Ako viesť modernú výučbu náboženstva

Po novembri 1989 sa zdalo, že výučbe náboženskej výchovy na slovenských školách nebude nič prekážať, aby sa tento predmet opäť navrátil do rozvrhov škôl ako povinne voliteľný. Po rokoch budovania katolíckeho školstva na Slovensku dnes vnímame, že mnohí katechéti a učitelia náboženskej výchovy odchádzajú do dôchodku a mladí o tento odbor na pedagogických fakultách záujem nemajú. Tí však, ktorí si toto náročné povolanie a poslanie zároveň vybrali, musia adaptovať svoje výchovno-vzdelávacie spôsoby do modernej pedagogiky tohto desaťročia.
Patrik Páterek 01.12.2021
Ako viesť modernú výučbu náboženstva

Aj mobilné telefóny môžu byť na hodinách náboženstva vhodnou didaktickou pomôckou. Učiteľ totiž môže žiakov naučiť využívať mobil i na vzdelávanie vo viere. Napríklad prostredníctvom náboženských aplikácií. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Mnohí žiaci na štátnych, ba aj na katolíckych školách vnímajú hodinu náboženskej výchovy či náboženstva za prakticky voľný, oddychový predmet a nepridávajú mu veľkú vážnosť.

Z mnohých štatistík vyplýva, že rokmi klesá počet žiakov na tomto školskom predmete a mnohí aj katolícki či kresťansky zmýšľajúci rodičia dajú svoje dieťa na etickú, a nie náboženskú výchovu.

Školy každý školský rok zisťujú počty žiakov, ktorí budú od septembra chodiť na náboženskú výchovu. Často sa však stáva, že riaditeľ musí spájať triedy, ba aj ročníky, takže učitelia takto musia učiť nielen učivo daného ročníka, ale prihliadať i na starších či mladších žiakov.

Sú školy, kde má katechéta na jednej hodine žiakov piateho, šiesteho i siedmeho ročníka zároveň, keďže ich počet je nízky.

Nehovoriac o problémoch učiteľov náboženstva, ktorí aby si zarobili na svoje živobytie, musia mať pracovné dohody na viacerých školách, pretože im riaditeľ či riaditeľka nedokáže vykryť plný úväzok.

Z tohto dôvodu mnohí schopní učitelia takto zanechávajú prácu pedagóga, pretože necítia podporu ani od štátu, ba mnohí ani od Cirkvi.

Vybavenie škôl

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výučbu náboženskej výchovy na Slovensku, je samotné vybavenie škôl.

Aj napriek tomu, že je veľké množstvo projektov, nájdu sa školy, kde je vzácnosťou vysokorýchlostný internet, výkonná tlačiareň či multimediálna učebňa so všetkými informačno-komunikačnými technológiami, ktoré sa už dnes bežne využívajú na takmer každej vyučovacej hodine.

Teda mali by sa, no realita býva často iná a z tohto dôvodu nemožno hovoriť celkom o modernej výučbe podľa zásad didaktiky náboženskej výchovy, katechetiky pre dvadsiate roky 21. storočia a nového Všeobecného direktória pre katechizáciu, ktoré vyšlo v roku 2019.

Docenenie učiteľa

Tretí faktor výučby náboženskej výchovy na Slovensku je spätý s osobnosťou učiteľa. Ako vieme, pedagóg, no zvlášť katechéta, je dnes nedocenený nielen spoločensky či cirkevne, ale ani finančne.

To sú jedny z najčastejších dôvodov odchodu učiteľov zo školstva, a preto je potrebné nastaviť také podmienky pre nich, aby sme mohli dôverovať, že naše deti a mládež budú evanjelizovaní a katechizovaní na vysokej úrovni.

Hodina náboženstva dnes

Pedagogika tohto storočia je spätá hlavne s takzvanými soft skills, teda mäkkými zručnosťami, ktoré by mali žiaci a študenti rozvíjať najmä vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Pandémia navyše spôsobila obrovskú stratu motivácie do čohokoľvek a aj dobrí, kvalitní učitelia majú dnes problém vzbudiť u žiakov a študentov záujem o daný predmet, nieto ešte o hodinu náboženstva.

Čo však robiť, keď žiaci nemajú záujem o prezentáciu, dokument, film, diskusiu, učebnicu, prácu s pracovným zošitom či cielený rozhovor? Ako má vyzerať hodina náboženskej výchovy dnes, aby sme odovzdali evanjelium, ale aby sme to dokázali poňať moderne?

Vchádza Duch Svätý do tohto vyučovania alebo sa stále držíme starých dogmatických metód, ktoré už dávno nemajú čo robiť v našich školách? Pozrime sa teda na nové možnosti, ktoré môžu oceniť nielen učitelia, ale aj rodičia.

Majú svoje miesto aj mobily?

Nebojme sa používať na hodinách náboženskej výchovy mobilné telefóny. Niekto by oponoval, veď tie majú mladí v rukách stále a navyše mnohé školské poriadky mobily úplne zakazujú.

V nich je však potrebné vidieť výbornú didaktickú pomôcku, ktorá dokáže uľahčiť prácu na hodinách a zároveň naučiť žiakov využívať ho i na vzdelávanie vo viere.

Aplikácie ako Missa, Sväté písmo, Modlitebník, KKC, JKS a mnohé ďalšie nám môžu napomôcť pri katechéze v škole, vďaka čomu môžeme žiakom priblížiť tradičné prvky iným, im blízkym spôsobom.

Aktualizácia biblického príbehu

Na hodinách je veľmi potrebná práca so Svätým písmom. Prečo neurobíme aktualizáciu biblického príbehu, životopis biblickej postavy, biblický rozhovor alebo biblickú inscenáciu?

Nemajme obavu používať metódy, o ktorých už minimálne dvadsať rokov hovoril veľký didaktik náboženskej výchovy Alojz Kostelanský. Nepotrebujeme nakúpiť desiatky Biblií. Stačí nám iba to, aby si túto aplikáciu žiaci nainštalovali do svojich telefónov.

Chceme hovoriť o liturgii? Aplikácia Missa ukazuje aj denné liturgické čítania i celý priebeh svätej omše, dokonca i s tichými modlitbami kňaza. Dnes má každý učiteľ dotykový telefón – aj preto je to asi to najjednoduchšie riešenie, ako aspoň trochu zmodernizovať hodiny náboženskej výchovy.

Dobrý vzťah

Aby sme dokázali žiakov katechizovať, učiteľ s nimi musí mať dobrý vzťah. Prečo sme tak ďaleko od vcítenia sa do myšlienok našich žiakov? Prečo sa nevieme vžiť do ich prežívania? Prečo nechceme vedieť, aký majú názor na Cirkev, Boha, kresťanov na Slovensku či kresťanských politikov?

Mnohí mladí majú lepšie poznanie o Bohu a Katechizme Katolíckej cirkvi než dospelí ľudia, ktorí pravidelne navštevujú chrámy len z povinnosti. Diskusia a rozhovor so žiakmi aj o pálčivých témach môžu priniesť viac ako len dogmatické učenie teologických poučiek.

Zaujímavé témy či hostia

Ďalším spôsobom modernej výučby je zapojiť žiakov do toho, čo ich najviac zaujíma.

Učebnice v digitálnej podobe v školských tabletoch, pracovné zošity vytvorené cez sociálne siete, prepojenie novej módy či trendov do aktuálne preberanej témy, zapojiť žiakov do náboženstva cez veriacich športovcov, žiačky zase cez vzťahy alebo módu.

Žiaci musia cítiť, že učiteľ žije s nimi, inak akékoľvek spôsoby budú odmietnuté, ba dokonca môžu byť aj v podaní niektorých učiteľov, ktorí nezmenili svoje metódy najmenej dvadsať rokov, i komické. Internet nám dnes dáva obrovské množstvo materiálov, videí, prepojení medzi kontinentmi a svetadielmi.

Žiaci majú radi, keď na hodiny príde nejaký hosť. Dnes vďaka videohovorom sa môžeme prakticky spojiť s kýmkoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek.

Čo takto osloviť otca biskupa o rozhovor so žiakmi v škole, poprosiť kresťanského politika o besedu so žiakmi, spýtať sa na diskusiu mnohých veriacich doktorov či športovcov? Osobné svedectvo je preto ďalšou možnosťou, ktorá dokáže prepojiť vieru s realitou.

Zodpovednosť nie je iba na učiteľovi

Na záver je ale dôležité povedať, že primárnu zodpovednosť za kresťanskú výchovu detí a mládeže majú rodičia. Nemôžeme sa nazdávať, že jedna či dve hodiny náboženskej výchovy alebo navštevovanie katolíckej školy urobí z našich žiakov zanietených veriacich.

Učiteľ je zodpovedný za metódy a spôsoby, no vo viere je napokon zodpovedný každý žiak sám. A mnohokrát je smutné, keď aj veriaci žiaci odchádzajú na etickú výchovu, pretože učiteľ náboženskej výchovy nezvládol svoje poslanie, ktoré dostal na základe kánonickej misie.

Dajme si preto záväzok, aby sme nezabúdali na nich a podporovali ich úsilie o evanjelizovanie a katechizovanie v našich školách a školských zariadeniach.