V Žarnovici mali školské misie

Na cirkevnej Základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici sa v dňoch 11. až 13. februára konali školské misie. 
Silvia Cvangová 12.03.2019
V Žarnovici mali školské misie

Duchovné myšlienky sa šírili príťažlivým spôsobom. Snímka: -archív školy-

Pedagógovia školy sa vždy snažia zasievať zrnká viery do sŕdc žiakov. Vedú ich ku kresťanským hodnotám nielen počas vyučovania, ale i na krúžkoch a ďalších aktivitách školy.  Spolu s rodičmi dúfajú, že deti sa stanú svetlom lásky, pokoja a konania dobra. V tomto duchu sa rozhodli pozvať rehoľníkov z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa z Michaloviec. Prišli páter Miroslav Bujdoš, páter Jozef Kišak, brat Gorazd Figura, ale aj mladí laickí misionári Bianka Dzurjová a Patrik Sahajda. Školské misie sa niesli v duchu myšlienky bližšie k Bohu.

Zo začiatku zvedavé pohľady, nádej i očakávania žiakov a zamestnancov školy sa postupne premieňali na neopísateľnú atmosféru. Najprv bratia redemptoristi otvorili srdcia Kristovej láske žiakom 7. až 9. ročníka. Scénickými prejavmi, osobnými svedectvami vyzdvihli vzory slávnych i menej známych osobností okolo nás. Počas druhého dňa venovali pozornosť žiakom 5. a 6. ročníka. Zapojením žiakov do scénok poukázali na situácie, v ktorých nás Ježiš volá nasledovať ho, a spomenuli niekoľko dôvodov, ktoré nám v tom bránia.

Misionári podnetnými myšlienkami otvárali srdcia všetkých zamestnancov školy. Mali by sme si uvedomiť potrebu a zmysel svojho osobného povolania zvlášť v tomto uponáhľanom svete, a tak pozdvihnúť ducha k radostnému ohlasovaniu Kristovej zvesti. Posledný deň patril najmladším žiakom. Maskot v podobe medveďa bratov redemptoristov, prišiel ako hosť medzi deti, aby im povedal, aké je dôležité používať ďakovné slová, vážiť si jeden druhého, pomáhať si a zachovávať vieru v Ježiša. Cez myšlienky evanjelií, duchovných aktivít, príbehov a svedectiev sa približovali k nebeskému Otcovi, tak ako sa vrátil márnotratný syn do domu svojho otca. Školské misie sa zavŕšili slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole.