Pán Boh zaplať za všetko

Počas pohrebných obradov sa prítomným prihovoril kardinál Dominik Duka (79). Prinášame výber myšlienok z homílie, ktorá zaznela 16. augusta v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Anna Stankayová 24.08.2022
Pán Boh zaplať za všetko

Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše bol český kardinál Dominik Duka. Homíliu predniesol v slovenskom jazyku. Snímka: –AS–

„Lúčime sa s kardinálom Rímskej cirkvi, ktorý počas svojho života zohrával nielen slovenskú úlohu. To je istým spôsobom dôvod, prečo sa chcem aj ja na tomto mieste s  vami poďakovať. Bol oporou našej Cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia aj materiály Štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju rodnú hrudu.“

Dominik Duka vyzdvihol úlohu kardinála Tomka pri vytváraní nových cirkevných provincií a diecéz. „Bol skutočne dôležitým poradcom s kompetenciami a skúsenosťami.“ Zdôraznil aj kardinálove významné aktivity v rámci ekumény.

„To nebola ekuména akademicky a cirkevno-politicky ladeného preláta; bola to ekuména života, životnej praxe.“ Pripomenul tiež jeho úlohy vo Vatikáne.

„Je to on, ktorý je postavený do čela novovznikajúcej inštitúcie v živote Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile, a tou je úrad generálneho sekretára Synody biskupov.“

My „pokračujeme v tom diele, na ktoré ho pozval Pavol VI., pápež koncilu, muž veľkého dialógu, ktorý začal napĺňať fakticky svetový rozmer Cirkvi“.

PODIEL NA ROZVOJI CIRKVI

Kardinál Duka sa v homílii vrátil aj k  politike štátneho sekretára Agostina Casaroliho, založenej na uvoľňovaní, ktorá nebola v krajinách sovietskeho impéria prijatá.

„Do čela tejto cirkevnej politiky sa postavil sám Ján Pavol II., veľký pápež tisícročia. Čo mali s kardinálom Tomkom spoločné? Poznanie dvoch diktatúr, ktoré sa snažili zvrátiť Boží poriadok, zbaviť človeka, národy a štáty ich slobody a utvoriť z nich poslušnú masu novodobých otrokov ideológie. Otcovi kardinálovi pripadla iná úloha, a dovolím si povedať, úloha druhého muža Cirkvi. Je vymenovaný za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol synom národa, ktorý nielenže nevlastnil kolónie, ale vedel, čo znamená strata suverenity a nedostatok národnej a politickej slobody.“

To boli najhlavnejšie témy, ktoré hýbali dvoma tretinami sveta. „Kardinál Jozef Tomko zastával úrad, ktorý bol ľudovo nazývaný ,červený pápež‘.

Áno, on mal hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriaďovaní nových diecéz a pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svätou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch. Bola to veľká príprava na rozvoj Cirkvi v tých oblastiach, ktoré dnes plne reprezentujú našu Cirkev.“

VZOR KRISTOVHO KŇAZSTVA

Ďalej sa kardinál Dominik Duka obrátil na kňazov a seminaristov.

„Myslím si, že práve prežívanie krásy a veľkosti Kristovho kňazstva je jedným z najdôležitejších nie odkazov, ale najdôležitejšou výzvou pre vás chlapci, mladí muži, a to nielen na území Košickej arcidiecézy, ale je to výzva pre celú Európu. Jeho slová patria vám: ‚Vy mladí potrebujete ideály. Kristus vám ich dáva, nasledujte ich! Je to ťažké? Ale on je s vami a bude vo vás pôsobiť a bude vašou silou pre vás, pre blížnych.‘“

Kardinál Duka zdôraznil, že Cirkvi chýba viera. „K tomu nám napovedá sám otec kardinál (Tomko, pozn. red.): Pestujte túto vieru tak, aby nielen Košice, Košická arcidiecéza, aby celé naše Slovensko znovu ožilo v krstnom kúpeli, aby sa obnovilo v Kristovi, v línii našej cyrilo-metodskej tradície.“

Dominik Duka posledné slová homílie osobne adresoval zosnulému kardinálovi Tomkovi: „Medzi nami bola nielen nerovnosť veku, ale aj skúseností, a preto môžem povedať, že žiak zostane svojmu učiteľovi vždy vďačný. Otec kardinál Jozef, Pán Boh zaplať za všetko, čo si vykonal pre Kristovu Cirkev, pre naše cyrilo-metodské zeme. Právom nesieš spolu so sv. Jánom Pavlom II. podiel na návrate slobody, za ktorú vďačíme všemohúcemu a  milosrdnému Bohu, príhovoru Matky nášho Pána Ježiša Krista a našim svätým ochrancom Cyrilovi a Metodovi.“