Putujte po stopách solúnskych bratov

Rada Európy certifikovala Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda, ktorá pútnikov a milovníkov kultúry zavedie na miesta spojené s veľkomoravskou misiou solúnskych vierozvestov.
Ján Lauko 21.07.2021
Putujte po stopách solúnskych bratov

Kostol sv. Michala v Dražovciach. Snímka: Ján Macák

V poslednom období sa rozmohol fenomén pútnických ciest. K existujúcim trasám sa pridali nové, prípadne sa obnovili niektoré zastarané a dlhé roky nevyužívané. Popritom vznikajú aj trasy, ktoré pútnikov privádzajú k miestam kultúrneho významu.

Takou je i Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorú v máji oficiálne certifikovala Rada Európy. Zaradila sa tak do európskeho zoznamu kultúrnych a pútnických ciest, kam patrí napríklad aj Svätojakubská cesta.

Čo prinesie cyrilo-metodská cesta

„Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda vznikla s cieľom zachovávať, sprístupňovať a zviditeľňovať cyrilo-metodské duchovné a kultúrne dedičstvo pre súčasnú a budúce generácie a v súčasnosti aj v záujme zbližovania národov Európy a vzájomného dialógu medzi Východom a Západom,“ vysvetľuje pre KN Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva a zároveň koordinátor budovania cyrilo-metodskej cesty v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Ústrednou myšlienkou tematického vymedzenia cesty je podľa neho priblíženie života počas Veľkej Moravy a hlavne odkazu sv. Cyrila a Metoda v súvislosti so šírením viery, vzdelanosti, kultúry, ako i rozvoja spoločenskej a politickej organizácie.

„Jednotlivé trasy kultúrnej cesty budú pútnikov viesť zo Solúna až na územie bývalej Veľkej Moravy a odtiaľ do Ríma. Kopírujú tak cestu vierozvestcov na misiu k Slovanom a ich následnú cestu do Večného mesta.“

Budovanie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda spočíva aj vo vyznačení trás po existujúcich peších turistických chodníkoch a cyklotrasách, ale hlavne v opise turisticky a historicky významných miest súvisiacich s misiou sv. Cyrila a Metoda a Veľkou Moravou.

Do jej chodu bude postupne zapojených desať európskych krajín s potenciálom deväťtisíc kilometrov trás a stoviek historicky a kultúrne významných lokalít, miest a pamiatok. Tibor Ujlacký dodáva, že budovanie cesty má najmä duchovný a kultúrny rozmer, ale poskytuje tiež možnosti na rozvoj služieb, cestovného ruchu, skvalitnenie infraštruktúry a rekonštrukciu pamiatok.

Jadrom bude Morava a západné Slovensko

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda bola prezentovaná 2. júla v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Práve starobylé mesto pod Zoborom zohralo mimoriadne významnú úlohu v dejinách slovenského národa, zvlášť s ohľadom na misiu sv. Cyrila a Metoda.

Prirodzene sa tak javí ako neoddeliteľná súčasť trás cyrilo-metodskej cesty. Nitrianske biskupstvo preto už dlhodobo spolupracuje so Združením Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v Zlíne, ktoré od roku 2013 iniciovalo vznik európskej pútnickej cesty pripomínajúcej odkaz solúnskych vierozvestov.

Trasy tejto cesty vedú na Slovensku cez Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Ich súčasťou sú miesta viažuce sa buď priamo s obdobím Veľkej Moravy a misie solúnskych bratov, alebo v ktorých sa nachádzajú prvky umenia s cyrilo-metodskou tematikou, napríklad obrazy, sochy, vitráže, alebo je v nich živý kult k sv. Cyrilovi a Metodovi.

Okrem samospráv sú do spolupráce na budovaní cesty pozvané aj slovenské diecézy a ich farnosti, vzdelávacie inštitúcie, mestá a obce, ako i lokálne a regionálne múzeá.

Jadro Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda tvorí Morava a západné Slovensko. Tieto dve oblasti predstavovali v 9. storočí centrum Veľkej Moravy, kde bolo ťažisko misijného pôsobenia oboch vierozvestcov.

Základnú sieť cesty by mali tvoriť trasy, ktoré spájajú najvýznamnejšie ranostredoveké a veľkomoravské centrá, ako sú: Olomouc, aglomerácia Staré Město – Uherské Hradiště, Mikulčice, Břeclav, Bratislava, Nitra, ale aj Bojná, Močenok, Nitrianska Blatnica, Bíňa, Nové Zámky, Komárno, Trenčín, Terchová a ďalšie.

Z tohto jadra by mali smerovať pútnické vetvy do ďalších častí Slovenska aj Európy, ktoré sú spojené s pôsobením sv. Cyrila a Metoda. Jedna z nich bude viesť juhovýchodným smerom a spájať bude centrá na Morave a juhozápadnom Slovensku s Maďarskom, so Srbskom, s Rumunskom, Macedónskom, Bulharskom, Tureckom, Gréckom a Ukrajinou.

„Táto trasa by mala symbolizovať počiatky pôsobenia oboch vierozvestcov. Ich narodenie v Solúne, pôsobenie v Konštantínopole, misiu u Chazarov v azovsko-čiernomorskej oblasti, kde objavili ostatky svätého Klimenta, a ich príchod na Veľkú Moravu,“ tvrdí o projekte Tibor Ujlacký.

Servis pre pútnikov

Trasy cesty nemajú striktný líniový charakter, ale skôr sieťový. „Každý kraj by mal mať spracovanú sieť svojich miest a lokalít s väzbou na Veľkú Moravu do podoby akejsi tematickej virtuálnej mapy,“ hovorí koordinátor budovania cyrilo-metodskej cesty.

Jednotlivé pamiatky by mali byť označené logom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, pričom pútnici sa k nim budú môcť dostať nielen cez pešie turistické chodníky alebo cyklotrasy, kde nájdu značky na turistických alebo cykloturistických smerníkoch, ale aj autom, autobusom či vlakom.

Táto cesta nie je o počte prejdených kilometrov, ale o spoznaní, videní, pochopení a duchovnom, pútnickom a kultúrnom zážitku. Trasy cesty budú zahrnuté do informačných systémov a turistických sprievodcov.

„V jednotlivých miestach sa budú realizovať aktivity, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre pútnikov, ale umožnia aj osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študujúcu mládež i dospelých,“ dodáva Tibor Ujlacký.