Cenník inzercie v Katolíckych novinách

Periodicita: týždenník
Náklad: 66 000 ks
Predaj: 60 000 ks
Rozsah: 32 strán
Farebnosť: 4 + 4
Formát: 222 x 310 mm

Katolícke noviny vychádzajú každý utorok s dátumom nasledujúcej nedele.

Etika inzerovania v Katolíckych novinách: inzeráty propagujúce alkohol, cigarety, zdraviu škodlivé produkty, násilie, erotiku, žiadosti o dary, pôžičky od nebankových inštitúcií, inzeráty, ktoré sú morálne a eticky nevhodné, graficky nevkusné (priamo i nepriamo), nezrozumiteľné, nejasné, propagujúce protikresťanský štýl života či nepravdivú myšlienku (obrazne, slovne, kontextom), nie sú v súlade s oficiálnou náukou Katolíckej cirkvi, nestotožňujú sa so zameraním, s filozofiou a koncepciou KN, neuverejňujeme.

Riadková inzercia

(rubriky Blahoželáme, Spomíname, Ďakujeme, Kúpa, Predaj, Rozličné, Zoznámenia, Oznamy)

Ako podať inzerát?

Text inzerátu, meno a adresu podávateľa (resp. fakturačnú adresu, IČO, IČ DPH) doručte:

 • e-mailom na: riadkova@katolickenoviny.sk,
 • poštou na adresu: Katolícke noviny – inzercia, P. O. Box 276, 810 00 Bratislava 1,
 • osobne (najlepšie po telefonickej dohode) na adresu Kapitulská 5, Bratislava, od pondelka do štvrtka od 9.00 do 16.00 hod., v piatok od 9.00 do 14.00 hod.

Prosíme inzerentov, aby pri zasielaní podkladov na inzerát neduplikovali ani nekombinovali spôsoby podania, ale objednávku dodali naraz, kompletne a v definitívnej verzii.

Cenník riadkovej inzercie pre občanov (platný od 1. 10. 2018)

Slová 

Cena bez DPH

Cena
s 20 % DPH

1 slovo

0,25 €

0,30 €

1 tučné slovo

0,50 €

0,60 €

1 farebné slovo

1,00 €

1,20 €

 

Fotografie

Cena bez DPH

Cena
s 20% DPH

foto 22 x 28 mm (ide o veľkosť fotografie uverejnenej v novinách bez ohľadu na veľkosť podkladu)

7,00 €

8,40 €

foto šírka stĺpca x 28 mm

14,00 €

16,80 €

foto šírka stĺpca x 35 mm

21,00 €

25,20 €

foto šírka stĺpca x 50 mm

28,00 €

33,60 €

foto 22 x 28 mm v strede stĺpca

14,00 €

16,80 €

 

Rámiky

Cena bez DPH

Cena
s 20% DPH

tenký rámik

2,50 €

3,00 €

hrubý rámik

5,00 €

6,00 €

podfarbenie inzerátu (+ cena rámika)

4,17 €

5,00 €

 

Farbu rámika určuje redakcia v súlade s dizajnovým manuálom Katolíckych novín.

Rámiky je možné aj kombinovať (dva tenké alebo hrubý a tenký).

Ostatné služby

Cena bez DPH

 

Cena s 20% DPH

manipulačný poplatok pri zoznamovacích inzerátoch a inzerátoch na značku (na poštovné pri uverejnení inzerátu 1x + posielaní odpovedí v rámci SR; pri viacnásobnom uverejnení sa poplatok primerane zvyšuje; poštovné do zahraničia podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty)

2,20 €

 

2,64 €

príplatok za graficky upravený riadok, prázdny riadok, nový odsek

1,50 €

 

1,80 €

príplatok za dlhodobé umiestnenie v rubrikách Kúpa, Predaj, Rozličné (podľa možností)

41,67 €

 

50,00 €

príplatok za jednorazové umiestnenie v rubrike (podľa možností)

2,50 €

 

3,00 €

Cenník riadkovej inzercie pre právnické osoby, organizácie, firmy, podnikateľov, živnostníkov... (platný od 1. 10. 2018)

Slová

Cena bez DPH

Cena
s 20% DPH

1 slovo

0,50 €

0,60 €

1 tučné slovo

1,00 €

1,20 €

1 farebné slovo

2,00 €

2,40 €

 

Fotografie

Cena bez DPH

Cena
s 20% DPH

foto 22 x 28 mm

14,00 €

16,80 €

 

Rámiky

Cena bez DPH

Cena
s 20% DPH

tenký rámik

5,00 €

6,00 €

hrubý rámik

10,00 €

12,00 €

podfarbenie inzerátu (+ cena rámika)

 8,34 €

10,00 €

Farbu rámika určuje redakcia v súlade s dizajnovým manuálom Katolíckych novín.

Rámiky je možné aj kombinovať (dva tenké alebo hrubý a tenký)

Ostatné služby

Cena bez DPH

Cena
s 20% DPH

príplatok za graficky upravený riadok, prázdny riadok, nový odsek

3,00 €

3,60 €

príplatok za dlhodobé umiestnenie v rubrikách Kúpa, Predaj, Rozličné (podľa možností)

83,34 €

100,00 €

príplatok za jednorazové umiestnenie v rubrike (podľa možností)

5,00 €

6,00 €

Firmy, organizácie, podnikatelia, živnostníci môžu v riadkovej inzercii použiť max. 250 slov, max. 2 graficky upravené riadky, fotografiu do veľkosti 22 x 28 mm.

Podmienky uverejňovania riadkovej inzercie

 • 1 slovo = všetko, čo sa oddeľuje medzerou alebo lomkou, pri dodržaní pravidiel pravopisu a strojopisu. Telefónne číslo účtujeme ako 4 slová. Inzeráty prechádzajú jazykovou úpravou.
 • V rubrikách Blahoželáme, Spomíname, Ďakujeme dávame meno oslávenca/zosnulého tučným písmom.
 • Telefonické objednávky neprijímame, výnimkou je nahlásenie opakovania už uverejneného inzerátu.
 • Pri objednávke viacnásobného publikovania inzerátu text nemožno v priebehu uverejňovania meniť.
 • Ponuky zájazdov, inzeráty realitných kancelárií a maklérov prijímame iba do plošnej inzercie.
 • Ponuky práce uverejňujeme len s konkrétnym uvedením pracovnej pozície.
 • Pri výbere fotografií dbajte na kvalitu – zaostrenie, osvetlenie, dostatočnú veľkosť. Fotografie k e-mailovým objednávkam posielajte ako samostatnú prílohu vo formáte .jpg alebo .tif (nevkladajte do textového súboru), ideálne v rozlíšení 600 dpi (resp. v pôvodnom z fotoaparátu). Elektronické fotografie netreba nijako upravovať ani papierové strihať (tie po uverejnení vrátime).
 • Objednávky do rubrík Blahoželáme a Spomíname považujeme za záväzné, inzeráty v rubrikách Ďakujeme, Kúpa, Predaj, Rozličné, Zoznámenia, Oznamy uverejňujeme po úhrade.
 • Na riadkové inzeráty neposkytujeme zľavy.
 • Náhľady ani výtlačky novín s riadkovými inzerátmi nezasielame.
 • Najnižšia možná hodnota inzerátu pre občana je 3,00 € + DPH, pre podnikateľov, živnostníkov, firmy, organizácie a iné právnické osoby 6,00 € + DPH.
 • O možnosti stornovania riadkového inzerátu sa najprv informujte – závisí od aktuálnej situácie. Poplatok za storno vypočítame individuálne.
 • K všetkým cenám účtujeme 20 % DPH.
 • Inzeráty posielajte najmenej 3 týždne pred žiadaným termínom uverejnenia.
 • Ak doručíte objednávku poštou, pošleme vám poštovú poukážku; ak inzerát objednáte e-mailom, pošleme vám e-mailom dispozície na úhradu, resp. zálohovú faktúru; pri osobnej návšteve sa platí v hotovosti.
 • Redakcia si vyhradzuje právo upraviť, skrátiť alebo neprijať nevhodné inzeráty. Podmienku úprav si redakcia vyhradzuje osobitne v rubrikách Spomíname, Blahoželáme, Ďakujeme, aby sa predišlo uverejňovaniu textov, ktoré opakujú, preberajú alebo parafrázujú texty iných inzerentov, veršíky, ktoré nespĺňajú formu potrebnej piety alebo sú v rozpore s teologickými pravdami.
 • Redakcia si vyhradzuje právo na časový posun uverejnenia z kapacitných dôvodov a nepovažuje to za dôvod na reklamáciu, takisto ako neskoršie uverejnenie inzerátu zapríčinené oneskoreným doručením kompletnej objednávky či úhrady.
 • Katolícke noviny nezodpovedajú za obsah uverejnených inzerátov a oznamov.

Ako odpovedať na inzerát na značku?

Kontakty na inzerentov nevydávame. Ak chcete odpovedať na inzerát na značku, obálku s odpoveďou viditeľne označte číslom a značkou a pošlite ju na adresu: Katolícke noviny – inzercia, P. O. Box 276,

810 00 Bratislava 1. Váš list odovzdáme inzerentovi neotvorený. Neoznačené ponuky nemôžeme doručiť. Odpovede prijímame do jedného mesiaca po uverejnení inzerátu.

Rubrika Oznamy

Oznamy propagujúce duchovné aktivity diecéz, farností, rehoľných spoločenstiev a kresťanských organizácií, duchovné podujatia či púte uverejňujeme za cenu 15,00 € + 20 % DPH za jeden oznam s maximálnym rozsahom 500 znakov vrátane medzier. Texty oznamov spolu s fakturačnými údajmi posielajte najmenej 3 týždne pred žiadaným termínom uverejnenia na e-mail: oznamy@katolickenoviny.sk. Redakcia si vyhradzuje právo neuverejniť oznamy, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou náukou Katolíckej cirkvi alebo sa nestotožňujú so zameraním, s filozofiou a koncepciou KN.

Plošná inzercia

Vizuál

Plocha

Rozmery v mm šírka x výška

Plochav cm2

Cena v € bez DPH

Cena v  € s DPH

1.

1/1 (celá strana)

206 x 253

521

2590,00 €

3108,00 €

2.

1/2 horizont.

206 x 125

257

1395,00 €

1674,00 €

3.

1/2 vertikál.

100,8 x 253

257

1395,00 €

1674,00 €

4.

1/3 horizont.

206 x 82

169

830,00 €

996,00 €

5.

1/3 vertikál.

65,8 x 253

169

830,00 €

996,00 €

6.

1/4 klasická

100,8 x 125

126

630,00 €

756,00 €

7.

1/4 horizont.

206 x 60

124

630,00 €

756,00 €

8.

1/4 vertikál.

48,2 x 253

122

630,00 €

756,00 €

9.

1/8 horizont.

100,8 x 60

60

315,00 €

378,00 €

10.

1/8 vertikál.

48,2 x 125

60

315,00 €

378,00 €

11.

1/16 horizont. 50,40 x 30 15 210,00 € 252, 00 €

12.

1/16 vertikál. 24,10 x 62,50 15 210,00 € 252, 00 €

Pravidlá inzerovania

Objednávku inzercie pošlite e-mailom na adresu plosna@katolickenoviny.sk a zároveň poštou na adresu Katolíckych novín. Objednávka musí obsahovať: názov objednávateľa, adresu objednávateľa, IČO, IČ DPH, číslo účtu objednávateľa, telefonický kontakt na objednávateľa, rozmer inzercie, číslo KN, do ktorého si inzerciu objednáva. Podklady na inzerát treba poslať najneskôr 14 dní pred termínom uverejnenia vo formáte jpg, pdf alebo tif na adresu plosna@katolickenoviny.sk. Pri nových objednávateľoch vystavujeme faktúry za plošnú inzerciu vopred formou zálohovej faktúry.

Zľavy

 1. za opakovanie (iba v číslach idúcich po sebe)

 3 – 5x

 5 %

 6 – 15x

 10 %

 16 a viackrát

 15 %

 1. zľava pre sprostredkovateľské agentúry 15 %
 2. cena za vkladanú inzerciu po vzájomnej dohode s klientom

Storno a reklamácie

Bez poplatku možno stornovať inzerát najneskôr 10 dní pred redakčnou uzávierkou, ktorá je vždy v piatok do 10.00. V období redakčného spracovania možno inzerát stornovať najneskôr 5 dní pred redakčnou uzávierkou. Poplatok za storno je50 % z ceny inzerátu bez DPH. Reklamácie možno uplatniť do 14 dní od uverejnenia inzerátu. Spôsob vysporiadania sa bude riešiť jednotlivo.

Technické parametre

Formát strany (zrkadlo)

215 x 255 mm

Počet stĺpcov (4)

šírka

1

50 mm

2

105 mm

3

160 mm

4

215 mm

Výška stĺpcov

255 mm

Tlačový raster

40 liniek cm/LPC

4-farebný film + ČB film

ofsetový pozitív

Tlač

rotačný ofset

 

Cenník bannerovej inzercie 2018

 

Názov a rozmer
bannera
Cena bez DPH / týždeň Cena s DPH / týždeň
Vertikál SMALL 280 x 300 px
 
120 € 144 €
Vertikál MEDIUM 280 x 600 px
 
250 € 300 €
Vertikál LARGE 280 x 900 px
 
370 € 444 €
Horizont MIDDLE 710 x 140 px
 
420 € 504 €