Informovaný súhlas - jeden z princípov bioetiky

31.08.2009
Informovaný súhlas - jeden z princípov bioetiky

Odpovedal: ThLic. RADOSLAV LOJAN (doktorand bioetiky v Ottawe, Kanada)

Čo je informovaný súhlas?     
Ide o lekárovo oboznámenie pacienta alebo jeho zákonného zástupcu so všetkými informáciami o navrhovanom zákroku alebo procedúre s cieľom získať od pacienta súhlas na vykonanie ošetrenia. Je to istý typ diskusie o pacientovej diagnóze, zákroku spojenom s následnými rizikami a výhodami, o alternatívach a pochybnostiach týkajúcich sa každej z nich. Zahŕňa aj hodnotenie a mieru pacientovho pochopenia a prijatia zákroku. Táto diskusia sa má v závere preniesť aj do písomnej podoby.

Je informovaný súhlas zakotvený aj v medzinárodných dohovoroch či vnútroštátnych predpisoch Slovenskej republiky?
Áno, je zakotvený vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Dodatkovom protokole k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov, v Európskej sociálnej charte, ale aj v právnom poriadku Slovenskej republiky a to v Dohovore o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, ako aj v zákone č. 576/ 2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Nestačí len pečiatka v lekárskom náleze, že „pacient bol poučený”?
Nie, pretože pri informovanom súhlase nejde len o povinnosť lekára informovať pacienta. Rešpektu-júc medicínske a legálne dôvody, lekár má brať na zreteľ aj slobodu pacienta s právom pýtať sa, aby lepšie porozumel a mohol urobiť správne rozhodnutie. Aktívna spolupráca s pacietnom je teda nevyhnutná. Pri otázke o informovanom súhlase nejde iba o zmenu zákona (ako na to dnes poukazujú viacerí autori), ale aj o zmenu myslenia a samej realizácie v dennej medicínskej praxi. Táto zmena postoja i prístupu sa tak dotýka nielen lekárov, ale aj zdravotníckeho personálu pri kontakte s každým pacientom (dospelým či dieťaťom). Verme teda, že takáto zmena je na dohľad.