V Považanoch mali misie

Po sedemdesiatich piatich rokoch sa od 23. do 30. júna  konali v Považanoch ľudové misie. Pátrov kapucínov pozval správca farnosti Róbert Vacula.  
Mária Adamčíková 26.07.2019
V Považanoch mali misie

Aj športové zápolenia boli súčasťou misijného týždňa. Snímka: Daniel Šálek

Farnosť prežila osem dní bohatých na tichú poklonu pred Ježišom v Eucharistii či na modlitby ranných chvál. Počas svätých omší sa témy misijných príhovorov niesli v duchu Božej lásky, hriechu, spásy, viery a obrátenia, ale aj  Ducha Svätého a spoločenstva. Okrem toho misijné dni boli vyplnené stretnutiami s rodinami, mládežou, programom pre deti v škole. Veriaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, zúčastniť sa na pobožnosti krížovej cesty či obnoviť si manželské sľuby. Svoje miesto v programe misií mali oddelené stretnutia s mužmi, so ženami i s mládežou. Stretnutie rodín oživilo spoločné varenie guláša.

Osviežil aj koncert kapely Kapucíni. Možno bez nadsádzky povedať, že kapucínska rodina sa na celý týždeň stala súčasťou celej farskej rodiny v Považanoch. Misionári prišli, aby pozvali veriacich na cestu hlbšieho kontaktu s Bohom a tiež zanechali vo farnosti cenné duchovné rady, ktorých ovocím je nielen prehĺbenie vzťahu s Pánom, ale aj napĺňanie potreby byť s druhými a budovanie spoločenstva.