170 rokov Katolíckych novín

1849

Katolícke noviny (Katolícke noviny pre obecný ľud) začali vychádzať v novembri 1849 v Pešti. Prvým zodpovedným redaktorom bol Šimon Klempa, kaplán Farnosti sv. Jozefa v Pešti. Ich vydavateľom bol peštiansky Spolok na rozširovanie dobrých a lacných kníh (Spolok sv. Štefana).

1852

KN vychádzali v bernolákovskej slovenčine. Klempov nástupca od roku 1852 – Ján Palárik – zaviedol do KN Štúrovu kodifikáciu spisovnej slovenčiny.

1855

Roku 1855 sa začala spolupráca Andreja Radlinského – kňaza, redaktora, vydavateľa, zakladateľa Spolku sv. Vojtecha  – s Katolíckymi novinami.

V roku 1857 sa týždenník Cyrill a Method zlúčil s Katolíckymi novinami a vychádzali spoločne v Budíne pod názvom Cyrill a Method s podtitulom Katolícke noviny pre Cirkev, Dom a Školu, neskôr v Skalici a Trnave.

1870

V roku 1870 zanikol Cyrill a Method a vydávania samostatných KN sa od roku 1871 do 1881 ujal novozaložený Spolok sv. Vojtecha. Od roku 1881 vydavateľom a šéfredaktorom sa na obdobie 1881 – 1904 stal Martin Kollár, národovec, farár v Nádaši (dnešný Trstín). Neskôr do obsahového zamerania začali postupne prenikať politické témy, až napokon v roku 1910 zanikli. Ojedinelé snahy o obnovenie KN po prvej svetovej vojne mali iba krátkodobý úspech (Nitra 1919 – 1920).

1940

Obnovenie KN sa podarilo až roku 1940, keď sa stal ich vydavateľom – ako predseda Katolíckej akcie – biskup Michal Buzalka. Noviny mali autentický názov Katolícke noviny s podtitulom Verím v jednu, svätú, katolícku (všeobecnú) a apoštolskú cirkev.        

Už v tom istom roku sa dostalo Katolíckym novinám povzbudenia vo forme pápežského požehnania Pia XII.

KN vychádzali v Bratislave pod redaktorským vedením Jozefa Zavarského. Jeho nástupcom sa od konca roku 1942 stal Anton Botek.

1945 – 1948 

Bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny KN niekoľko mesiacov nevychádzali (apríl – august 1945). Vydávanie KN pokračovalo číslom 15 z 9. septembra 1945 vo vydavateľskej starostlivosti trnavského apoštolského administrátora biskupa Pavla Jantauscha a po ňom biskupa Ambróza Lazíka. Ďalšie zmeny nasledovali po februárovom prevrate 1948.

1949 – 1989

Roku 1949 boli všetky časopisy a celá periodická tlač na Slovensku vrátane katolíckej zrušené, pravda, okrem straníckej tlače a – paradoxne – okrem Katolíckych novín!

V celom období 1951 – 1989 nepretržite KN vychádzali v prísne cenzurovanej podobe (s výnimkou prechodného uvoľnenia 1968 – 1969) v Cirkevnom vydavateľstve v Bratislave. Ako šéfredaktori za minulého režimu pôsobili najsústavnejšie Ladislav Škoda (1951 – 1968) a Ladislav Belás (1985 – 1990).

Štátna vrchnosť udržiavaním KN pri živote sledovala svoje propagandistické ciele: KN mali byť argumentom pred svetom o „náboženskej slobode“ u nás, o právach Cirkvi... V skutočnosti prinášali tendenčné politické úvodníky, informácie o politickom dianí, propagáciu aktivít Pacem in terris atď. Všetko na zlom papieri a bledou, sotva čitateľnou tlačou. Jediným pozitívom pre čitateľov bola rubrika Liturgia, prípadne kultúrnohistorické články na tému sakrálnych architektonických pamiatok, osobností z dejín literatúry, múzejníctva....

1990

Roku 1990 spolu s obnovením činnosti Spolku sv. Vojtecha vrátili sa Katolícke noviny pod vydavateľskú starostlivosť tohto spolku. Nasledujúce desaťročia v podmienkach náboženskej i občianskej slobody získali vyše stotisícovú čitateľskú obec, oprávnene očakávajúcu nové prúdy v kultúre, literatúre, v tlači, médiách všeobecne a aj konkrétne na stránkach Katolíckych novín. V praxi vydávania KN sa priebežne hľadala vyhovujúca koncepcia ich obsahového zamerania. Či toto úsilie bolo úspešné, ako aj vôbec celý ponovembrový vývin Katolíckych novín, zhodnotili konferencie pri dvoch významných výročiach. Prvá roku 1999 pri príležitosti 150 rokov od ich založenia a druhá o ďalších desať rokov.  

Zostavil mv