Dominikánky si zvolili nové vedenie

Sestry z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy si 17. augusta na 13. generálnej kapitule v Košiciach zvolili novú generálnu predstavenú a generálnu radu.
Romana Šinaľová 11.09.2020
Dominikánky si zvolili nové vedenie

Na snímke zľava: novozvolená generálna predstavená Karola Dravecká, Justína Kostúrová a Rajmunda Páleníková. Snímka: Blažeja Furjeľová

Vedenie kongregácie na obdobie najbližších šiestich rokov sestry zverili do rúk sestry Márie Karoly Draveckej, OP. Členkami novej generálnej rady sa stali sestry Mária Justína Kostúrová, Mária Edita Vozárová, Mária Rajmunda Páleníková a Mária Avila Kováliková.

Sestra Karola Dravecká si pri vstupe do úradu generálnej predstavenej spolu s mladíkom z evanjelia položila otázku:

„Učiteľ, čo dobré máme ako kongregácia urobiť, aby sme mali večný život? Náš cieľ je vznešený, je to večný život detí, mládeže, starších ľudí i každej sestry v kongregácii. Verím, že tento cieľ nás môže zjednotiť.“

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy patrí do Rehole kazateľov.

Ich život je stvárňovaný podľa charizmy sv. Dominika Guzmána vyjadrenej slovami Contemplari et contemplata aliis tradere – kontemplovať, čerpať pravdu v načúvaní, v spoločenstve s Bohom a darovať druhým ovocie kontemplácie.

Ich poslaním je spoznávanie pravdy a jej ohlasovanie tým, ktorí to najviac potrebujú. Napĺňajú ho pôsobením v oblasti výchovy, vzdelávania a v sociálnej sfére.

Chcú byť prítomné tam, kde si ľudia kladú otázky o zmysle života, kde hľadajú Boha, kde trpia a potrebujú pomoc pri svojom hľadaní Ježiša Krista - cesty, pravdy a života.