Ukázali, ako sa bude vyučovať v budúcnosti

Európsky projekt Horizont 2020 Newton rieši vyučovanie budúcnosti. Učenie sa pomocou multimediálnej platformy si vyskúšali aj žiaci z Lamača.
10.07.2018
Ukázali, ako sa bude vyučovať v budúcnosti

Aj keď je leto v plnom prúde, nové formy vzdelávania sú zaujímavým námetom i počas prázdnin. Európska komisia chce pomocou medzinárodných projektov zvýšiť atraktívnosť vyučovania predmetov ako matematika, chémia, fyzika či prírodoveda. Jedným z takýchto projektov je Horizont 2020 Newton (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication), ktorý sa zameriava na vzdelávanie multimediálnou formou.

„Projekt zahŕňa prípravu vyučovacích materiálov na predmety pre základné a stredné školy, ale aj pre vysoké školy – najmä programovanie, IKT technológie, fyzika, zemepis či chémia. Multimediálna platforma umožňuje žiakom učiť sa pomocou zážitku a skúsenosti, pomocou multisenzoriálnych technológií. Umožňujeme študentom učené javy najmä vo fyzike či chémií dokonca pocítiť ,na vlastnej koži‘,“ vysvetlil Gregor Rozinaj z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU). Práve bratislavská univerzita má vedecké zastúpenie v 14-člennom európskom konzorciu, ktoré rieši projekt Horizont 2020 Newton.

 

Prístup k vyučujúcim technológiám i doma

Členovia konzorcia pripravujú multimediálnu platformu na online vzdelávanie budúcnosti. Využívajú virtuálnu, rozšírenú i zmiešanú realitu, ktorá dokáže žiakov „preniesť“ i cez polovicu sveta na miesta, o ktorých sa práve učia. Dokonca i do vesmíru – pri vyučovaní o slnečnej sústave. Vyučovaciu látku približuje platforma prostredníctvom hier, kvízov, zadaní z praktického života. Vytvorené materiály na vyučovanie sa overujú priamo vo vzdelávacích centrách a na školách v krajinách zapojených do projektu.

„So žiakmi, ktorí platformu používali, sme robili skupinové i individuálne rozhovory, veľmi pozitívne hodnotili, že mohli pracovať s novými technológiami; že boli študijné materiály atraktívne, pretože išlo o rôzne aplikácie na báze 3D, virtuálnej reality (VR) a animované virtuálne aplikácie. A tiež ocenili, že mali k aplikáciám a študijným materiálom prístup i z domu, čo mení pedagogický prístup. Žiaci lepšie pochopili preberané témy vďaka tomu, že štandardné texty boli doplnené videami, VR aplikáciami a animovanými aplikáciami,“ priblížil Pavol Podhradský FEI STU. 

 

Testuje sa aj u nás

Platforma sa testuje aj na slovenských školách. Na ZŠ v Bratislave–Lamači sa testuje platforma pre zemepis či fyziku. Na dvoch stredných školách v Banskej Bystrici beží pilotné testovanie kurzov zemepis a sieťové technológie a platformu pre výučbu programovania testujú študenti STU. Platforma určená pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa zase overuje v Bezbariérovom centre TUKE v Košiciach. Multimediálna platforma pre deti so špeciálnymi potrebami umožňuje napríklad ovládanie pomocou hlasu a gesta, respektíve pomocou EEG signálov.

„Žiaci na Slovensku celkovo javia menší záujem o prírodovedné predmety. Naša škola sa preto snaží nachádzať rôzne zážitkové a iné možnosti ako žiakom tieto predmety urobiť bližšími a zaujímavejšími. Organizujeme rôzne projekty – Enviroprojekt, Strom života, Technika nás baví a podobne. Máme chemický krúžok, v rámci predmetovej šou žiaci robia pokusy a ukážky rôznych fyzikálnych a chemických javov. Práve preto sme sa rozhodli spolupracovať STU na tomto projekte,“ uviedla Alena Petáková, riaditeľka ZŠ na Malokarpatskom námestí v Bratislave–Lamači.

A ako sa projekt pozdával samotným žiakom? „Fyziku som predtým nemal veľmi rád, ale keď sme k nej mali hry, páčila sa mi. A z geografie sa mi najviac páčila slepá mapa, kde sme mali umiestňovať mestá,“ povedal Matej. „Najviac sa mi páčilo, keď sme sa mohli cez virtuálnu realitu preniesť na miesta, o ktorých sme sa učili. Napríklad sa prejsť po Tower Bridge, ktorý normálne vidíme len na obrázkoch, alebo keby sme si tam s rodičmi zaleteli,“ dodala Natália.

Andrea Settey Hajdúchová