V Pobedime pôsobil kňaz Ján Hollý

Veriaci pobedimskej farnosti si pripomenuli 170. výročie od smrti kňaza a básnika Ján Hollého.   
Ivan Pastorek 10.05.2019
V Pobedime pôsobil kňaz Ján Hollý

Správca farnosti zdôraznil zdôraznil Hollého prínos pre farnosť. Snímka: Ladislav Melicher

Pri tejto príležitosti z iniciatívy správcu farnosti Ľuboša Tvrdého v spolupráci s obcou a Základnou školou s materskou školou Jána Hollého v Pobedime, sa konala 14. apríla spomienková slávnosť. Súčasťou bola svätá omša, obetovaná za tohto vzácneho kňaza, ktorý pôsobil v pobedimskej farnosti ako kaplán v rokoch 1808 – 1811.

Po svätej omši pokračovala slávnosť pri pamätnej tabuli básnika, ktorá sa nachádza na priečelí fary. V príhovore správca farnosti vyzdvihol hoci krátkotrvajúcu, predsa však záslužnú pastoračnú činnosť Jána Hollého vo farnosti. V podobnom duchu pokračoval v príhovore aj starosta obce Martin Lednický, ktorý zdôraznil básnikovu podporu snahám štúrovcov o spisovný jazyk a vyjadril hrdosť, že práve  pobedimská škola nesie meno tohto významného národného buditeľa. Konkrétne pôsobenie Jána Hollého v Pobedime podrobnejšie priblížil historik Ivan Pastorek. Okrem životopisných faktov poukázal na spisovateľovu básnickú a prekladateľskú činnosť a zaujímavosť, že práve v Pobedime vytvoril básnickú zbierku Selanky. V idylickej poézii  prebásnil pokojný život, prácu a mravné vlastnosti ľudu žijúceho uprostred prírody. Okrem toho tu preložil aj epos Eneida rímskeho básnika Vergília.

Spomienkovú slávnosť spestril prednes básne žiačky tunajšej základnej školy a piesne folklórnej skupiny Pobedimčan. Na záver si kňaza a básnika Jána Hollého uctili položením vencov k jeho pamätnej tabuli.