Aj ťažké veci znášal s trpezlivosťou

Bronislav Ignác Kramár OPraem, 50. opát rehole premonštrátov v Želive, zomrel 20. júna. Bol verným nasledovníkom sv. Norberta a v živote naplnil slová, ktoré Ježiš povedal svätcovi: „Vyhýbaj sa zlu, konaj dobro, hľadaj pokoj a utiekaj sa k môjmu milosrdenstvu.“
   

Peter Slovák 22.06.2020
Aj ťažké veci znášal s trpezlivosťou

Bonislav Ignác Kramár OPraem (1945-2020), opát želivského kláštora. Snímka: archív Peter Pavel Valtoš

Želivský opát sa narodil 31. októbra 1945 v Slovenskej Novej Vsi pri Trnave. Hoci nastúpil na strednú zdravotnú školu, v jeho srdci postupne dozrievala túžba stať sa kňazom. Na druhýkrát ho prijali na telogickú fakultu v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 19. júna 1971 v Trnave z rúk biskupa Josefa Hloucha (1902 – 1972). 
 

Pastorácia 


Jeho prvým kaplánskym miestom bolo Nové Mesto nad Váhom, kde pôsobil po boku správcu farnosti a prepošta novomestskej prepozitúry Panny Márie Júliusa Gábriša, neskoršieho trnavského biskupa. Odtiaľ išiel za farára do Čachtíc a v roku 1983 do Paty.

Počas svojho pastoračného účinkovania sa snažil o duchovné i materiálne pozdvihnutie farností. Pod jeho záštitou sa zorganizovali mnohé cesty farníkov na známe pútnické miesta na Slovensku, ale i v zahraničí. S dôverou prichádzal k Matke Božej Čenstochovskej. Kdekoľvek prišiel, získaval si nových priateľov, nevynímajúc Česko či Poľsko.

Aj v časoch neslobody šíril náboženskú literatúru. Okrem toho pokiaľ to bolo možné, s veľkým nasadením zveľaďoval sakrálne stavby, kostoly i kaplnky. Stal sa vzorom pre mnohé kňazské povolania. 
 

Rehoľný život


V čase komunizmu v roku 1976 tajne prijal rehoľné rúcho a v roku 1979 zložil večné sľuby do rúk známeho opáta Víta Bohumila Tajovského OPraem, s ktorým ho spájalo otcovsko–synovské priateľstvo. Aj na základe jeho odporúčaní ho 19. februára 1999 zvolili za opáta koadjútora. Opátsku benedikciu prijal 17. apríla 1999 z rúk pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku.

Svoje opátske heslo Durum patientia frango - Aj ťažké veci znášať s trpezlivosťou naplnil do poslednej chvíle. V roku 2011 ho opakovane zvolili za opáta, avšak z tejto služby zo zdravotných dôvodov v roku 2013 odstúpil.

V Želive zanechal nezmazateľnú stopu. V rozhlasovom vysielaní sa vyjadril: „Želám si, aby ľudia naďalej prichádzali do nášho kláštora a nachádzali tu pokoj pre seba i svojich blízkych, ktorých nosia v svojom srdci. Aby sme nezabúdali byť si navzájom ľuďmi.“ A dodal: „Prehlbujme si vieru modlitbou a častou účasťou na sviatostnom živote.“ To je jeho odkaz.

Svoju životnú púť skončil v svojej rodnej obci. Rozlúčka so zosnulým emeritným opátom Bronislavom Ignácom Kramárom OPraem sa uskutoční 25. júna 2020 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave o 11.00 hod. Nech mu dobrotivý Boh za všetko udelí odpočinutie večné.