Ťažké kauzy riešia v pokojnej atmosfére

V každej diecéze zriaďuje biskup tribunál, ktorý mu pomáha vo výkone súdnej moci. Cirkevné súdy na Slovensku sa v drvivej väčšine zaoberajú kauzami neplatnosti manželstiev.
Marián Špacai 30.10.2023
Ťažké kauzy riešia v pokojnej atmosfére

Zľava notárka Lenka Varechová, súdny vikár Peter Holec, sudca Marek Ondrej a ďalšia notárka Zuzana Petkačová. Snímka: Marián Špacai

„Žiadostí o  nulitu manželstiev prichádza veľa, ale zväčša sú odôvodnené,“ hovorí dlhoročný súdny vikár Metropolitného tribunálu v Košiciach Peter Holec. „Keď spĺňajú všetky náležitosti a prijmeme ich, obvykle sa skončia vyhlásením neplatnosti.“

Podľa štatistiky za rok 2022 sa na Metropolitnom tribunáli v Košiciach na prvom stupni riešilo 125 manželských káuz, na druhom stupni ich tribunál riešil desať. Za optimálnych okolností by kauza na prvom stupni mala byť uzavretá do roka, na druhom stupni do šiestich mesiacov, ale pri zachovaní spravodlivosti.

„Objektívne skutočnosti však často znemožňujú, aby sa kauza uzavrela rýchlo. Stáva sa nám, že stránky tlačia na skoršie ukončenie procesu. Ani nie z dôvodu, že túžia poznať svoj stav, ale preto, že už majú naplánovaný termín ďalšieho sobáša. Chcem upozorniť, že to nie je dôvod, aby sa proces mohol uponáhľať. Stále je totiž možnosť, že skúmané manželstvo za neplatné vyhlásené nebude,“ vykresľuje sudca Metropolitného tribunálu, kňaz Marek Ondrej.

ŽENY NA CIRKEVNOM SÚDE

Podobne ako ďalší sudcovia aj Marek Ondrej plní okrem sudcovskej funkcie aj bežné pastoračné úlohy, je farárom v  košickej mestskej časti Podhradová. Na plný úväzok však na košickom cirkevnom súde pracujú notárky. Ženy zamestnali v tejto inštitúcii ako vôbec prvá diecéza na Slovensku.

„Spočiatku to bolo čosi nezvyčajné,“ usmieva sa súdny vikár Peter Holec s tým, že neskôr sa touto cestou vydali aj iné diecézy. „Vyslovene som to chcel. Žena má totiž kvality, ktoré muž obvykle nemá. Zmysel pre detail, dôslednosť a nebeskú trpezlivosť pri vybavovaní stránok. Notárky im všetko vysvetľujú dopodrobna a  často opakovane, ja by som v niektorých prípadoch asi už telefón položil.“

Do úvahy bral aj praktické hľadisko, pretože notár potrebuje byť pri takom množstve spisov celý deň fyzicky prítomný na súde, ale kňazi sa musia venovať pastorácii.

Kancelárka a zároveň notárka súdu Zuzana Petkačová hovorí: „Po vyštudovaní teológie som učila, ale ťahalo ma to k spravodlivosti. A tak keď som dostala ponuku pracovať na cirkevnom súde a  urobiť si licenciát kánonického práva, neváhala som.“

Ona i  jej kolegyne sa priamo zúčastňujú na vypočúvaní, prichádzajú teda do kontaktu s neraz ťažkými manželskými osudmi. Po pracovnom čase musia vedieť preladiť na úlohu vo svojich rodinách.

„Je dôležité oddeliť prácu od súkromného života. Dá sa to a z vecí, ktoré denne počúvame, si potom vieme zobrať aj poučenie a skúsenosti do našich vlastných vzťahov,“ hovorí ďalšia z notárok Lenka Varechová.

Metropolitný tribunál sídli v budove Košickej arcidiecézy na Hlavnej ulici. Snímka: Marián Špacai

POKOJNÁ ATMOSFÉRA DÔVERY

Keďže sa zaoberajú vážnymi príbehmi, súdny vikár dbá na to, aby v ich pracovnom kolektíve panovala pokojná atmosféra dôvery. „Nikto tu na nikoho nekričí, nehádame sa, ale podporujeme. Veľkú váhu pripisujeme aj každodennej spoločnej modlitbe,“ prízvukuje Peter Holec dôležitosť duchovného prepojenia.

Bez toho to nejde. Cirkevný súd totiž nie je to isté ako civilný. „Riešime tu otázky svedomia a  uvedomujeme si, aký to má na ľudí dosah. Keď napríklad nepristúpite k sviatosti zmierenia vo svojej farnosti, môžete ísť hocikde inde. Ale ak sa niekomu v našej arcidiecéze rozsype manželstvo a je presvedčený, že nebolo platné, pomôže mu len cirkevný súd. Nejde len o to, že raz nepôjde na spoveď, ale o to, či k nej ešte vôbec niekedy bude môcť pristúpiť a tiež k svätému prijímaniu. Nie nadarmo sa hovorí, že súdna činnosť je najťažšia dušpastierska úloha.“

LAICI VO FUNKCII SUDCU

Od roku 2015 môžu už byť za určitých podmienok laici, a teda aj laičky, vymenovaní i do funkcie cirkevného sudcu, ak absolvujú patričné štúdium.

„Ja by som sa tomu potešil. Ženský pohľad by bol v rámci debaty sudcovského kolégia zaujímavý,“ zamýšľa sa sudca Marek Ondrej, ktorý si v minulosti prešiel aj funkciami obhajcu zväzku a promótora spravodlivosti.

Obhajca zväzku zhromažďuje argumenty v prospech platnosti manželstva. Napokon rozhoduje tribunál zložený zvyčajne z troch, v ťažších prípadoch aj piatich alebo siedmich sudcov. Nepárny počet nie je náhodný, rozsudok totiž vzíde z ich hlasovania.

NEROZHODUJÚ, KTO ZLYHAL

„Tým, ktorí prichádzajú, sa snažíme vysvetliť, že my nerozhodujeme o tom, kto z nich zlyhal. My len hľadáme pravdu o ich vzťahu a usilujeme sa k nej priblížiť.“ Stáva sa, že ľudia pred súdom pod ťarchou situácie hovoria zmätene. So zvýšenou agresivitou sa však pracovníci súdu stretávajú zriedkavo.

„Nerobíme konfrontáciu stránok. Keby to tak bolo, kumulácia napätia by bola asi vyššia. Manželia sa teda u nás nestretnú, vypočúvame ich oddelene. Tí, ktorí prídu, majú bázeň pred súdom, skôr ich treba upokojiť, aby sa nebáli. Keď strach opadne, niektorí potom aj poďakujú, že sa u nás cítili vypočutí. Tí, ktorí pohŕdajú cirkevnými inštitúciami, sa väčšinou ani nedostavia. Ak nespolupracujú a nereagujú ani na výzvy, proces pokračuje ďalej v ich neprítomnosti,“ konštatuje Marek Ondrej.

Peter Holec sa počas svojej bohatej praxe už stretol s rôznymi prípadmi. Snímka: Marián Špacai

DÔVODY NEPLATNOSTI

Existujú tri okruhy dôvodov vyhlásenia, že manželstvo bolo uzavreté neplatne, a teda nevzniklo: nedostatok súhlasu, existujúca manželská prekážka (je ich dvanásť, najčastejšia je impotencia) a nezachovanie požadovanej formy pri slávení manželstva.

„Najčastejšie ide o defekt manželského súhlasu. Niekto uzatvára manželstvo, ale nemieni zachovávať vernosť po celý život. Alebo doň ide s tým, že keď sa nám nebude dariť, tak sa rozídeme. Vtedy hovoríme o simulácii nerozlučiteľnosti zväzku. Dôvodom je aj vstup do manželstva s tým, že nechcete mať deti. Tiež keď sa napríklad dcéra vychovávaná k poslušnosti na naliehanie rodičov vydá za vybraného mládenca, ale nie je to jej voľba,“ vymenúva Peter Holec.

Dôvod nulity môže spočívať i vo vnútornej neslobode, napríklad keď nezosobášená žena otehotnie. „Automaticky chce zaručiť, aby dieťa vyrastalo aj s otcom, hoci o ňom pochybuje, a keby nebola tehotná, nevydala by sa zaňho.“

Príčiny neplatnosti môžu byť i psychickej povahy, do hry vtedy vstupujú znalci, ktorí sú tiež súčasťou procesov. „Treba preukázať, že psychická anomália existovala už v čase uzavretia zväzku,“ vykresľuje súdny vikár.

Na košickom cirkevnom súde pracujú aj ženy. Zuzana Petkačová nad ponukou neváhala. Snímka: Marián Špacai

NULITA NIE JE ROZVOD

Treba však zdôrazniť, že nulita nie je zrušenie manželstva, akýsi cirkevný rozvod, ale rozhodnutie, že bolo uzatvorené neplatne, a teda z hľadiska cirkevného práva nikdy ani nevzniklo.

Cirkev tiež pozná pojem separácie, čo znamená, že v odôvodnených vážnych situáciách môže povoliť odlúčenie manželov pri trvaní zväzku. Vtedy, hoci manželia nežijú spolu, je zväzok platný naďalej. 

Nemajú povolené uzavrieť nové sviatostné manželstvo, ale nevinnej strane s takýmto rozhodnutím to umožňuje pristupovať k spovedi i svätému prijímaniu. Separácie však v  súčasnosti už košický cirkevný súd nerieši, tie má na starosti kancelária arcibiskupského úradu.

ODVOLAŤ SA MOŽNO AJ DO RÍMA

Ak je stránka s výsledkom nespokojná, má právo sa odvolať. Boli už aj prípady, keď najvyšší odvolací súd v Ríme, takzvaná Rímska rota, košický verdikt zmenil. Vtedy sa však na konečné rozhodnutie čaká aj niekoľko rokov, keďže do Ríma prichádzajú prípady z celého sveta. Závermi Rímskej roty sa tribunál snaží riadiť aj v ďalších prípadoch, aby v rozhodnutiach nebol škrupulózny, ale ani laxný.