Bioetika strávená na jeden dúšok

Bioetika pre všetkých. Názov novej publikácie (vydanej v Spolku sv. Vojtecha, 2010) od španielskeho autora Ramóna Lucasa Lucasa v preklade Evy Mátéffyovej azda trochu udivuje odváŽnym výrazom „pre všetkých“
Mária Raučinová 26.01.2011
Bioetika strávená na jeden dúšok

Zahŕňa totiž také náročné odborné témy, ako prenatálna diagnostika, genetické inžinierstvo, ľudské embryo, mozgová smrť a ďalšie. Bioetici si v diskusiách roky lámu hlavu, ako verejnosti sprostredkovať podstatu týchto špičkových problémov a nevyžadovať pritom od nich lekárske vzdelanie. Vznikajú celé miešané tímy morálnych teológov a zdravotníkov, hromadia sa texty vyhlásení a komentárov k vy­hláseniam, organizujú medzi­národné konferencie a široká verejnosť stále nechápe, prečo by si napríklad rodičia nemohli „objednať“ dieťa v ústave pre asistovanú reprodukciu, alebo „dopomôcť“ babičke pri zomieraní k rýchlejšiemu odchodu. Bioetika je predmetom kontroverzie práve preto, lebo je otázkou našej budúcnosti, aj keď sa jej dnes zdanlivo prikladá okrajový význam. Venuje sa totiž tomu najdôležitejšiemu – vnú­tornej sile prežitia a pokračovania našej civilizácie.

Z hlbín na povrch
Ramón Lucas Lucas, španielsky profesor filozofickej antropológie a bioetiky na Pápežskej gregorián­skej univerzite, zareagoval na túto výzvu osobitným spôsobom. Tvrdí, že komunikácia má podstatný význam pri sprostredkovaní obsahu myšlienok, aby zasiahli myseľ i srdce človeka. Zvlášť mocne pôsobí dynamika obrazu. Lucas sa odvoláva na svojho spolurodáka španielskeho filozofa Ortegu y Gasseta, ktorý povedal, že „jasnosť vyjadrenia myšlienok je vždy s láskavým dovolením filozofa“. Teda hlboká myšlienka sa potrebuje dostať na svetlo, na povrch, no bez toho, aby stratila na význame. Práve o to sa pokúsila aj Bioetika pre všetkých. Pomocou zrozumiteľného textu, ilustrácií, fotografií, schém, dokonca aj karikatúr chce oživiť odborný štýl a takpovediac „sa postarať“ o to, aby si čitateľ dobre zafixoval bioetický princíp nielen do svojej pamäte, ale aj podvedome v obrazových predstavách. Celková farebnosť grafiky i kvalita nosiča zodpovedá tomuto záslužnému sprostredkovateľskému cieľu.

Cieľom je vždy osoba
Stránky Bioetiky pre všetkých nás nevtieravo vovádzajú do vedy, pričom nám ju neznechutia svojím typickým, pre bežných ľudí nezrozumiteľným medicínskym štýlom. Osobitný prínos tvorí tzv. personalistická vstupná kapitola, ktorá ozrejmuje jedinečnosť a dôstojnosť každej ľudskej osoby, a tiež šesť základných bioetických princípov, ktoré nás vhodne usmerňujú pri rozhodovaní sa v praxi a v posudzovaní morálnych dilem. Chápanie sexuality sa tu neobmedzuje na biologické charakteristiky a konštanty, skôr ju vníma ako vysoko osobnostný, telesno-duchovný rozmer človeka, jeho tvorivú silu. Z tohto zorného uhla sa potom odvíja pohľad na všetky úkony týkajúce sa ľudského tela.
Publikácia sa vyznačuje nielen dôležitosťou obsahu, ale predovšetkým originalitou celého spracovania. Vzácne je, že využíva metódu komiksov, ktorými „láskavo“ oddeľuje dobré od zlého, približuje alebo vzďaľuje informáciu od srdca človeka.

Šesť bioetických právd

  • Ľudský život má absolútnu hodnotu a je nedotknuteľný. Nie je prostriedkom či nástrojom pre druhých, ale má svoje vlastné práva a dôstojnosť.
  • Existuje nerozlučné puto medzi životom, slobodou a pravdou. Nežijeme v pravde, ak neprijímame a nemilujeme život, a neexistuje úplná sloboda, ak nie je spojená s pravdou.
  • Prvoradým a prirodzeným cieľom medicíny a vedecko-technického pokroku je ochrana života, nie jeho manipulácia a likvidácia.
  • Nie všetko, čo je technicky možné, je morálne prípustné. Sloboda vedeckého výskumu a dôstojnosť osoby kráčajú ruka v ruke.
  • Prirodzeným cieľom zákonov je ochrana dobra osôb a ochrana najslabších a nevinných pred nespravodlivosťou a agresiou.
  • Princíp skutku s dvojitým účinkom. Dobrovoľný skutok môže mať okrem priamo chceného účinku aj neželaný (tolerovaný) účinok, pričom zlý účinok nemôže byť príčinou ani prostriedkom pre dobrý účinok. Dobrý účinok musí vždy prevyšovať zlý účinok.   

Ramón Lucas Lucas: Bioetika pre všetkých, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2010