Združenie si pripomína 110 rokov existencie

Keď Združenie slovenských katolíkov USA v roku 1911 vzniklo, mnohí pochybovali, či sa dožije ďalšieho roka. Sme vďační jednotlivcom i celým generáciám, kňazom i laikom, často len Bohu známym ľuďom, ktorí sa do diela zapájajú už 110 rokov. ZSK je dôkazom, že šírenie dobra je vždy požehnané.
Pavol Zvara 12.03.2021
Združenie si pripomína 110 rokov existencie

Znak Združenia slovenských katolíkov USA. Snímka: archív PSÚSCM

Vzniku Združenia slovenských katolíkov USA predchádzal zrod menších regio­­­nálnych slovenských katolíckych združení už koncom 19. storočia.

Federácia slovenských katolíkov

Preto sa 22. februára 1911 vo Wilkes­Barre v Pensylvánii stretlo približ­ne dvesto laikov a tridsaťšesť kňazov slovenského pôvodu, aby založili Združenie slovenských katolíkov. Na čele zámeru stál rímskokatolícky kňaz Jozef Murgaš, ktorý mal významné postavenie medzi slovenskými katolíkmi v USA.

K jeho iniciatíve sa pridali ďalší poprední kňazi a laici. Snahu podporil aj biskup zo Scrantonu Michael John Hoban a pomocný biskup z Clevelandu Josef Maria Koudelka, veľký priateľ Slovákov. Obaja biskupi obhájili vznik zdru­ženia pred americkou katolíckou hierarchiou a boli zárukou, že celé hnutie nemá za cieľ vytvorenie nejakej schizmatickej národnej cirkvi Slovákov v Amerike.

Naopak, Slováci združení v tomto spoločenstve prejavili svoju vernosť Rímu a poslušnosť americkým biskupom. Združenie sa zameralo na vybudovanie a pomoc katolíckemu školstvu v USA, najmä podpore duchovných povolaní.

Za ciele si dalo utužovať bratskú jednotu a spoluprácu medzi slovenskými katolíkmi a katolíckymi organizáciami v USA, napomá­hať skutkom zbožnosti, vzdelania a charity a šíriť katolícku tlač.

Priorita vzdelania

Čoskoro po svojom vzniku združenie začalo intenzívne investovať do vzdelania mladých prostredníctvom svojho zvláštneho oddelenia s názvom Slovenská katolícka matica školská. Z jej podpory vyštudovalo mnoho slovenských kňazov a laikov v USA.

ZSK podporilo tiež štúdium za­čínajúcich slovenských saleziánov v Ríme a Turíne, neskôr bohoslovcov a kňazov študentov v Pápežskom kolégiu Nepomucenum v Ríme, a to po nástupe súčasného kardinála Jozefa Tomka do úlohy ekonóma Nepomucena.

V období po vzniku prvej ČSR združenie významne pomohlo SSV, ktorý sa nachádzal v ťažkej ekonomickej situácii. Osobitnou kapitolou v dejinách ZSK bol vznik Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. ZSK prevzalo záruky pred vatikánskymi úradmi za poskytnutie zásadnej finančnej pomoci na vybudovanie ústavu.

Po návšteve Jozefa Tomka v máji 1960 v USA a Kanade a pod záštitou diecézneho biskupa v Gary Andreja Gregora Grutku sa vo všetkých slovenských katolíckych farnostiach a organizáciách rozbehla zbierka na tento účel. Len vďaka nadšeniu a obrovskému úsiliu amerických Slovákov mohol byť dom 15. septembra 1963 slávnostne otvorený.

Ďalším stimulom bolo založenie Konferencie slovenského kléru 22. apríla 1985, ktorá sa stala súčasťou ZSK s cieľom pomáhať kňazom zo Slovenska pri ich štúdiách v Ríme.

A tak je to, vďaka Bohu, dodnes. Obe združenia každoročne organizujú takzvanú cyrilo­metodskú zbierku na pomoc teraz už Pápežské­ mu slovenskému ústavu a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme i slovenským rehoľníkom študujúcim v Ríme.