Timotej a Títus boli žiakmi apoštola Pavla

Na prvokresťanských biskupov pamätáme 26. januára, teda deň po sviatku Obrátenia sv. apoštola Pavla. Obaja svätci boli jeho žiaci a veľmi blízki spolupracovníci. 
Anna Stankayová 26.01.2021
Timotej a Títus boli žiakmi apoštola Pavla

Prvý z nich bol biskupom v Efeze (dnešné Turecko), druhý na Kréte. Jeden zomrel mučeníckou smrťou, druhý v požehnanom veku. Poznáme ich najmä z Nového zákona - apoštol Pavol im venoval tri listy – dva Timotejovi a jeden Títovi. 


Milovaný syn

Timotej pochádzal z územia dnešného Turecka, z mesta Lystra, kde sa narodil približne v roku 17. Apoštol Pavol ho zrejme poznal od detstva, na svojej prvej misijnej ceste okolo roku 45 totiž obrátil na kresťanstvo dve ženy židovského pôvodu – Timotejovu starú mamu Loidu a mamu Euniku, ktorá mala za muža gréckeho pohana. Timotej bol zrejme v týchto časoch pokrstený a odmalička dostával kresťanskú vieru. Apoštol Pavol sa o nich zmieňuje v druhom liste Timotejovi: „Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty“ (2 Tim, 1, 5). 

Od druhej Pavlovej misijnej cesty v roku 50 bol už Timotej jeho sprievodcom a spolupútnikom. A stal sa Pavlovým veľkým obľúbencom. Hneď na úvod spomínaného listu ho nazýva milovaným synom (porov. 2 Tim 1, 2). Vysvätil ho za kňaza a posielal ho na rôzne miesta utvrdzovať vo viere už obrátených kresťanov. Neskôr Timotej prijal od Pavla i biskupské svätenie a dostal duchovnú správu v Efeze. Dejepisec Euzébius ho dokonca nazýva prvým biskupom tohto miesta. Pavol nového biskupa v tejto službe povzbudzoval listami – v prvom mu dal pastoračné rady a v druhom, ktorý písal z väzenia v Ríme, zase duchovné povzbudenia: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha“ (2 Tim 1, 6 - 8).

Timotej sa podľa neskorších správ zo 4. storočia stal v biskupskej službe mučeníkom. Zavraždili ho 22. januára v roku 97, keď karhal ľudí za nemravné pohanské oslavy na počesť bohyne Artemis. Nie je však jednoznačné, či ide o pravdivé informácie, pretože apokryfný spis Skutky Timotejove nemá historickú hodnotu. 

Títa priviedol k viere Pavol

Druhý z dvojice svätých biskupov bol pôvodne gréckym pohanom. Obrátil sa práve vďaka apoštolovi Pavlovi, ktorý ho aj pokrstil. Neskôr ho v Liste Títovi oslovil ako pravého syna podľa spoločnej viery (porov. Tít 1, 4). Približne v roku 50 ho sprevádzal na apoštolský snem do Jeruzalema. Pavol Títovi dôveroval až tak, že ho poslal do gréckeho Korintu urovnať spor medzi veriacimi, čo sa Títovi aj podarilo. 

Pavol ho teda ustanovil za krétskeho biskupa, kde mal za úlohu pozdvihnúť mravnosť obyvateľov. Svätý apoštol Pavol ho práve v tejto službe podporil listom, ktorý sa datuje asi do roku 65: „Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal; nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti. Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia“ (Tít 1, 5 - 9).

Z Kréty sa na nejakú dobu vydal do Dalmácie, kde medzi Slovanmi šíril evanjelium. Tí ho z tohto dôvodu považujú za otca ich viery. Odtiaľ sa Títus vrátil späť na Krétu, kde zomrel v pokročilom veku 94 rokov.