Vysokoškolákov vlani ubudlo

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo správu o stave vysokého školstva na Slovensku za rok 2018, ktorú vláda 23. októbra vzala na vedomie. Podľa správy počet vysokoškolákov oproti roku 2017 klesol o 3 532, čo predstavuje pokles o 2,58 percenta. Máme však viac zahraničných študentov, ktorých oproti roku 2017 pribudlo 1 145.
Ján Lauko 07.11.2019
Vysokoškolákov vlani ubudlo


Celkový počet študentov na slovenských vysokých školách dosiahol v minulom roku hranicu 133 152, z toho bolo 78 371 žien.

Výročná správa tiež uvádza, že najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukach a službách. Tieto odbory sa učilo 44,03 percenta vysokoškolákov.

Vysokoškolské štúdium ukončilo v roku 2018 na verejných a súkromných vysokých školách 41 113 študentov. Je to o 5 482 menej ako v roku 2017, čo predstavuje medziročný pokles až o 11,77 percenta.

Naopak, stúpol počet uchádzačov o štúdium na vysokej škole. Bolo ich 39 023, čo je medziročný nárast o 1 459. Uchádzači spolu s cudzincami podali celkovo 72 553 prihlášok, teda o 3 379 viac ako v roku 2017. Z úspešných uchádzačov sa na štúdium zapísalo 34 506, z toho 30 990 osôb štátnej príslušnosti SR a 3 516 cudzincov.

V rozpočte na rok 2018 bola na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov vysokých škôl v kapitole ministerstva vyčlenená suma 502 257 379 eur. Z tohto objemu finančných prostriedkov bola pre vysoké školy vyčlenená suma 495 435 471 eur. Podpora vysokoškolskej vedy a techniky v rámci finančných prostriedkov vyčlenených na vysoké školstvo v kapitole ministerstva v roku 2018 predstavovala 160 549 559 eur.

Náklady verejných vysokých škôl predstavovali 729 185 100 eur, výnosy dosiahli výšku 737 386 274 eur. Až 18 verejných vysokých škôl na Slovensku rok 2018 končilo hospodárenie s kladným výsledkom.