Zhromaždí svojich vyvolených

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období – B

Pavol Gavenda 12.11.2021
Zhromaždí svojich vyvolených

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Vianoce každoročne slávime s veľkou radosťou, láskou, pokojom i šťastím, ba nechýbajú ani emócie.

Slávime totiž prvý príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista na tento svet, ktorý zostúpil do veľkej ľudskej rodiny, aby jej prinavrátil pôvodný dar ľudstvu od nebeského Otca, ktorým je účasť na jeho sláve – večnej radosti a láske bez konca.

Hoci sa Ježišovo vtelenie odohralo v dejinnom časovom rámci v skrytosti a v nepoznaní a počas umučenia zostalo jeho božstvo utajené, na konci čias príde obklopený velebou a chválou, čo je jeho druhý príchod na tento svet, ako to predpovedal prorok Daniel: „A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia; jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie“ (Dan 7, 14).

A Pán Ježiš to vyjadruje sám o sebe nasledovne: „On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba“ (Mk 13, 27). Príde ako Vykupiteľ sveta, ako Kráľ, sudca a Pán vesmíru nie preto – ako nás poúčajú cirkevní otcovia –, aby bol nový súd, ale aby „zhromaždil“ pred svoj tribunál všetkých tých, čo ho súdili na zemi.

Ten, ktorý mlčal vtedy počas rozsudku pred Pilátom, občerství pamäť zločincov, ktorí sa odvážili potupovať ho na kríži. „Toto ste mi urobili,“ povie im, „a ja som mlčal.“ Pri tomto jeho druhom príchode sa budú musieť všetci ľudia podriadiť jeho kraľovaniu, či sa im bude chcieť, alebo nie.

Preukáže svoju slávu tak svojim verným služobníkom, ako aj tým, ktorí ho popierali a prenasledovali jeho nasledovníkov, ale aj tým, ktorí žili, akoby jeho smrť na kríži bolo niečo bezvýznamné.

Celé ľudstvo pochopí, že ho Boh nad všetko povýšil, „aby každý jazyk vyznával: ,Ježiš Kristus je Pán!‘ na slávu Boha Otca“ (Flp 2, 11). Usilujme sa teda patriť medzi jeho verných služobníkov.