Nedeľa je svätý deň

Pre židovský národ je zachovávanie soboty dodnes posvätný zákon. Nariadenie sobotného odpočinku bola absolútna novinka. Nikdy predtým sa nestalo, že by bol nariadený odpočinok úplne pre všetkých – aj pre sluhu, slúžku, cudzinca, ba dokonca aj pre dobytok
Peter Štálnik 01.06.2024
Nedeľa je svätý deň

ILUSTRAČNÁ SNÍMKA: ČLOVEK A VIERA/ VERONIKA SKALICKÁ

Počas rokov otroctva v Egypte mohli Izraeliti o odpočinku iba snívať. Sobotný odpočinok bol preto, okrem iného, aj jasné znamenie slobody. Boh nariadil svätiť sobotu veľmi konkrétnym spôsobom, aby Izrael nikdy nezabudol na to, že bol otrokom v egyptskej krajine, ale Boh ho mocnou rukou vyslobodil a urobil z neho slobodný národ.

Svätenie nedele má pre kresťanov rovnaký základ ako pre židovský národ svätenie soboty. Ako Boh vyviedol Izrael na slobodu z egyptského otroctva, tak nás Ježiš Kristus, Boží Syn, svojou smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil z otroctva hriechu a urobil z nás slobodný ľud.

A ako zaznamenal evanjelista Matúš, Ježiš vstal z mŕtvych, keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni, teda v nedeľu. Preto slávime nedeľu ako svätý deň.

Podstatou zachovávania nedele však nie je len odpočinok od práce, ale najmä spoločné slávenie Eucharistie, kde Boha chválime, velebíme, klaniame sa mu, oslavujeme ho a vzdávame mu vďaky za to, čo pre nás urobil skrze svojho Syna Ježiša Krista – urobil z nás slobodné Božie deti.

Pre nás kresťanov teda nedeľa nemôže byť len obyčajný víkendový deň, keď ani nevieme, čo robiť s voľným časom. Musí to byť svätý deň. Ale nestane sa ním samovoľne.

Slovo svätý v hebrejčine znamená oddelený. Nedeľa bude pre nás opäť svätý deň vtedy, ak ju oddelíme od ostatných dní týždňa a urobíme z nej deň odlišný a výnimočný po každej stránke. Musí to byť vidieť na našom oblečení, stolovaní, prežívaní odpočinku a predovšetkým na spôsobe slávenia spoločnej Eucharistie.

Toto všetko nech nás opäť privedie k podstate tohto dňa: oslavovať Boha, ktorý z nás urobil slobodných obyvateľov svojho kráľovstva.