Európa, oživ svoje korene

Nájde Syn človeka vieru na pôde starobylej kresťanskej tradície našej Európy? Je to otvorená otázka poukazujúca na hĺbku a dramatickosť jednej z najvážnejších výziev, ktorej čelí Cirkev v súčasnosti. 
Ľudovít Malý 04.06.2020
Európa, oživ svoje korene

Na obzore európskeho kontinentu sa hrozivo vynorili početné znepokojujúce znaky, medzi nimi: strata kresťanskej pamäti a zabúdanie na dedičstvo, istý druh agnosticizmu a náboženskej ľahostajnosti. Európska kultúra vytvára dojem tichej apostázy sýteho človeka, ktorý žije, akoby Boha nebolo.

Mnohí pokrstení kresťanstvo nepoznajú, nie sú im známe podstatné pravdy a základné pojmy viery, žijú, akoby Krista nebolo. Úpadok človeka a európskej civilizácie je dôsledkom zabudnutia na Boha, konštatoval často sv. Ján Pavol II. Vážna situácia s náboženskou ľahostajnosťou priam volá po odpovedi.

Cirkev by sa nemala vzdať urobiť odvážnu diagnózu, ktorá by umožnila zavedenie potrebnej terapie. Svätý Ján Pavol II., Benedikt XVI. i pápež František dali potrebné impulzy celej Cirkvi. Zdá sa ale, že mnohé partikulárne cirkvi pôsobia, sťa by im ovisli ruky, stratili odvahu (porov. Sof 3, 16).

Akoby sme stále nenabrali dych na nový kvalitatívny skok, ktorý žiadal sv. Ján Pavol II. Veľkým ohrozením zvnútra je strata zápalu a misionárskeho ducha a rezignácia voči úpadku. Potrebujeme  impulzy na obnovenie odhodlania a obnovovania nádeje.

Nie nové programy. Program tu máme, je to evanjelium a Tradícia Cirkvi. Od Cirkvi sa očakáva, že bude živiť vnútornú istotu, že Pán je v nej prítomný a pôsobí v dejinách, aj keď sa zavše zdá, že v loďke Cirkvi spí.

Výzva dňa znie: „S obnovenou chuťou hľadať nové cesty, ako evanjelium sprístupniť dnešnému dezorientovanému človeku.“ Nová evanjelizácia, na ktorú toľko vyzýval Ján Pavol II. Ako rosa v tejto situácii pôsobia jeho povzbudenia adresované Cirkvi v Európe: „Nestrácaj odvahu, neprispôsobuj sa takému mysleniu a spôsobu života, ktoré sa neopierajú o istotu Božieho slova.

Vráť sa sama k sebe! Buď sama sebou! Oživ svoje korene! Dôveruj!“ V evanjeliu, ktorým je Ježiš, nájdeš pevnú a trvalú nádej, po akej túžiš. Nová evanjelizácia je úloha, ktorá na teba čaká. V čase prenasledovania Cirkvi, úzkostí a otrasov, keď žil autor Apokalypsy (porov. Zjv 1, 17), slovo, ktoré zaznelo vo videní, bolo slovo nádeje: Nebojte sa!

Práve týmito slovami  prvý slovanský pápež začal svoju pápežskú službu: „Nebojte sa otvoriť brány Kristovi!“ Zvolanie, ktoré akcentovalo celý jeho požehnaný pontifikát. Sté výročie narodenia Karola Wojtyłu, ktoré si pripomíname v týchto dňoch, je vhodnou príležitosťou siahnuť po jeho veľkolepom dedičstve.

Posynodálna apoštolská exhortácia Ecclesia in Europa z roku 2003 bude iste dobrou voľbou. Mohutné povzbudzujúce akordy dopĺňajú impulzy ku konkrétnym iniciatívam. Oplatí sa prečítať.