Farnosti sa duchovne spájali

Farnosť svätého Leonarda v Lenartove sa duchovne spojila s farnosťou St Léonard de Noblat vo Francúzsku.

Mária Frandoferová 05.12.2018
Farnosti sa duchovne spájali

Duchovný odkaz spája obe farnosti . Snímka: Ján Bortník

Nedeľa 11. novembra bola pre farnosť svätého Leonarda v Lenartove výnimočná a zapísala sa do histórie obce. Na odpustovej slávnosti svätého Leonarda sa zúčastnil vzácny hosť Frédéric Jacq, ktorý bol vyslaný ako zástupca z farnosti St Léonard de Noblat vo Francúzsku. 

Z mesta, ktoré založil a v ktorom je aj pochovaný patrón farnosti. Iniciátorom zblíženia medzi Lenartovom a francúzskou obcou bol rodák Ján Bortník, ktorý za podpory duchovného otca Marcela Štalmacha a starostky obce Jany Bľandovej zrealizoval aktivity, aby bola obec pri tejto slávnosti zapísaná do oficiálneho zoznamu 1 200 združení, kultúrnych centier, bohoslužobných miest a obcí, ktoré spravuje Svetové združenie ctiteľov svätého Leonarda.

Keďže v rovnakom čase sa slúžili slávnostné sväté omše, v obidvoch farnostiach sa tak mohli duchovne spojiť. Frédéric Jacq vo svojom príhovore priblížil život svätého Leonarda a úctu k nemu. Vyjadril presvedčenie, že mesto St Léonard de Noblat navštívia v čo najkratšom čase aj farníci z Lenártova. Duchovné spájanie je dobrým predpokladom na ďalší rozvoj obidvoch kresťanských komunít. Na znak vzájomnej jednoty odovzdal duchovnému otcovi hrudu francúzskej zeme z miesta, kde žil a je pochovaný patrón farnosti svätý Leonard. Veriaci oboch farností dúfajú, že duchovné bohatstvo odovzdajú ďalším generáciám, aby úcta k svätcovi prehlbovala a umocňovala vzťahy medzi nimi aj naďalej.