Naša tradícia zahŕňa aj dynamiku

„V katolíckej teológii predstavuje Tradícia učenie viery náboženského spoločenstva, ktoré sa odovzdáva písomne či ústne,“ vysvetľuje historik Branislav Dado, SJ.
Lívia Dvorská 05.07.2024
Naša tradícia zahŕňa aj dynamiku

Tradícia v Cirkvi je predovšetkým živým spôsobom odovzdávaná viera z generácie na generáciu. Ilustračná snímka: Človek a Viera/Michaela Svídová

Katolícka cirkev stojí na pevných základoch, z ktorých čerpá a z ktorých sa nemá vychýliť. Historik a katolícky kňaz Branislav Dado, SJ, hovorí, že na druhej strane, ako sa svet a spoločnosť vyvíja, vyvíja sa i Cirkev. „Nemôžeme ustrnúť, na veľa vecí musíme reagovať aj my cirkevní predstavitelia i laici.“

Nemenné zostáva napríklad učenie o Najsvätejšej Trojici, ktoré tvorí jeden z pilierov katolíckej viery, vystavaných na posvätnej Tradícii a Svätom písme. Tie vyvierajú z toho istého božského prameňa a smerujú k tomu istému cieľu – viesť ľudí k spáse, k večnému cieľu, ako to učí Druhý vatikánsky koncil v konštitúcií Dei Verbum (DV, 9).

ODOVZDÁVANÝ POKLAD VIERY
V prvom rade potrebujeme správne pochopiť výraz Tradícia Cirkvi. „Bežne poznáme výrazy ako folklórne tradície alebo národná tradícia a podobne. Keď hovoríme o Tradícii Cirkvi, máme na mysli niečo celkom odlišné,“ vysvetľuje historik.

Tradícia v Cirkvi je predovšetkým živým spôsobom odovzdávaná viera z generácie na generáciu. V našom ponímaní slovo tradícia (tradó, tradere) teda neoznačuje folklór, ale obsah, skutočné fakty, poklady viery.

V sociológii predstavuje tradícia súhrn zvykov, pravidiel dedených z generácie na generáciu. V teológii predstavuje učenie viery náboženského spoločenstva, ktoré sa odovzdáva písomne či ústne. Na rozdiel od písomne fixovaného, kánonického zjavenia v Biblii, ktoré je „Božím slovom, Božím zjavením“.

K písomnej tradícii patria aj spisy cirkevných otcov, teologická náuka či obsah učiteľského úradu Cirkvi. „Ide predovšetkým o duchovné a morálne hodnoty, právne normy, usmernenia pre život Cirkvi. Tiež o liturgickú a mravoučnú stránku,“ dodáva Branislav Dado.

OD KRISTA CEZ APOŠTOLOV
Celé zjavenie Boha je zavŕšené v Ježišovi Kristovi. „On poveril apoštolov hlásaním evanjelia, ktoré bolo prisľúbené skrze prorokov. Na svätom Petrovi ako na skale postavil Kristus svoju Cirkev.

„Apoštoli naplnili toto poslanie a ohlasovali evanjelium ako zdroj duchovnej pravdy a morálnej normy, a tak ľuďom sprostredkovali Božie dary. Evanjelium sa odovzdávalo najprv ústne, potom písomne. Aby sa zachovalo v Cirkvi neporušené a živé, apoštoli ustanovili biskupov ako svojich nástupcov.“

Toto živé odovzdávanie viery, vykonávané v Duchu Svätom, nazývame Tradícia, lebo prostredníctvom nej sa odovzdáva poklad živej viery neporušený z generácie na generáciu. „Tradícia je teda miesto pôsobenia Ducha Svätého v Katolíckej cirkvi a skrze ňu vo svete.“

DYNAMICKÝ KATOLICIZMUS
Katolicizmus sa však zároveň ako duchovný smer vyvíja a formuje. Rôzne prúdy v Cirkvi boli vždy odpoveďou na aktuálne potreby čias. „Musíme ale rozlišovať, či je daný formujúci sa smer vedený Božím Duchom, či je katolícky. Cirkev vždy rozlišovala v tejto oblasti vo svetle Ducha Svätého.“

Zdravé prúdy dostali svoje konkrétne pomenovanie. Ide o rehole, sekulárne inštitúty, hnutia, spoločnosti apoštolského života. Každý z nich bol v dobe svojho vzniku odpoveďou konkrétneho človeka alebo skupiny ľudí na aktuálne problémy doby a potreby Cirkvi.

„Okrem oficiálnych hnutí sa aj v rámci farností či diecéz zakladajú tiež rôzne modlitbové, charitatívne alebo vzdelávacie spoločenstvá. Všetky sú prejavom pôsobenia Ducha Svätého a znakom dynamického života Cirkvi.“

DUCHOVNÉ ROZLIŠOVANIE
Je prirodzené, že tento vývoj a pohyb vnútri Cirkvi so sebou prináša aj isté napätia. Podľa Branislava Dada je dôležité, aby sa prípadné napätie stalo priestorom duchovného rozlišovania. V pokore a otvorenosti Duchu Svätému a pod vedením kompetentných autorít Cirkvi máme poznávať, kadiaľ a ako ďalej napredovať.

Ak však toto rozlišovanie nahradí presadzovanie vlastných názorov a postojov, dochádza ku konfliktom. „Dejiny Cirkvi sú ich plné. Tiež sú však prejavom toho, že Cirkev je živý organizmus, že je to spoločenstvo slabých ľudí poznačených hriechmi.“

Čo sa týka liturgicko-právnych predpisov, aj tie sa vyvíjajú, takisto neraz pod napätím. „Dôležité je nikoho nevylučovať z diapazónu lásky. Jediné, čo môže a má ľudí skutočne oslovovať, je nefalšovaná, úprimná láska, otvorená pre dialóg a úctivú diskusiu pri zachovaní katolíckeho učenia a vernosti učiteľskému úradu Cirkvi.“

Takýto postup vidíme napríklad u svätého Dominika (1170 – 1221), Františka z Assisi (1181 – 1226) či Františka Saleského (1567 – 1622).

KEDY TREBA SPOZORNIEŤ
Dnes sa nám ponúkajú všakovaké smery a liberálnejšie názory, ktoré sa dotýkajú aj Cirkvi, preto treba byť pozorný. „Veriaci katolík nemôže čakať, že mu Cirkev nadiktuje zoznam povolených a nepovolených názorov, smerov či skupín. V dnešnej pluralitnej spoločnosti to nie je ani možné. Už len preto, že v rámci duchovného života existuje mnoho rôznych smerov a prúdov.“

Vedie sa však napríklad rozvinutý ekumenický dialóg, v rámci ktorého poznávame aj iné, nekatolícke kresťanské tradície a spoločenstvá. Tento dialóg má podľa historika svoje pozitíva, ale aj svoje riziká. Preto je potrebné, aby veriaci katolíci poznávali oficiálne dokumenty, aby ich mali vysvetlené kompetentnými autoritami a rozlišovali na základe týchto poznatkov, vedení Duchom Svätým.

„Základný prístup však stále ostáva – nefalšovaná pokora. Tá neznamená servilnosť či submisívne správanie. Povzbudzujem preto veriacich, aby si našli čas na štúdium cirkevných dokumentov, a povzbudzujem aj kňazov, aby ich dobre poznali a v pastoračnej službe pomáhali veriacim v spoločenstvách správne sa orientovať,“ dodáva jezuita.

Cirkev rozlišuje v súlade s Tradíciou
„Možno si čitatelia všimnú, že používame dva spôsoby písania – Tradícia s veľkým T a tradícia s malým t. Nie je to pravopisná chyba. Tradícia Cirkvi s veľkým T je spolu so Svätým písmom zdrojom apoštolského učenia. Odovzdáva to, čo apoštoli prijali od Ježiša Krista a čo ich naučil Duch Svätý.

Od tejto Tradície treba odlíšiť tradície teologické, disciplinárne (právne normy a morálka), liturgické a podobne. Aj tieto úzko súvisia s učiteľským úradom Cirkvi, teda s Tradíciou, ale je možné ich upravovať, samozrejme, v súlade a vo svetle viery, ktorá je obsiahnutá v Božom slove a Tradícii.“

Cirkevný historik Branislav Dado uvádza aj príklady, keď nám tradícia i Tradícia ukazujú smer. Prvý sa týka možnosti vzniku ľudského života mimo tela matky, teda takzvaného umelého oplodnenia. „Hoci nám veda dáva bohaté možnosti, nemáme právo manipulovať so životom a zahrávať sa s ním. Nie sme jeho stvoriteľmi, ale prijímateľmi a nositeľmi.“ Tradícia nám v tomto smere ukazuje, čo je morálne a čo nie.

Podobné je to v prípade aktuálne riešenej umelej inteligencie. „Je potrebné zamyslieť sa predovšetkým, či vôbec môžeme hovoriť o umelej inteligencii, pretože inteligencia je prirodzená vlastnosť človeka, nie stroja. Stroj, počítač či dron budú vždy iba naprogramované niekým inteligentným – človekom.“

Teda pri aktuálnych témach sa pýtame, nakoľko sú dané skutočnosti morálne, a „Cirkev vedená Božím slovom a Tradíciou o týchto moderných otázkach uvažuje a skúma ich vo svetle Ducha Svätého“, uzatvára historik.