Nie je možné sedieť na dvoch stoličkách

Čitateľka správne usudzuje, že nie je v poriadku, ak človek  chce praktizovať vieru a náboženskú výchovu vlastného dieťaťa pritom prenechá iným. 
Ján Duda 20.11.2018
Nie je možné sedieť na dvoch stoličkách

Ilustračný záber: ingimage.com

Syn sa sobášil v evanjelickom kostole a teraz bude v ňom krstiť aj svoje dieťa. Domnieva sa, že môže navštevovať bohoslužby v katolíckom chráme a zároveň pristupovať k sviatostiam. Viacerí veriaci si myslia, že tak môže robiť. Ja si myslím, že nie. Pomôžete mi to vysvetliť?

Ľudmila, Banská Štiavnica   

Prvá vec, ktorá tu nie je v poriadku, je jeho sobáš. Katolícka cirkev zaväzuje svojich členov, že majú uzatvárať svoje manželstvo pred katolíckym farárom, ktorý má oprávnenie prijať manželský súhlas snúbencov v mene Katolíckej cirkvi a pred dvomi svedkami (porov. CIC kán. 1108). Ak syn uzavrel manželstvo v evanjelickom kostole, pravdepodobne ide pred našou (katolíckou) Cirkvou o neplatné manželstvo. To by znamenalo, že nemôže v Katolíckej cirkvi pristupovať k svätému prijímaniu ani k iným sviatostiam.

Musím ísť do dôsledkov a povedať, že sobáš uzavretý v evanjelickom kostole by bol platný aj pred Katolíckou cirkvou vtedy, ak by vášmu synovi udelil dišpenz (vyňatie, oslobodenie) podľa kán. 1008 CIC jeho kompetentný miestny ordinár. Ak by teda mal platné manželstvo pred Katolíckou cirkvou, mohol by pristupovať k svätému prijímaniu a k iným sviatostiam.

Druhá neprehliadnuteľná skutočnosť je jeho rozhodnutie pokrstiť svoje dieťa v evanjelickom kostole. Katolícka cirkev zaväzuje svojich členov, aby dali ešte pred sobášom s druhou nekatolíckou stranou prísľub, že sa budú vyhýbať nebezpečenstvu straty svojej katolíckej viery a že všetky deti budú pokrstené a vychovávané v katolíckej viere (porov. CIC kán. 1125).

Takýto záväzok je člen Katolíckej cirkvi povinný dať aj vtedy, ak sa sobáši s katolíckym dišpenzom v evanjelickom chráme. Ak váš syn chce krstiť svoje dieťa v evanjelickom chráme znamená to, že takýto prísľub nedal alebo dal a porušuje ho. A nedodržať slovo a dávať dieťa pokrstiť nie u katolíkov, je veľmi nesprávne (porov. CIC kán. 1366). Ešte ťažšie si možno predstaviť situáciu, ak dieťa dá pokrstiť v evanjelickom chráme, ale vychovávať by ho chcel podľa katolíckej viery. 

 Katolícka cirkev nikomu neberie právo ani slobodu prihlásiť sa k inej kresťanskej cirkvi alebo kresťanskému náboženskému spoločenstvu. Ale všetci za svoje rozhodnutia musíme prijať zodpovednosť a niesť dôsledky. Preto chceme poprosiť každého, kto sa rozhodne žiť a praktizovať inú vieru, než akú hlása Katolícka cirkev, aby s pochopením prijal aj určité obmedzenia, ktoré má právo určiť Katolícka cirkev.

Preto, ak je pravda, že váš syn nežije v platnom manželstve pred Katolíckou cirkvou, môže síce navštevovať katolícke bohoslužby, ale nemôže pristupovať k svätému prijímaniu a vzťahujú sa na neho aj iné obmedzenia uvedené v zákonoch Katolíckej cirkvi.