Ochráňme deti pred gender ideológiou

Tlačová konferencia odborníkov v Bratislave 2. júna 2014 sprostredkovala verejnosti tému Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov k vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí. Podporilo ju takmer dvesto profesionálov z viacerých odborov, ktorí majú a cítia kompetenciu vyjadriť sa k veci.
Alojz Rakús 25.06.2014
Ochráňme deti pred gender ideológiou

So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, že je nepodstatné: každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom, ženou, inak sexuálne/rodovo odlišným).
Podľa gender ideológie biologické delenie pohlaví na mužov a ženy človeka obmedzuje, lebo vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré sa takto „vnucujú“ jednotlivcom a neskôr vedú k diskriminácii. Rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho cítenia a vnímania seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne určiť“, kým je alebo kým chce byť.

Cieľom sú deti a mládež
Súčasťou tejto ideológie, argumentujúcej svojsky chápanou požiadavkou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, je vytvoriť takzvanú „rodovú demokraciu“, na dosiahnutie ktorej je však potrebná celospoločenská sociálno--kultúrna zmena. Túto náročnú sociálno-inžiniersku zmenu má aktívne zabezpečovať aj štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie (soft law), pretože tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti a boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony (hard law). Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákonodarstva. Tomu má slúžiť takzvané rodové scitlivovanie verejnosti.
Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku. To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej, „sexuálne korektnej“ výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby potom mohlo „slobodne“ posudzovať a hodnotiť diferentné podoby rodovej identity, prípadne sa neskôr pre ne „bez predsudkov“ rozhodnúť.
Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že deti majú pedagógovia vystavovať rodovo opačným podnetom – cez rodovo neutrálne hračky, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania, nabádanie na skupinové aktivity a hry s výmenou mužských a ženských rolí. Cieľom tých­to techník je dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo citlivý výučbový proces. Jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.

Nebezpečný experiment
Z odborného, medicínskeho i zo psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa riskantné a nebezpečné, o neetickosti takého počínania ani nehovoriac. Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to väčšmi, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úz­kostné stavy, depresie a iné. Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí.
Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity. Ide o duševnú poruchu (u dospelých sa tradične označovala ako transsexualita), pri ktorej sa biologicky normálne vyvinutý muž cíti byť ženou, biologicky normálne vyvinutá žena mužom. Pri výskyte v detstve dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú/sexuálnu identitu (chlapec, dievča) a začne prejavovať vzorce správania opačného pohlavia. Významnú úlohu pri vzniku tejto poruchy hrajú práve rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu počas detstva a dospievania. Preto experimentovanie so psychosexuálnym vývojom dieťaťa v edukačnom procese s cieľom pozmeniť jeho „chlapčenské“ či „dievčenské“ vzorce vnímania a správania predstavuje nezanedbateľné riziko indukcie tejto duševnej poruchy.

Nevedecké a zavádzajúce
Rodová ideológia, hoci sa usiluje tváriť vedecky, ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám. Jej teória pripomína skôr akúsi post­modernistickú hru so slovami, nie serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch. Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality. V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky, považujúc a označujúc ich za „sexistické“. S dešpektom sa pozerajú napríklad na význam celého radu biologic­kých disciplín, pohrdlivo hovoriac o „biologizme“. Ani navrhovaný sociálny experiment rodového scit­livovania pri výchove a výučbe detí v školách (rodovo citlivý výučbový proces) neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania „pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl – podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života takmer s istotou o omyl tragický.
Rodová ideológia svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobing v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne pritom pretláča záujmy a ciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín – na Sloven­sku pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri parlamente tiež aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov.

Apel odborníkov
Preto my predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame takéto sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa rodovému scitlivovaniu, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcií alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa. Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore – zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach – prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania.
Žiadame vládu Slovenskej repub­liky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredia bezpečného pre výchovu detí tak, ako to vyžaduje medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa: „Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.“ 

Navrhujeme zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia:

  • Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach (Ministerstvo školstva SR).
  • Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývoj dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné semináre a workshopy (Ministerstvo školstva SR).
  • Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti (Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo financií SR).
  • Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývoj detí a mládeže (Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR).
  • Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a manipulovaním detí k prijatiu postojov rodovej ideológie (Národná rada SR).

Ak máte záujem podporiť odborné stanovisko, môžete poslať e-mail na alojz.rakus@gmail.com alebo psy-gender@tmail.sk s textom: Podporujem Vyjadrenie a výzvu, meno a priezvisko (s titulom/titulmi), odbornosť, prípadne miesto bydliska/pracoviska.