Za dejinami Spolku svätého Vojtecha

Spolok svätého Vojtecha sa nezanedbateľne zapísal do dejín Slovenska. V rámci viac ako 150-ročnej histórie prešiel svojím vlastným neobyčajným príbehom, ktorý už zaujal viacero autorov, ktorí sa ho pokúsili zmapovať. Priblížime si tie najvýznamnejšie diela a ich tvorcov, ktorí čiastočne alebo komplexnejšie dokumentovali osudy Spolku.

Katolícke noviny 20.08.2022
Za dejinami Spolku svätého Vojtecha

Ilustračná snímka: © ingimage

V roku 1930 vydal Spolok ako svoju podielovú knihu číslo 156 prácu Jána Pöstényiho, vtedajšieho správcu Spolku svätého Vojtecha, Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Kniha vyšla pri príležitosti 60. výročia založenia Spolku.

Na základe rukopisu Andreja Radlinského, novinových správ a zápisníc valných zhromaždení a výborových zasadnutí mapoval dejiny Spolku. Obdobie po roku 1918 do roku 1930 približuje na základe vlastnej skúsenosti a úsudku.

Väčšiu časť publikácie venoval súpisu aktívnych členov Spolku svätého Vojtecha k 1. júlu 1929. Kniha vyšla v náklade 85 000 kusov a je základným zdrojom informácií o dejinách Spolku do roku 1930.

Po roku 1989 a obnovení činnosti Spolku svätého Vojtecha v plnom rozsahu sa opäť pristúpilo k výskumu jeho dejín.

Pri príležitosti 125 rokov od jeho založenia sa na konci roku 1994 uskutočnil odborný seminár a následne bol vydaný zborník s 25 príspevkami, ktoré mapovali spolkové dejiny, činnosť (edičná, hospodárska, obchodná, vedecká), vzťahy k ďalším významným inštitúciám, k zahraničným Slovákom a iné. Zborník zostavil Vojtech Strelka, knihovník Spolku.

Keďže Spolok tvorili významné osobnosti, tak ich životy a dielo so zameraním na ich prácu pre Spolok približuje publikácia už spomenutého Vojtecha Strelku z roku 1995 Panteón dejateľov Spolku svätého Vojtecha v Trnave.

V knihe bolo podľa autora prezentovaných 35 osobností, ktoré svojimi činmi plnili odkaz jeho zakladateľa. Prevzali na seba veľké úlohy a pri ich plnení často obetovali seba. No zaznamenali aj veľa vynikajúcich výsledkov na poli národnom, hospodárskom, sociálnom a kultúrnom.

Medzi tieto osobnosti zaradil aj Andreja Radlinského a Jána Palárika, ktorí sa spolu s Martinom Hattalom a Jozefom Viktorinom zaslúžili o vznik Spolku.

V nasledujúcom roku vyšla záslužná práca Hadriána Radvániho Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870 – 1994, ktorá zosumarizovala všetky knihy, tlače, ročenky a periodiká vydané Spolkom svätého Vojtecha.

Pri jej zostavovaní čerpal najmä z bohatej knižnice Spolku, ale aj z kníh uložených v Slovenskej národnej knižnici Matice slovenskej v Martine, v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v ďalších knižniciach.

V roku 2000 sa uskutočnil vedecký seminár pri príležitosti 130 rokov od vzniku Spolku svätého Vojtecha a 150 rokov od založenia Katolíckych novín.

Zborník zostavený Štefanom Hanakovičom, vtedajším riaditeľom Spolku svätého Vojtecha, bol teda rozdelený do dvoch častí. Na tému Spolku odznelo sedem príspevkov zameraných najmä na jeho význam a perspektívy.

Následne hneď dvaja autori pripravili a spracovali dejiny Spolku od najstaršieho obdobia do začiatku 21. storočia. V roku 2004 vydal Milan Katuninec, politológ Trnavskej univerzity, knihu Dejiny Spolku svätého Vojtecha.

S rovnakým názvom vyšla v nasledujúcom roku publikácia z pera Štefana Hanakoviča, už bývalého riaditeľa Spolku. Obe tieto diela obohatené odkazmi na historické pramene sú významným prínosom k poznaniu dejín Spolku.

Obdobie druhej svetovej vojny približuje publikácia Dejiny Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1939 – 1945 od Františka Skovajsu vydaná vlastným nákladom v roku 2020.

Ozrejmuje fungovanie Spolku na Slovensku a v Maďarsku, venuje pozornosť členstvu a jednateľstvám, literárnej i vydavateľskej činnosti, predstavuje Spolok ako organizátora kultúrneho života.

Široký záber pôsobenia, významné dejinné zlomy a dôležitosť Spolku v slovenských dejinách ukazuje, že témy k jeho dejinám ešte neboli úplne vyčerpané. Svedčí o tom aj posledný zborník vydaný v roku 2021, ktorý vznikol vo vzájomnej spolupráci Spolku s Trnavskou univerzitou.

Zborník pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku zostavila historička Trnavskej univerzity Zuzana Lopatková pod názvom Fidei et scientiae... semper fideles.

Obsahuje deväť cenných príspevkov – medzi nimi aj od biskupa Viliama Judáka, Ivana Šulíka, súčasného riaditeľa Spolku svätého Vojtecha, Pavla Zvaru, rektora Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme, a členov Katedry histórie a politológie Trnavskej univerzity.