Putovali do Szentkútu

Szentkút je národné pútnické miesto v Maďarsku, na ktoré spoločne so svojimi duchovnými otcami 12. októbra už druhýkrát putovali veriaci Rožňavskej diecézy. 
Patrik Balász 08.11.2019
Putovali do Szentkútu

Slávenie svätej omše na pútnickom mieste. Snímka: -PB-

Po príchode na pútnické miesto mali prítomní možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a spoločne sa pomodliť ruženec svetla. Po modlitbe nasledovala prednáška o Eucharistii z úst Richarda Vojtu, farára v Turni nad Bodvou. Aj ňou sa veriaci duchovne pripravili na blížiaci sa Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti, ktorý sa uskutoční v roku 2020.

Po nej za účasti viacerých kňazov sa slávila svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Gabriel Rákai. V homílii poukázal na Božiu Matku ako na ženu, ktorá sa stala súčasťou veľkého Božieho diela. Využil myšlienku s dielom ľudskej ruky na mozaike Ivana Rupníka, ktorá zdobí poľný oltár v areáli tohto pútnického miesta. Všetkých účastníkov púte pozval dôverovať Panne Márii a skrze ňu sa stať súčasťou Božieho diela spásy a vykúpenia. V modlitbách pútnikov zazneli prosby za celú Rožňavskú diecézu i jej diecézneho biskupa, za všetkých kňazov, ako aj za celý veriaci Boží ľud.

Slávnosť sa ukončila eucharistickým sprievodom a požehnaním. Zúčastnilo sa na nej približne 700 pútnikov. Veriaci mali možnosť rozhovorov, spevu a modlitby pred milostivou sochou Panny Márie. Mnohí sa poprechádzali po krásnej aleji, kde sa nachádzajú zastavenia krížovej cesty, či nabrali si vodu zo studne. Naplnení duchovným zážitkom a posilnení do ďalších všedných dní sa veriaci vrátili do svojich farností.