Úzky kontakt s ľuďmi cez periodiká Spolku svätého Vojtecha

Periodická tlač mala a má nespochybniteľnú silu a význam. Buduje kontakt s čitateľom, opakovane vstupuje do jeho života a formuje ho. Spolok svätého Vojtecha vydával počas svojej histórie niekoľko periodík, pričom medzi najznámejšie patria Katolícke noviny, ktoré začali vychádzať v Pešti v roku 1849.

Katolícke noviny 06.08.2022
Úzky kontakt s ľuďmi cez periodiká Spolku svätého Vojtecha

Ilustračná snímka: © ingimage

Príbeh Katolíckych novín sa začína prelínať so Spolkom svätého Vojtecha od jeho vzniku v roku 1870, keď sa obnovilo vydávanie Katolíckych novín ako tlačového orgánu Spolku. V jeho redakcii pôsobili mnohé osobnosti, ktoré sú spojené aj so Spolkom (Juraj Slotta, František Richard Osvald, Martin Kollár).

Spolok ich vydával v rokoch 1870 – 1880. Pre finančné ťažkosti a s novým vydavateľom začali od roku 1881 vychádzať v menšej periodicite. V roku 1905 boli pretvorené na politický časopis a v nasledujúcom roku premenované na Ľudové noviny.

K  obnoveniu Katolíckych novín prišlo v roku 1940. Spolok svätého Vojtecha bol ich vydavateľom iba v prvej polovici roku 1949. Následne ich vydával Výbor Katolíckej akcie na Slovensku. Od apríla roku 1951 ich Spolok vydáva nepretržite až do súčasnosti.

Napriek nepriaznivým politickým pomerom i v časoch normalizácie vychádzali v náklade 100 000 výtlačkov. V roku 1990 mali až 130 000 odberateľov.

Podnadpis Tradičné noviny súčasného kresťana používajú Katolícke noviny od konca roku 2009, čím sa prihlásili k svojmu historickému odkazu pretavenému do aktuálnej doby. Od roku 2018 ich začal Spolok predávať aj v digitálnej forme.

Redakciu Katolíckych novín vedie nateraz šéfredaktorka Martina Grochálová. Aj keď Katolícke noviny patria k našim najstarším periodikám, stále zotrvávajú medzi najpredávanejšími týždenníkmi na Slovensku.

Medzi súčasné periodiká Spolku patrí aj časopis Duchovný pastier. V roku 1917 ho začal vlastným nákladom vydávať kňaz Jozef Buday. Nadväzoval na časopis Kazateľňa, ktorý prestal vychádzať v roku 1908. Od svojho vzniku bol určený pre odbornú teologickú verejnosť, ktorej pomáhal pri pastorácii.

Obsahoval duchovné kázne, katechézy, preklady teologických statí, medailóniky kňazov, správy z ordinariátov a iné. V Spolku svätého Vojtecha začal vychádzať od roku 1924. Od roku 1942 mal dve časti: pastoračno-teologickú a homileticko-katechetickú a vychádzal v náklade 12 500 kusov.

Režim nastolený po roku 1948, s krátkou prestávkou v roku 1968, ovládol časopis prostredníctvom kňazov spolupracujúcich so štátnou správou. Zmena nastala po roku 1989.

Od roku 1991 vychádzal časopis s podtitulom Revue pre teológiu, duchovný život a liturgiu, čím deklaroval svoje zameranie na vedu i na rozvoj duchovného života.

V roku 2017 si pripomenul svoju storočnicu. Časopis Duchovný pastier je najstarším teologickým periodikom vydávaným na Slovensku. Aktuálne vychádza desaťkrát do roka, teda každý mesiac okrem letných prázdnin. Šéfredaktorom časopisu je od roku 1996 Daniel Dian.

V rámci spolkových dejín treba spomenúť aj ďalšie periodiká. Ku kmeňovým časopisom patril časopis Pútnik, ktorý vychádzal mesačne od roku 1888 pod názvom Pútnik sw. Wojtešský, od roku 1897 pod názvom Pútnik, s podtitulom Noviny pre katolícky ľud vychádzal do roku 1900.

Jeho činnosť bola obnovená v roku 1923 a časopis vychádzal až do roku 1945. Pri jeho obnove odzneli nasledovné slová: Putuj teda náš drahý „Pútniku“, zájdi do každej slovenskej rodinky a hlásaj, že keď niekdy, tak dnes treba bedliť na vieru otcov našich a hájiť kresťanské mravy.

Mesačník bol tlačovým orgánom Spolku, informoval o dianí v Spolku, o jeho knižných novinkách, prinášal pozvánky na rôzne udalosti, ktoré Spolok organizoval, a tiež obsahoval aj populárno-náučné články.

Významným bol aj časopis Kultúra určený pre slovenskú inteligenciu, ktorý vychádzal raz mesačne v rokoch 1926 – 1944. Výrazne ovplyvnil literárnovedný a jazykovedný život, no zasiahol aj širšie oblasti kultúry.

Po vzniku Literárnovedného odboru Spolku svätého Vojtecha v roku 1931 bol jeho časopisom. Prinášal príspevky o vede, literatúre, umení, správy z kultúry z domova i zo sveta.

Na jeho stránkach sa prezentovala beletria, básne i cestopisy. Obsahoval recenzie na novovydané knihy a časopisy. Aj vzhľadom na vysokú odbornosť mal časopis v roku 1939 približne 1 650 predplatiteľov.

Mimoriadnemu záujmu sa tešil časopis Plameň určený pre mládež, ktorý vychádzal v rokoch 1934 – 1948 dvakrát do mesiaca počas školského roka.

Jeho náklad dosahoval až 18 000 výtlačkov a patril k najčítanejším a najobľúbenejším mládežníckym časopisom. Na jeho stránkach začínali uverejňovať svoje práce neskorší známi slovenskí básnici a spisovatelia (Mihálik, Válek, Turčány a ďalší).