Výber z toho najlepšieho – edície Spolku svätého Vojtecha

Edície Spolku svätého Vojtecha boli už od počiatkov súčasťou jeho bohatej vydavateľskej činnosti. Narastajúci počet sľubne sa rozvíjajúcich spolkových edícií najmä v 30. a 40. rokoch 20. storočia prerušila nastupujúca vláda jednej strany. Až po jej páde v roku 1989 sa úspešne nadviazalo na tradíciu spolkových edícií a vznikli aj mnohé nové.

Katolícke noviny 13.08.2022
Výber z toho najlepšieho – edície Spolku svätého Vojtecha

Ilustračná snímka: © ingimage

Za najstaršiu a najtrvácnejšiu sériu kníh vydávaných Spolkom svätého Vojtecha od roku 1871 možno považovať podielové knihy Spolku. Ich vlajkovou loďou je ročenka Pútnik svätovojtešský vydávaný spolu s kalendárom, ktorý s výnimkou povojnového roku 1919 vychádza nepretržite dodnes.

Jeho ľudový charakter a množstvo zaujímavých a kvalitných príspevkov z rôznych odborov oslovujú i dnešného čitateľa. Rovnako aj výtvarná stránka ročenky predstavuje dielo mnohých významných slovenských ilustrátorov, napríklad Miroslava Cipára (2015), Martina Kellenbergera (2016), Miroslava Knapa (2017).

Popri Pútniku svätovojtešskom vyšli aj mnohé ďalšie podielové knihy: románové diela, knihy náučného charakteru a postupne aj celé Sväté písmo. Náklad podielových kníh zodpovedal počtu členov Spolku.

Okrem podielových kníh bola najrozsiahlejšou edíciou Mravná čítanka pre náš ľud, ktorá vychádzala v rokoch 1887 – 1912. Jej doplnením bola Zábavná čítanka, ktorá čitateľovi prinášala nenáročné poviedky a novely.

Divadelné hry boli ďalšou z ľudových spolkových edícií, ktorá mala tri série. Na obranu a poznanie katolíckej viery bola zameraná edícia Spisy poučné a obranné, ktorá začala vychádzať pred prvou svetovou vojnou.

Po prvej svetovej vojne vznikli v roku 1924 dve edície. Mladým čitateľom bola určená edícia Knižnica slovenskej mládeže a v rámci edície Svätovojtešská knižnica vychádzali poviedky a novely zo života amerických Slovákov.

Rozsiahlou bola edícia Dobrá kniha, ktorá v rokoch 1931 – 1941 priniesla v štyroch sériách knihy rôzneho zamerania. Poučné knihy vydával Spolok v edícii Katolícke čítanie v rokoch 1932 – 1943. Pre školopovinné deti vyšlo 15 kníh v rokoch 1933 – 1938 v edícii Vatra.

Pre študentov bola určená Knižnica Plameňa, ktorá od roku 1934 – 1948 prinášala dobrodružnú, poučnú, záujmovú, výchovnú, učebnicovú i beletristickú literatúru. Svetovú literatúru sprostredkovala edícia SVET, ktorá vychádzala v rokoch 1942 – 1949.

Pomerne rozsiahla bola edícia DOM, v ktorej počas rokov 1943 – 1948 vyšlo 11 kníh slovenských autorov a spĺňala vysoké kritériá aj po výtvarnej stránke.

Priniesla eseje Ladislava Hanusa, básne Janka Silana, Aliho Androviča-Vážskeho, Františka Hečka, Pavla Gašparoviča Hlbinu a Vojtecha Mihálika, súbor poviedok a román Pavla Hrtusa Jurinu, zbierku poviedok Jozefa Hurtíka Čajku, román Mariána Gerlacha a súbor próz Jána Motulka.

Pre menšie deti bola určená edícia Zrno (1943 – 1947), pre väčšie edícia Slovenské historické povesti (1943 – 1948).

Vydavateľská činnosť Spolku svätého Vojtecha bola po druhej svetovej vojne značne oklieštená.

V povojnovom období vznikli edície: Základ, určená na prehĺbenie viery (1946 – 1948), Slovo Božie, v rámci ktorej boli publikované iba listy apoštola Jána (1947), a edícia Ad fontes (1949 – 1950) venujúca sa životu a dielu svätých a cirkevných otcov.

Až po roku 1989 bolo opätovne možné slobodne vydávať knihy a prišlo aj k vzniku, respektíve obnove niektorých edícií.

Aktuálne vydáva Spolok svätého Vojtecha svoje knihy v 17 edíciách. Medzi ne patria: K výšinám (meditácie a úvahy), Logos (eseje, homiletika), Profily (osobnosti), Factum (diela historického a faktografického zamerania), Ad fontes (diela svätcov), Pápežské dokumenty (posolstvá a listy pápeža) a ďalšie.

Beletria v súčasnosti vychádza v edícii Krásne slovo, v ktorej vyšli aj diela Stretnutie (2015), Snúbenci (2017) a Vzbura v Assisi (2017). 

Poéziu v edícii Lux reprezentujú básne Valentína Beniaka (1992), pápeža Jána Pavla II. (1994), Pavla Ušáka Olivu (1996), Svetloslava Veigla (1996) a arcibiskupa Jána Oroscha (2011).

Zaujímavou je terajšia edícia Retro, ktorá začala vychádzať od roku 2016 a prináša už dávnejšie publikované diela Spolku svätého Vojtecha.

Doteraz vyšlo v tejto edícii šesť zväzkov: apokalyptický románom o prenasledovaní Cirkvi Potupenie kríža (Scandalum crucis) (2016), historický román o láske a nenávisti zasadený do prostredia východného Slovenska Nemý mních (2017), rozprávanie o hľadaní slobody a nezávislosti so zanechaním pôvodného života vrátane Boha Rozvod (2017), historický román o živote svätého Vojtecha Kristov rytier (2017), príbeh o utajenom zločine, vnútornej premene a katarzii pytliaka Tajomstvo našich hôr (2017) a cesta kňaza túžiaceho po svätosti Muž obety (2019).