Bdelosť

Slovo advent je odvodené od latinského adventus, čo znamená príchod. V istom zmysle je celý život človeka adventom, čiže očakávaním Pánovho príchodu, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych. Evanjelium žiadnym spôsobom nespochybňuje jeho príchod. To, že príde, je isté, neistý je čas jeho príchodu. Nevieme, či príde večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Uvedené časové údaje zodpovedajú rímskemu deleniu noci na štyri časti. Nočná stráž sa menila každé tri hodiny.
Peter Štálnik 01.12.2023
Bdelosť

Ilustračná snímka: unsplash.com/Marko Blaževič

To nás vedie ku konštatovaniu, že Pán príde určite v noci. V porovnaní s tým, čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho milujú, je náš súčasný pozemský život nocou. Pán môže prísť v čase detstva, mladosti, stredného veku alebo v starobe.

Tak ako boli počas noci na stráži rímski vojaci, takisto máme neustále strážiť svoje srdce aj my. Aj samotnému Ježišovi veľmi záleží na tom, aby nás jeho príchod neprekvapil, a preto nám v evanjeliu prikazuje bdieť.

Toto slovo sa v relatívne krátkom úryvku spomína až štyrikrát. Krátky slovník slovenského jazyka uvádza pri hesle bdieť dva významy. Znamená to nespať v noci alebo dávať pozor, strážiť. Čo však znamená bdieť pre veriaceho človeka?

Bdelosť nie je nervózna zvedavosť poznať čas Pánovho príchodu a neznamená ani neustále lovenie apokalyptických dátumov. Aj tak je to úplne zbytočné, pretože „o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec“ (Mk 13, 32).

Bdelosť je hlbokým a neustálym vedomím pominuteľnosti prítomnej chvíle. Máme si neustále pripomínať pravdu o tom, že tento svet sa raz pominie, a preto má byť pozornosť našej mysle a srdca nasmerovaná k veciam neviditeľným a večným.

Takáto bdelosť je nevyhnutnou súčasťou života veriaceho človeka. Ona nás vedie k tomu, aby sme si uvedomovali hodnotu času, a zároveň nás chráni pred pokušením začať žiť tak, akoby Pán nemal nikdy prísť.