Vyzývam na naliehavú modlitbu na tento úmysel

Vladyka Milan Lach SJ 25.06.2014
Vyzývam na naliehavú modlitbu na tento úmysel

Na Deň detí 1. júna vyjadrilo okolo 200 odborníkov na Slovensku – lekárov, psychológov, pedagógov, sociológov, zdravotníckych pracov­níkov a vychovávateľov – svojím podpisom stanovisko k vplyvu tzv. rodovej ideológie na duševné zdravie detí. O čo im v skutočnosti ide? Odborníci  odmietajú „predefinovanie ľudskej sexuality z biologického a medicínskeho hľadiska na spoločensko-kultúrny konštrukt rodu, teda na predmet rýdzo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého ako muža alebo ženy“. Podľa signatárov nejde len o teoretickú či filozofickú hru slov. Ide o sociologický experiment, ktorý má preniknúť do škôl a hlboko ovplyvniť duševný vývoj budúcej generácie. Rodová ľudskoprávna výchova má za cieľ vychovávať deti a mládež k akceptovaniu homosexuálneho životného štýlu ako alternatívy k manželskej láske. Prostredníctvom štátnych strategických plánov, odporúčaní a smerníc sa navyše chystá včleniť do legislatívy a postupne ľudí s iným pohľadom na človeka a jeho sexualitu vytlačiť mimo zákon. Podpísaní odborníci sa vyslovili aj proti tomu, aby rodová výchova spôsobom „vciťovania sa do roly opačného pohlavia“ psychologicky spochybňovala identitu chlapca a dievčaťa, tvorenú na podklade biologickej danosti a utvrdzovanú v rodinnom a spoločenskom kontexte. Ako biskup chcem odborníkom zo srdca poďakovať za ich jasné stanovisko. Plne sa stotožňujem s tým, že ide o hrubý zásah do prirodzeného vývoja dieťaťa i do rodinnej výchovy. Dieťa musí byť chránené od škodlivých vplyvov, je to jeho právo mať zdravú výchovu, ktorá ho pripraví na úlohu otca alebo matky. Iba tak možno pokojne a harmonicky rozvíjať život v našej spoločnosti. Stanovisko odborníkov je pritom celkom vecné, neodvoláva sa na náboženské základy. Čisto racionálne zdôvodňuje nezmyselnosť celej ideológie podporovanej štátom politicky aj finančne. Mojou povinnosťou ako biskupa je povzbudzovať všetkých, ktorí chránia dôstojnosť človeka a jeho dobro. Vyzývam všetkých kresťanov na Slovensku bez rozdielu vierovyznania na naliehavú modlitbu na tento úmysel. Veď akou by to bola Cirkev matkou, ak by nevycítila nebezpečenstvo a nevarovala svoje deti?