Nech to nie je naposledy

Deti z cirkevnej Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci prvýkrát pristúpili k eucharistickému stolu 5. júla. Ako počas slávnosti zaznelo, tento deň by mal ich srdcia napĺnať celý život.   

Peter Slovák 24.07.2020
Nech to nie je naposledy

Duchovný otec farnosti Jozef Schwarz s prvoprijímajúcimi deťmi. Snímka: Peter Slovák

V tomto roku aj zásluhou koronavírusovej situácie sa v mnohých mestách konali slávnosti prvého svätého prijímania trochu neskôr. V netradičnom čase na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa tak stalo aj v meste ruží vo farskom Kostole sv. Michala, archanjela. 

Ešte pred vstupom do chrámu pri Kaplnke sv. Anny sa sústredilo 34 prvoprijímajúcich detí. V ich očiach sa dalo pozorovať duchovné napätie a túžba ísť za Ježišom. Mnohí rodičia si v spomienkach pripomenuli chvíle, keď pred rokmi aj oni prvýkrát prijali eucharistického Ježiša do svojho srdca.

V kontexte tejto reminiscencie dekan a farár Jozef Schwarz prítomným a najmä deťom zdôraznil, aké príznačné je v tento deň vnímať spojitosť misie solúnskych bratov s naším vlastným duchovným životom: „To, že ste dnes v chráme a vyznávate vieru, je aj zásluha vašich rodičov, starých i prastarých rodičov - až do čias príchodu vierozvestcov. Teraz získavate plnú účasť na svätej omši. Dôležité však je, aby to nebolo naposledy.“ 


Triedne učiteľky i katechétky školy, ktorej patrónom je ženích nebeskej Matky sv. Jozef, v spolupráci s duchovným otcom farnosti veľmi citlivo pripravovali deti na túto jedinečnú chvíľu.

Okrem pravidelných katechéz a účastí na svätých omšiach sa usilovali v deťoch vzbudiť skutočný záujem o pravé a večné hodnoty. 

Duchovne povzbudzujúca liturgická slávnosť akcentovala po svätom prijímaní zasvätením sa prvoprijímajúcich detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vyprosujeme im, nech sviatostný život nie je pre ne len folklórnou tradíciou, ale skutočným oporným pilierom života.