Biskup s úsmevom mal rozdávajúce srdce

Od narodenia prvého administrátora novozriadenej Trnavskej apoštolskej administratúry 27. júna tohto roku uplynulo 150 rokov. Pamätníci ho vždy označovali ako biskupa so šľachetným srdcom. Vyjadrovalo to aj jeho biskupské heslo Pro veritate cum caritate – S láskou za pravdou.
Jana Poláková 26.06.2020
Biskup s úsmevom mal rozdávajúce srdce

Sarkofág Pavla Jantauscha v kaplnke Kláštora Pia XI. vo Vrbovom Snímka: archív –JP-

Narodil sa do zbožnej a národne uvedomelej rodiny vo Vrbovom. Hoci maturoval v Trnave, teologické štúdiá absolvoval vo Viedni na známom Pazmaneu. Kňazskú vysviacku prijal 21. septembra 1893 vo veku 23 rokov.

Medzi jeho kaplánske miesta patrili Topoľčany, Smolenice a Bratislava–Blumentál. Neskôr v roku 1899 sa stal farárom v Dubovej a v rokoch 1906 - 1922 pôsobil v Ludaniciach.

Pápež Pius XI. ho 29. mája 1922 poveril správou slovenskej časti Ostrihomského arcibiskupstva, ktoré sa stalo súčasťou Československa. Stal sa apoštolským administrátorom.

Biskupské svätenie prijal v Trnave 14. júna 1925 z rúk nitrianskeho biskupa Karola Kmeťka. Mal významný podiel na otvorení Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave v roku 1936. O rok neskôr sa stal jej veľkým kancelárom.

V Trnave zriadil biskupské gymnázium v roku 1938. Osud slovenského národa mu vždy ležal na srdci. Už z kaplánskych čias bol známy tým, že pravidelne kázal slovensky a nacvičoval slovenské piesne.

Vyslúžil si tak policajný dohľad. Za jeho národné aktivity mu bol zastavený štátny príspevok k platu duchovenstva. Dokonca ho stíhali pre predvolebný leták, keď žiadal pre svoj ľud slovenské práva.

Nenúteným spôsobom si vedel získať ľudí a pritiahuúť ich k Bohu. Veľmi sa angažoval v Spolku sv. Vojtecha, pre ktorý získaval nových členov. V roku 1896 sa stal sa členom Výboru SSV, neskôr pravidelne otváral každé valné zhromaždenie.

Pri príležitosti 25. výročia na čele Trnavskej apoštolskej administratúry v roku 1947 zložil v SSV finančnú základinu, z ktorej úrokov sa mala podporovať vieručná katolícka tlač. Bol prispievateľom aj do Katolíckych novín.

Podporoval mužské i ženské rehole. K jeho významným činom patrí finančná spoluúčasť a podpora vybudovania kláštora premonštrátok v rodisku v roku 1930. Právom je označovaný za jeho zakladateľa a najväčšieho dobrodinca.

Pamätné sú biskupove slová rehoľníčkam: „Nebojte sa, deti moje. Budem nad vami bdieť i vtedy, keď už budem vo večnosti. Zaženiem každého, kto by vám chcel akýmkoľvek spôsobom ublížiť.“ A skutočne - sestry premonštrátky v tomto materskom kláštore zostali počas celej totality, hoci sa komunisti usilovali o likvidáciu rehoľného života.

Neskôr podporil aj vznik kláštora v Dvorníkoch pri Hlohovci. Na vzdelaného, ušľachtilého človeka a duchovného otca s láskou spomínajú dodnes. Veľmi túžil, aby sa duchovne povznieslo Vrbové i celé Slovensko.

Pravidelne venoval veľké finančné čiastky na stavbu cirkevných škôl a na misie. Počas druhej svetovej vojny (1939 - 1945) pomáhal politicky a rasovo prenasledovaným, usiloval sa najmä zmierniť postavenie Židov.

Jeho slová „usmievať sa na život i na smrť“ vyjadrovali vnútornú vyrovnanosť a odovzdanosť do rúk Božského Srdca, ktorého bol veľkým ctiteľom a horliteľom.

Františkán Dionýz Tomašovič OFM spomínal, ako naznačoval svoj čas odchodu: „Tie dve kosy (77 rokov) ma skosia.“ Nemýlil sa. Vyrovnane a pokojne odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi 29. júna 1947. Je pochovaný v Kaplnke Narodenia Panny Márie v kláštore premonštrátok vo Vrbovom.