Prosia o väčšiu pozornosť

V čase sviatku sv. Joachima a Anny sa už dlhé roky v Lednických Rovniach schádzajú pútnici, ktorí sa na nebeských patrónov obracajú s prosbami za svoju rodinu, ale i šťastnú hodinu smrti.
Ján Lauko 19.07.2022
Prosia o väčšiu pozornosť

Starých rodičov a seniorov prichádza do Lednických Rovní pravidelne povzbudiť žilinský biskup Tomáš Galis. Snímka: facebook.com/zilinska dieceza

Tohtoročná púť bude už trinásta, no do Lednických Rovní chodili pútnici ešte skôr, než sa tamojšia púť stala diecéznou, so zameraním na starých rodičov.

„Púť k svätej Anne bola tradičnou púťou, ktorú organizovala farnosť ako svoj farský víkend, možno skôr na úrovni farských hodov. Účasť bývala hojná, najmä vďaka pútnikom z okolitých farností,“ približuje farár v Lednických Rovniach Miroslav Janás.

S myšlienkou zorganizovať púť k svätej Anne ako púť starých rodičov prišiel žilinský biskup Tomáš Galis. Púť už bola zavedená a integrálne zapadala do pastoračného plánu Žilinskej diecézy ako súčasť pastorácie seniorov.

„Svätá Anna ako stará mama Pána Ježiša je pre starých rodičov silným symbolom. Úmyslom bolo posilniť vedomie starých ľudí, že aj v tomto veku sú veľkým požehnaním pre rodiny a celú spoločnosť. Putovaním sa má zvýrazniť túžba po vzájomnom stretnutí,“ vysvetľuje Miroslav Janás.

NECHODIA IBA SENIORI

Na púť chodí približne dvetisíc účastníkov. Najčastejšie sú to pútnici z blízkeho okolia, najmä z Púchovského a Ilavského okresu, ale stane sa, že prídu aj z väčšej diaľky. Hoci sa púť prioritne zameriava na tých skôr narodených, vekovo je podľa slov farára harmonicky vyvážená.

„Prichádzajú celé rodiny, seniori s pohybovými problémami sú často obkolesení svojimi blízkymi. To je pre mňa skutočne veľké povzbudenie.“ Väčšina pútnikov prosí o zdravie či pokoj v rodinách.

„Veľmi často počujem aj prosby o  vytrvalosť v dobrom až do konca či šťastnú hodinu smrti. Takisto je veľkou túžbou starších väčší záujem o nich v kruhu vlastnej rodiny,“ hovorí Miroslav Janás.

OBETUJÚ SVOJE BOLESTI

Pápež František v  tohtoročnom posolstve k Svetovému dňu starých rodičov píše, že i v starobe môže človek prinášať ovocie. Aké ovocie vidí farár v Lednických Rovniach pri pohľade na účastníkov miestnej púte?

„Vidím najmä plody úpenlivej a častej modlitby seniorov za svojich drahých, ochotu obetovať bolesti a problémy staroby ako náhradu za vlastné hriechy i za časté blúdenia a náboženskú ľahostajnosť mladých v ich vlastnej rodine.“

Povzbudzujú ho svedectvá ľudí, na ktorých vidno, ako veľmi sa tešia, že mohli prísť na púť. Úprimná radosť svedčí o tom, čo všetko museli prekonať a koľko podpory si vyprosiť od príbuzných, aby sa dostali na slávenie hlavnej svätej omše.

PORUČENO PÁNU BOHU

Pre mnohých starších ľudí je súčasný svet prirýchly a neprehľadný. Miroslav Janás potvrdzuje, že na púte chodia seniori, ktorí sú z tejto doby zmätení a vystrašení zo situácie v spoločnosti i vo svete.

Často však pozoruje tiež opak: „Úžasnú schopnosť spoľahnúť sa vo svojej nemohúcnosti na Božiu prozreteľnosť. Mnohokrát starí ľudia na záver rozhovoru dodajú: ,Poručeno Pánu Bohu‘. Toto je prejav odovzdanosti.“ Výzvou pre seniorov je i samotná staroba.

Nie každý sa s jeseňou života dokáže vyrovnať, často ju považujeme za istý druh choroby, ktorej je najlepšie sa vyhnúť. Ako je to medzi pútnikmi v Lednických Rovniach? Sú so starobou zmierení alebo hľadajú nejaké cesty, ako ešte zostať v produktívnej spoločnosti?

„V tomto je dosť podstatný zdravotný stav. Tí, ktorí sú pri sile, sa ešte aktívneho života držia. Tí, ktorí sú odkázaní na druhých, často prechádzajú vnútornými bojmi a aj rebéliou voči svojmu stavu a prognózam. V takýchto prípadoch je jediným únikom zo šedej všednosti záujem o návštevy,“ približuje Miroslav Janás.

ODPUSTKY

Na záver doplňme, že Apoštolská penitenciária pri príležitosti Druhého svetového dňa starých rodičov a seniorov udelila možnosť získať úplné odpustky. Budú ich môcť získať veriaci zúčastnení na svätej omši, ktorej bude vo vatikánskej Bazilike sv. Petra predsedať Svätý Otec František.

Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu, i tí, ktorí v tento deň navštívia opustených či chorých seniorov.

Za takúto návštevu bude možné určite rátať aj to, keď svojich starkých zoberiete na niektorú z pútí, ktoré sú venované starým rodičom. Napríklad na tú, ktorá bude v Lednických Rovniach.