkciu. A zrejme dôležitú úlohu v mozgu majú aj podporné bunky, ktoré sa starajú o výživu, dodávanie kyslíka a imunitu. Aj keď ženy i muži majú rovnakú všeobecnú inteligenciu, líšime sa v jej špecifických zložkách.

 

Iné spojenia mozgových hemisfér

Mozgové hemisféry spája obrovský počet nervových vlákien, ktoré prenášajú informácie medzi mozgovými hemisférami. Každá z nich totiž inak vníma, ale aj inak spracováva podnety z vonkajšieho prostredia. Ľavá hemisféra je skôr systematická, sú v nej umiestnené centrá na porozumenie aj tvorbu reči a jazyka či už v hovorenej alebo písanej forme, je analytická a logická. Pravá hemisféra je viac empatická, vníma okolie skôr ako celok, neanalyzuje jednotlivé detaily, je zameraná na orientáciu v priestore a na uvedomovanie si seba a iných v kontexte okolitého prostredia.

U mužov je menej aktivačných dráh medzi oboma hemisférami, ktoré umožňujú vzájomnú komunikáciu, a viac inhibičných dráh, ktoré opačnú hemisféru utlmujú. Tento druh komunikácie medzi nimi znamená, že dokážu viac využiť aktivitu jednej hemisféry na to, aby sa sústredili na vec, pre ktorú je daná hemisféra mozgu dominantná. Keď riešia problém, riešia ho systematicky, analyticky, do konania a rozhodovacích procesov neprimiešavajú informácie, ktoré riešia emotívnu stránku problému. To typickým mužom uľahčuje vedúce funkcie v zamestnaní.

Ženy tým, že majú lepšie spojenia medzi hemisférami, nevedia oddeliť jedno od druhého, a preto riešia situácie aj racionálne, aj emotívne a vždy zvažujú veľmi veľa faktorov. Vo všeobecnosti je muž lepší v pragmatickom posudzovaní a žena zasa v posudzovaní emočných stavov, vzťahov, detí, rodiny.

 

Muži sa lepšie orientujú, ženy pohotovejšie opisujú

Pokiaľ ide o špecifické kognitívne funkcie muži majú napríklad lepšie priestorové schopnosti, to znamená priestorovú predstavivosť, ľahšie sa orientujú v mestách podľa máp, vedia si predstaviť rotáciu trojrozmerných objektov v priestore ľahšie ako ženy. To však neznamená, že niektoré zo žien nemôžu byť v týchto schopnostiach lepšie ako priemerní muži. Znamená to len, že ak porovnáme napríklad tisíc mužov a tisíc žien – v priemere budú muži v tejto schopnosti vynikať.

Ženy v špecifických kognitívnych funkciách mužov často predbehnú vo verbálnej pohotovosti, napríklad v tom, ako pohotovo a správne nachádzajú slová na opis vecí. Sú rýchlejšie a presnejšie v rozoznávaní emócií v tvárach iných ľudí. Sú tiež zručnejšie v jemnej manuálnej práci, aj keď muži sú zasa presnejší v cielených motorických úlohách.

 

Odlišné riešenie problémov

Rozdiely sa však nepreukazujú len v testoch, ktorými hodnotíme inteligenciu. Prejavujú sa tiež v tom ako pristupujeme k riešeniu problémov a ako sa správame. Muži sú viac systemizovaní a ženy sú zasa emotívne. Systemizácia je schopnosť chápania a predikcie zákonov neživej prírody, ktorá závisí na schopnosti analyzovať systémy a odvodzovať zákony, podľa ktorých sa dané systémy riadia, a napokon vedú k správaniu sa daného systému. Je to schopnosť konštruovania systémov, predpovedania správania daného systému a jeho riadenia.

Empatizácia je skôr doménou žien. Je to schopnosť chápania a predikcie sociálneho sveta. Dáva nám možnosť predpovedať správanie sa človeka a tiež vcítiť sa do pocitov iných ľudí a správne na ne reagovať. To vo všeobecnosti znamená, že muži hľadajú vo všetkom poriadok, rozmýšľajú analyticky, a dodržiavajú logický postup vecí – teda jedna vec nadväzuje na druhú. A sú orientovaní na vyriešenie problému. Ženy sú zasa intuitívnejšie, rozmýšľajú vo vzťahu k ľuďom, sú citlivé k druhým, vždy uvažujú o dôsledkoch konania aj vo vzťahu k iným.

Jedným z príkladov môže byť odlišné správanie sa v strese. Žena v strese sa spočiatku nesnaží svoje problémy riešiť, ale hľadá úľavu v tom, že o nich hovorí a nachádza pochopenie. Muž v strese má sklon sústrediť sa na jeden problém a zabudnúť na ostatné. Preto sú muži stavaní skôr na akútny stres, vedia sa postaviť veľmi rýchlo zoči-voči problému a vyriešiť ho. Zatiaľ, čo typická žena v akútnej stresovej situácii má sklon „spanikáriť“. Ženy lepšie zvládajú dlhodobý stres, ľahšie sa naň adaptujú ako muži.

 

Zručnosti

Ženy sú schopné robiť viac vecí naraz, zatiaľ čo muži nie. Vyplýva to z rôzne štruktúrovaného mozgu oboch pohlaví. Mužské myslenie aj prijímanie informácií sa deje analytickým spôsobom. Znamená to, že dokážu prijímať a spracovávať podnety postupne za sebou, nie viacero naraz. Ženy informácie z okolia prijímajú skôr ako celok, teda všetky naraz. Vďaka tejto schopnosti dokážu ženy v jednej chvíli žehliť, telefonovať, pozerať televízor i variť polievku.

 

Láska

Odlišnosti sa prejavujú aj v sociálnych vzťahoch. Napríklad láska typických mužov a typických žien je odlišná – vo vnímaní, ale aj v prejavoch. Lásku ženy by sme mohli opísať ako intuitívnu, starostlivú, sociálnu, emotívnu, oceňujúcu, odkázanú a vďačnú, kým láska muža je skôr ochraňujúca, tichá, „automatická“, egoistická, systematická, nevďačná a súťaživá. Skúste si teraz predstaviť svoj vlastný láskyplný život s manželom/manželkou. Verím, že mnohé z napísaného v ňom nájdete.

 

Tvoria jednotu

Každý máme svoje kvality a nejde o to, či sú u muži alebo ženy horšie alebo lepšie, úspešnejšie alebo menej úspešné, lebo takéto posudzovanie je vždy veľmi vágne. Podľa môjho názoru je úloha žien práve vo vyvažovaní, obrusovaní extrémov. V správnom zvážení sociálnej situácie a jej významnosti pre dobré fungovanie rodiny a spoločnosti a v spôsobe „servírovania“ informácií a problémov mužom, ktorí potom ľahšie urobia vhodné riešenie pre všetky zúčastnené strany. Tak ako dve hemisféry tvoria neoddeliteľné súčasti ľudského mozgu, aj muž a žena tvoria jednotu s dvoma odlišnými typmi myslenia a správania. Muž a žena sa k sebe priťahujú, lebo sa navzájom dopĺňajú.

 


Menia sa vekom odlišnosti medzi mužmi a ženami?

Odlišnosti medzi mužmi a ženami sú najvypuklejšie v plodnom období života. Vtedy sú aj vonkajšie znaky ženskosti a mužskosti najviac viditeľné. V detskom veku sa rozdiely v telesných charakteristikách neprejavujú tak výrazne a v starobe sa tiež postupne stierajú.

Aj to je dôsledok vyhasínania funkcie pohlavných orgánov a vyhasínanie produkcie pohlavných hormónov charakteristických pre každé pohlavie. Ženy strácajú estrogény, muži testosterón. V tele oboch pohlaví sa však mimo pohlavných žliaz tvoria aj hormóny opačného pohlavia – muži majú estrogény a ženy testosterón, ktoré neklesajú vekom. Preto často pozorujeme, že ženy v staršom veku sú viac asertívne, priebojné a direktívne, kým muži sa na starobu menia na milých a nekonfliktných.

Z toho vyplýva aj odpoveď na otázku, či sa líši vnímanie opačného pohlavia v jednotlivých etapách života. Ženy sú pre mužov najviac atraktívne v plodnom období života a dokonca sa ich atraktivita v očiach mužov mení aj podľa fázy menštruačného cyklu. V čase plodných dní sú ženy pre mužov najatraktívnejšie.