Pohlavné bunky nie sú na predaj

Lekári, psychológovia a morálni teológovia združení v Subkomisii pre bioetiku Teologickej komisie KBS vydali 23. mája stanovisko k darovaniu ľudských pohlavných buniek a obchodovaniu s nimi. Chcú zodpovedne a pravdivo informovať ľudí o dôsledkoch komercializácie odovzdávania života.
Mária Raučinová 30.05.2012
Pohlavné bunky nie sú na predaj

„Pri darovaní pohlavných buniek nejde o darovanie hocijakého biologického materiálu, ako sa to často prezentuje,“ vyjadril sa jeden z členov subkomisie profesor medicíny Jozef Glasa, „ale o odovzdanie genetickej identity.“ Darca, ktorého pohlavné bunky sa použijú na umelé oplodnenie, sa stáva genetickým rodičom so všetkou zodpovednosťou a dôsledkami. Subkomisia sa odvoláva na právo človeka byť informovaný a nebyť manipulovaný reklamou. Osobitne povzbudzuje mladých, aby rozumne zvažovali svoje rozhodnutia. Vyhlásenie je adresované aj do vlastných radov a dáva veriacim do rúk potrebné argumenty na odmietnutie tohto nedôstojného obchodu so životom. Osobitne sa obracia na bezdetných manželov, aby nepodľahli citovému vydieraniu. Silná propagácia umelého oplodnenia spojená s anonymným darcovstvom pohlavných buniek nie je totiž reálnou „liečbou neplodnosti“, ale nasýtením túžby po dieťati aj za cenu narušenia dôstojnosti manželských partnerov a práv dieťaťa.

Prečo sa vyjadruje Cirkev
Cirkev sa vyjadruje nielen preto, aby poskytla orientáciu samotným veriacim. „Vyhlásenie sa opiera o prirodzený mravný zákon vpísaný do ľudského rozumu a srdca samotným Stvoriteľom,“ vysvetľuje spišský biskup Štefan Sečka, súčasný predseda Subkomisie pre bioetiku. Jeho podpis je na vyhlásení, ktoré sumarizuje prácu, výskum a viacvrstvové diskusie mnohých slovenských odborníkov. Podľa biskupa Sečku Cirkev zastáva prirodzený zákon, ktorý je v súlade s vierou. Pripúšťa a uvíta, ak vyhlásenie podnie­ti širšiu spoločenskú diskusiu. Podmienkou je však uznať, že ľudský život sa začína počatím, čo je vo vedeckom svete alfou biológie.

Reaguje na najnovšie trendy
Jedným z dôvodov aktuálneho vydania stanoviska bioetikov sú aj aktivity na Slovensku a v zahraničí, ktoré nabádajú mladých ľudí, aby sa stali darcami gamét (pohlavných buniek: spermií alebo vajíčok), aby údajne „pomohli“ neplodným párom. Cirkev však považuje za „eticky neprijateľné oddeliť počatie od kontextu manželského úkonu“ (Dignitas personae, 16). Milujúce zjednotenie muža a ženy v pohlavnom akte považuje za jediné dôstojné a zodpovedné miesto na odovzdá­vanie života. Akékoľvek porušenie tohto spojenia medzi manželskou láskou a prenášaním života degraduje osobnosť človeka a deformuje rodinné vzťahy tým, že v nich narúša harmóniu medzi fyzickým, psychickým a morálnym prvkom.
Aký je samotný obsah stanoviska? Delí sa do siedmich bodov, ktoré zahŕňajú dôvody odmietnutia darcovstva gamét.

Nejde len o biologický materiál
K právam dieťaťa patrí, aby bolo počaté v manželskej láske konkrétneho muža a ženy a malo obidvoch rodičov. V prípade darovanej nemanželskej gaméty tvorí biologický základ cudzí genetický materiál. Ak je príjemcom darovanej spermie osamotená žena, počaté dieťa stráca otca nie však z nepredvídateľných okolností (smrť otca) ani z nespravodlivosti (opustenie ženy mužom), ale z premysleného chceného rozhodnutia.

Falošné zdanie pomoci
Ďalší bod hovorí o tom, že darovanie gamét porušuje dôstojnosť manželov a ich výlučné právo stať sa rodičmi, ktoré nekotví iba v ich vôli, ale v inštitúcii manželstva. Ak by aj sterilný manželský partner dal súhlas na darovanie pohlavných buniek cudzím človekom, narušilo by to vnútornú jednotu manželov, ako aj jednotu s ich deťmi. Tretí bod analyzuje falošný názor, že darovanie gamét je skutkom pomoci, pretože nejde o darovanie orgánu a záchranu človeka, ale o hru so vznikom života a s genetickou identitou. Zároveň sa tým podporuje sebectvo, keď jeden z manželov má genetické puto s dieťaťom, kým druhý je z toho vylúčený.

Morálna spoluzodpovednosť
Nasledujúci bod upozorňuje darcov, že sa stávajú morálne spoluzodpovednými za poškodenie alebo smrť počatých životov v procedúre umelého oplodnenia, či už úmyselne zabitých v tele matky, alebo in vitro (nadpočetné embryá, spontánne potraty, viacplodové tehotenstvo, zmrazené embryá). Sú zodpovední aj za prípadné zneužitie embryí na výskum či iné účely. Piatym dôvodom proti darcovstvu gamét je možnosť, že sa jeden darca stane otcom veľkého množstva detí, stane sa „skrytým otcom“, ktorého deti by mohli nevedome páchať incest (počať dieťa s vlastným súrodencom).

K bankám spermií a vajíčok
Posledné dva body vyhlásenia sa týkajú prevádzkovania bánk ľudských spermií a vajíčok pre zisk, darovania pre zárobok a ich nekontrolovaného obchodu, ktoré sú v rozpore s chápaním jedinečnosti genetickej identity človeka. Darovanie gamét napokon umožňuje ich následné zneužitie v biomedicínskom výskume, hoci v kultúrnych krajinách je do istej miery limitované zákonmi a smernicami. Ide napríklad o experimenty kombinovania ľudských pohlavných buniek so zvieracími, vytváranie ľudsko-zvieracích hybridov, cybridov a podobne.
Vyhlásenie Subkomisie pre bioetiku slúži na orientáciu všetkým, ktorí považujú ľudský život za jedinečný a neopakovateľný dar.