Hybná sila kresťana

Siedma nedeľa v cezročnom období - A
Igor Hanko 19.02.2020
Hybná sila kresťana

Ilustračná snímka: Joshua Earle/unsplash.com

Keď vystupujeme na vrchol hory, zvyčajne opúšťame územie našej každodennosti. Dostávame sa nad horizont bežného života, kde sa náš pohľad na svet značne mení. Na náročný až extrémny výstup nás dnes prostredníctvom evanjelistu Matúša vedie sám Kristus.

Sprevádza nás na vrch a odhaľuje nám panorámu sveta z Božieho pohľadu: „Milujte svojich nepriateľov.“ Takáto žiadosť sa nám na prvý pohľad javí neprirodzená a azda i neuskutočniteľná. Ale Ježiš pokračuje a vysvetľuje aj motív: „Buďte dokonalí, ako je váš nebeský Otec.“

Pre Pána je úplne prirodzené žiadať od nás, aby sme žili viac božským ako ľudským spôsobom - a to preto, že sme „synmi Otca, ktorý je na nebesiach“. To je najsilnejší dôvod zmeny nášho správania. Synom sa nestávame za jeden deň, učíme sa ním byť deň za dňom, prijatím spôsobu života, ktorý nám Otec ponúka. Ak je pre nás namáhavé modliť sa za tých, čo nám robia zle, obráťme sa k nemu o pomoc. Určite nás to vo vzťahu k Otcovi posilní a úlohu zvládneme.

Keď v roku 1878 zomrela v Betleheme mladá karmelitánka, sestra Mária od ukrižovaného Ježiša, vlastným menom Mariam Baouardy, považovali ju za svätú kresťania i moslimovia. Hybnou silou jej života bola totiž láska pretkaná hlbokou pokorou. Jeden z výrokov tejto mystičky, v ktorom cítiť životnú skúsenosť, hovorí: „Kde je láska, tam je aj Boh. Ak budete pamätať na dobro voči blížnemu, Boh bude pamätať na vás. Ak blížnemu kopete jamu, sami do nej padnete - bude pre vás. Ale ak svojmu blížnemu chystáte nebo - bude pre vás.“ 

V Starom zákone platil systém odplaty, ktorý mal zabezpečiť náhradu za porušenie práva. Ľud Nového zákona má odmietať násilie, ale i zákon odplaty a nahradiť ho bezhraničnou láskou a odpúšťaním. Ak máme uplatňovať dokonalejšiu spravodlivosť, ako bola spravodlivosť zákonníkov a farizejov, treba rozšíriť lásku aj k nepriateľom. Bude to najpresvedčivejší spôsob, ako napodobňovať Boha, jeho svätosť, jeho milosrdenstvo a jeho dokonalosť.