Svätý Bartolomej evanjelizoval Indiu i Arménsko

O svätom Bartolomejovi možno s istotou povedať, že žil v prvej polovici 1. storočia a patril medzi Ježišových dvanástich apoštolov. K Ježišovi ho pritiahol apoštol Filip. V Písme ho nájdeme i pod menom Natanael. 
Anna Stankayová 24.08.2021
Svätý Bartolomej evanjelizoval Indiu i Arménsko

Bartolomej či Natanael? Narodil sa začiatkom prvého storočia v Káne Galilejskej, a hoci apoštola Bartolomeja spomínajú Skutky apoštolov i viacerí evanjelisti (porov. Sk 1, 13; Mk 3, 13 - 20; Lk 6, 13 - 16; Mt 10, 2 - 4), niektorí odborníci ho stotožňujú s mužom z Kány Galilejskej – Natanaelom. Toho spomína Evanjelium podľa Jána (porov. Jn 1, 45 - 51). 

Avšak nie je isté, či sú tieto dve postavy totožné alebo či ide o dve rôzne osobnosti. Niektorí biblisti to totiž zamietajú. 

Ako o väčšine apoštolov, tak ani o Bartolomejovi toho veľa nevieme. Nepochybne však patril medzi 12 pilierov nového Izraela a Ježišových blízkych spolupracovníkov.

Pravdepodobne bol medzi siedmimi učeníkmi, ktorým sa Ježiš zjavil pri Tiberiadskom mori po vzkriesení (porov. Jn 21, 1 - 3). 

Najprv váhal

Bartolomej sa dostal k Ježišovi cez apoštola Filipa. Ten ho zavolal slovami: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta“ (Jn 1, 45).

Ten na neho spočiatku neveriacky pozeral, pretože si nebol istý, že by z Nazareta mohlo byť niečo dobré. Ježiš však vedel o jeho pochybnostiach, preto mu už dopredu naznačil, že uvidí veľké veci. 

Misionár

Potom ako Ježiš opustil pozemský svet a vystúpil do neba, odišli učeníci na misijné cesty. Rovnako tak i Bartolomej.

Jeho kroky viedli podľa svedectva sv. Euzébia z Cézarey a sv. Hieronyma do Indie, kde vraj zanechal kópiu Matúšovho evanjelia.

Iné legendy vravia o jeho evanjelizovaní v Etiópii či Mezopotámii. 

Spolu s ďalším apoštolom – Júdom Tadeášom – sa považujú za šíriteľov kresťanstva v Arménsku. Ako patrónov ich preto uctieva aj Arménska apoštolská cirkev.

Práve v Arménsku asi skončil sv. Bartolomej svoju misionársku i životnú púť. Keď arménsky kráľ konvertoval na kresťanstvo, jeho brata to tak rozzúrilo, že dal Bartolomeja popraviť.

Legenda tvrdí, že ho zaživa stiahli z kože a sťali. Iné zdroje hovoria o ukrižovaní dolu hlavou.

Žiadne vierohodné záznamy však o jeho smrti neexistujú. Dokonca ani s určitosťou nevieme, či zomrel v Arménsku. Niektoré indície totiž naznačujú, že o život prišiel v indickom Kalyane.