Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás očakávajú

Konferencia biskupov Slovenska sa pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku prihovorila veriacim pastierskym listom, ktorý sme si vypočuli počas slávenia svätých omší v nedeľu 29. augusta. Pastiersky list KBS uverejňujeme v plnom znení.
kbs .sk 31.08.2021
Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás očakávajú

O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme. Snímka: profimedia.sk

Drahí bratia a sestry!

Príprava na návštevu známych osobností si vždy vyžaduje veľké organizačné nasadenie značného počtu ľudí, a to pred zrakmi celej spoločnosti. Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny názorov; nechýbajú napätia ani otázniky, ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vývoja konkrétnej situácie.

Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa je už celkom bezprostredný; že on sám je tak blízko – priam pred našimi dverami. Je to moment, keď sa má všetko stíšiť a sústrediť na samotné stretnutie s ním.

Čo je práve tu a teraz podstatné

Cez zážitok osobnej prítomnosti človek odrazu pochopí, čo je práve „tu a teraz“ naozaj podstatné, naozaj dôležité. Takéto precitnutie je ovocím mnohých tichých modlitieb a obiet na úmysel duchovného úžitku stretnutí so Svätým Otcom.

O niekoľko dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme. Aká je základná motivácia jeho cesty, to Svätý Otec vlastne už sám povedal: ako nástupcovi svätého Petra mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov vo viere“ (stojí v Apoštolskom liste Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života, 2014).

S týmito slovami – a s celou duchovnosťou Svätého Otca – hlboko rezonuje aj motto a logo jeho návštevy na Slovensku: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Pápež František, mariánsky ctiteľ, ktorý vyhlásil Rok svätého Jozefa, nás teraz prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere v Ježiša; Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho.

V sile prítomného okamihu budeme – vedení Duchom Svätým – vnímať výnimočnosť pápežovho poslania. A to aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách Slovenska. Ako Kristovho veľkňaza: pri slávení svätej omše v Šaštíne a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Prešove.

Ako pontifika – staviteľa mostov: počas ekumenického stretnutia s predstaviteľmi cirkví a pri pamätníku holokaustu v Bratislave. Ako dobrého pastiera periférií: medzi sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku.

Ako brata a učiteľa aj apoštola: pred biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami v bratislavskej Katedrále svätého Martina, aj pred mladými na košickom štadióne Lokomotíva.

Všade budeme pápeža Františka vnímať ako Petra – Skalu: veď všetci potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať. Prioritne v otázkach pravej viery a mravov – čo je nenahraditeľná úloha pápeža.

Osobná prítomnosť

Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca je aj osobná prítomnosť na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme si plne vedomí toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo.

Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj Šaštín vás s radosťou očakávajú!

Samozrejme, vnútorný pokoj a otvorené srdce vyprosujeme aj všetkým vám, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy budete súčasťou spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti.

Bez rozdielu všetci si chceme – inšpirovaní pápežom Františkom – priznať aktuálnosť Ježišových slov v evanjeliu dnešnej nedele. A dať si zároveň vážne predsavzatie: nikdy neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukam; nechceme Pána „chváliť perami“, ale pritom srdcom vzdialeným od neho (porov. Mk 7, 6 – 8). Chceme mu byť nablízku, opravdivo, nie iba navonok, ale celým srdcom.

Na ceste s Pannou Máriou

Blízkosť Ježišovi, to je vlastne cesta Panny Márie; cesta s Pannou Máriou. Pápež ju bude na Slovensku stretávať viacnásobne. V bratislavskej svätomartinskej katedrále bude prechádzať okolo oltára Sedembolestnej; v Prešove bude Svätý Otec korunovať ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky; a táto cesta pod ochranou Božej Matky sa zavŕši v šaštínskej národnej mariánskej svätyni, pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie.

Milí bratia a sestry, zverujeme putovanie pápeža Františka po Slovensku i samotného Svätého Otca pod ochranu Panny Márie. Nech nám ako naša patrónka a naša Matka, spolu so svätým Jozefom vyprosuje, aby sme sa ešte viac primkli k Ježišovi a prijali ho do hĺbky srdca ako nášho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa.

Náš pastiersky list preto zakončíme modlitbou najvyššieho pastiera Cirkvi, pápeža Františka. Predniesol ju na záver svojej meditácie o siedmich bolestiach Bohorodičky: „Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel. A vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“ (Homília Sedembolestná Panna Mária, učeníčka a Matka, 3. apríla 2020).

Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás! Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na Slovensku! Zo srdca vás žehnajú všetci slovenskí otcovia biskupi.

Súvisiace články

Katolícke noviny| 12.09.2021

Nech je na stole každého Boží dar