Učitelia majú so žiakmi dobré vzťahy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 19. júna zverejnilo závery medzinárodnej štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS. Zapojilo sa do nej celkovo 260-tisíc učiteľov z 31 krajín OECD a zo 17 ďalších krajín a regiónov sveta. Medzi zapojenými štátmi bolo i Slovensko, v rámci ktorého sa na štúdii zúčastnilo 181 škôl s 3 046 učiteľmi, vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií, a 180 riaditeľov škôl.
Ján Lauko 04.07.2019
Učitelia majú so žiakmi dobré vzťahy

Na školách je od roku 2008 významný pokles mladých učiteľov do 30 rokov. / Ilustračná snímka: © ingimage


Z výsledkov výskumu vyplýva, že priemerný vek učiteľov v krajinách OECD je 44 rokov, podobne je to aj na Slovensku. V porovnaní s priemerom krajín OECD je u nás nižší podiel učiteľov do 30 rokov (Slovensko 8,2 percenta; OECD 11,1 percenta). Zároveň máme vyšší podiel učiteľov vo veku 30-49 rokov (Slovensko 58,7 percenta; OECD 54,5 percenta).

Na slovenských školách sme zaznamenali od roku 2008 významný pokles podielu mladých učiteľov vo veku do 30 rokov – takmer o 8 percentuálnych bodov. Od roku 2013 je však tento pokles miernejší a predstavuje 3 percentuálne body.

 

Vyučovaniu venujú 80 percent času

Výsledky zapojených krajín ukazujú, že vzťahy medzi učiteľmi a ich žiakmi v školách sú mimoriadne pozitívne. Z krajín OECD sa v priemere 96 percent učiteľov (na Slovensku viac než 94 percent učiteľov) zhoduje na tom, že vzájomné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú zvyčajne dobré.

V rámci krajín OECD učitelia uvádzajú, že v priemere 78,1 percenta času stráveného v triede venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu, na Slovensku to je 80 percent. Zostávajúci čas v triede trávia udržiavaním poriadku v triede a administratívnou prácou.

 

Nevhodné učebné materiály

Pre riaditeľov škôl na Slovensku je najvážnejším problémom limitujúcim kvalitné vyučovanie nedostatok alebo nevhodnosť učebného materiálu (napríklad učebníc), čo uviedlo 44,6 percenta riaditeľov. Oproti roku 2013 sa tento problém javí ako menej vážny, v roku 2018 sme zaznamenali pokles o 17 percentuálnych bodov.

V porovnaní s rokom 2013 sme však zaznamenali nárast percentuálneho podielu riaditeľov, ktorí uviedli, že kvalitnú výučbu na ich škole veľmi obmedzuje nedostatok učiteľov s odbornou spôsobilosťou vo výučbe žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (nárast o 6,6 percentuálneho bodu).

 

Metódy výučby

Štúdia TALIS skúmala tiež, aké vyučovacie aktivity, metódy a stratégie učitelia využívajú na vyučovacích hodinách. Približne 85 percent slovenských učiteľov, čo je významne viac ako v priemere krajín OECD, využíva vyučovacie stratégie ako: vysvetlím žiakom, čo očakávam, že sa naučia; vysvetľujem súvislosti medzi starým a novým učivom; na začiatku vyučovacej hodiny stanovím ciele; zhrniem učivo z poslednej doby.

Významne menej našich učiteľov v porovnaní s priemerom krajín OECD necháva žiakov pracovať v malých skupinách, aby spoločne našli riešenie problému alebo úlohy (40,2 percenta); ukazuje žiakom úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie (29,9 percenta); necháva žiakov používať informačné technológie pri projektoch alebo pri práci v triede (47,3 percenta); zadáva žiakom projekty, ktoré si vyžadujú najmenej týždeň na dokončenie (15,8 percenta).