Redemptoristi majú nových oblátov

Slovo oblát pochádza z latinského oblatus, čo znamená obetovaný Bohu. Na začiatku kresťanstva boli takto označované deti, ktoré rodičia zasvätili Bohu a stali sa príslušníkmi duchovného stavu. Neskôr sa tým označoval človek, ktorý žil mimo kláštora, ale mal podiel na spiritualite konkrétneho spoločenstva, ku ktorému bol pridružený.
Eva Güttlerová 07.02.2020
Redemptoristi majú nových oblátov

Provinciál Václav Hypius CSsR odovzdáva Magdaléne a Stanislavovi certifikát o prijatí za oblátov. Snímka: Pavel Kováč

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za oblátov im odovzdal pri svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 12. januára 2020.

Obláti kongregácie majú účasť na duchu a misionárskej činnosti redemptoristov. Provinciálne stanovy Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa svojim členom ukladajú, aby sa pre pomoc v apoštoláte usilovali získať laikov. Pokiaľ sa títo zvlášť venujú kongregácii, prejavujú jej mimoriadnu vernosť, usilovnosť a veľkorysosť pri podpore poslania kongregácie, možno ich prijať medzi oblátov. Pre redemptoristov sú obláti a spolupracujúci laici spolu so sestrami redemptoristkami súčasťou redemptoristickej rodiny už od čias založenia rehole sv. Alfonzom Máriou de Liguori.